eaPSMU | Електронний архів (репозитарій)
Полтавського державного медичного університету

Репозитарій ПДМУ - це відкритий електронний архів матеріалів наукового та навчально-методичного призначення, створених науковцями, викладачами та здобувачами вищої освіти. Репозитарій створено з метою забезпечення вільного доступу до освітніх матеріалів та результатів наукових досліджень, підвищення рівня цитування публікацій науковців університету. Викладачам, науковцям, здобувачам вищої освіти ПДМУ (за наявності рецензії наукового керівника) рекомендується розміщувати у Репозитарії власні науково-дослідницькі праці, навчально-методичні й лекційні матеріали тощо.

  • У разі виникнення питань, будь ласка, звертайтеся до читальної зали «Електронна бібліотека» (102 кімната навчально-лабораторного корпусу) або за електронною адресою: repository@pdmu.edu.ua

Положення про Репозитарій Полтавського державного медичного університету

Авторський договірІнструкція по роботі з репозитарієм ПДМУПриклади оформлення бібліографічного опису
Photo by @inspiredimages
 

Нові надходження

Документ
Устройство для расширения полого органа
(1985) Шаманов, А. Х.; Саенко, В. Ф.; Осипенко, Р. А.; Федянина, Ю. А.
Устройство используется при резекции желудка для формирование желудочно-кишечных анастомозов оптимальных размеров применительно к типу моторики желудка.
Документ
Хирургическое лечение ложных кист поджелудочной железы
(Издательство "Здоров'я", 1982) Шаманов, А. Х.; Трунин, М. А.; Баллюзек, Ф. В.; Козбан, В. И.; Трунин, Е. М.; Дружко, В. Ф.
Мы наблюдали образование кист после биопсии (5 больных). Они во всех случаях были излечены наружным дренированием. Нами применялись следующие методы хирургического лечения кист поджелудочной железы: 1) наружное дренирование; 2) внутреннее дренирование; 3) вскрытие и ушивание кисты; 4) резекция части железы вместе с кистой.
Документ
Morphological characteristics of the pineal gland of newborn rats under conditions of chronic prenatal hypoxia
(Полтавський державний медичний університет, 2024) Pshychenko V. V; Cherno V. S.; Chebotar L. D.; Larycheva O. M.; Petrova O. I.; Пшиченко, Вікторія Вікторівна; Черно, Валерій Степанович; Чеботар, Л. Д.; Ларичева, О. М.; Петрова О. І.
Prenatal ontogeny is a period of high sensitivity to the influence of stress factors. Prenatal hypoxia is one of the most common and clinically significant stress factors that cause mortality and disability among newborns. Prenatal hypoxia during critical periods of brain formation leads to pathomorphological changes in brain structures, accompanied by behavioral disorders and learning abilities, neurological disorders, and disruption of adaptation processes. Since the pineal gland is actively involved in adaptation processes in response to stress factors, the aim of our study was to study the morphological and functional changes in the pineal gland of newborn rats after exposure to chronic prenatal hypoxia. Experimental studies were conducted on the offspring of female Wistar rats of both sexes. Experimental animals were divided into 2 groups: control and experimental. The first (control) group was formed by 6 newborn animals from females that were in normal vivarium conditions without the influence of additional factors. The second group was formed by 6 newborn animals from female rats, which were injected subcutaneously with a sodium nitrite solution at a dose of 50 mg/kg every day from the 16th to the 21st day of pregnancy. Prenatal hypoxia is accompanied by morphological changes in the parenchyma and vascular bed of the pineal gland. It was established that in the peripheral regions of the parenchyma, stromal components, light cells with vacuolated cytoplasm, and glial cells were identified. The central zone of the parenchyma is formed by a mass of undifferentiated immature pinealocytes. n the central zones of the pineal gland, we also found areas with signs of focal and complete lysis of pinealocytes, manifested by discoloration of the nuclear substance and nucleolus and the formation of nuclear "shadows" with their subsequent dissolution. Microscopic examination of the blood bed of the pineal gland revealed marked signs of extra-organ blood circulation disorder in the form of venous hyperemia, plasmatization, and spasm of arterial vessels. The detected pathomorphological changes indicate a decrease in the functional activity of the pineal gland, which leads to a violation of adaptation mechanisms. Вплив пренатальної гіпоксії на ембріон у критичні періоди формування органів центральної нервової системи призводить до значних патологічних змін у розвитку когнітивних функцій, неврологічних розладів, порушення поведінки та здібностей до навчання, що проявляються на різних етапах постнатального життя і є найпоширенішою причиною смертності та інвалідності. Пренатальна гіпоксія призводить і до патологій нейроендокринної системи, що супроводжуються порушенням процесів синтезу та секреції нейрогормонів, дисфункцією епіфіза та зниженням адаптаційного потенціалу. Оскільки епіфіз активно залучається до адаптаційних процесів і забезпечує підтримання гомеостазу, метою дослідження було вивчення морфо функціональних змін епіфізу новонароджених щурів після впливу хронічної пренатальної гіпоксії. Експериментальні дослідження проводили на потомстві самиць щурів лінії Вістар обох статей. Для проведення досліджень використовувалася модель хронічної гемічної нітрит-індукованої пренатальної гіпоксії. Піддослідні тварини були розподілені на 2 групи: контрольну і дослідну. Перша (контрольна) група сформована 6 новонародженими тваринами від самок, які перебували у звичайних умовах віварію без впливу додаткових факторів. Друга (дослідна) група сформована 6 новонародженими тваринами від самок щурів яким щодня підшкірно вводився розчин нітриту натрію з 16 до 21 доби вагітності, що відповідає третьому триместру вагітності людини. Розчин нітриту натрію вводили у дозі 50 мг/кг, що спричиняє гіпоксію середнього ступеню важкості. Пренатальна гіпоксія супроводжується морфологічними змінами паренхіми та екстраорганного судинного русла епіфізу. Встановлено, що у периферичних регіонах паренхіми визначалися стромальні компоненти, світлі клітини з вакуолізованою цитоплазмою та гліальні клітини. Центральна зона паренхіми утворена масою недиференційованих незрілих пінеалоцитів. У центральних зонах епіфізу нами були виявлені ділянки з ознаками вогнищевого та повного лізису пінеалоцитів, що проявлялися знебарвленням ядерної субстанції і ядерця та утворенням «тіней» ядер з послідуючим їхнім розчиненням. При мікроскопічному дослідженні кровоносного русла епіфізу виявлені виражені ознаки розладу екстраорганного кровообігу у вигляді венозної гіперемії, плазматизації та спазму артеріальних судин. У судинах артеріолярного типу відзначалися явища лізису еритроцитів. Виявлені морфологічні зміни свідчать про дисбаланс процесів синтезу і секреції метаболітів епіфізу, зниження функціональної активності епіфізу, що призводить до порушення механізмів адаптації у новонароджених тварин.
Документ
Використання інтерактивних ігор для підвищення зацікавленості студентів у вивченні хімії та розвитку їх soft-skills
(Одеський національний технологічний університет, 2024) Стрижак, Діана Олександрівна
Використання інтерактивних та відео-ігор навчального спрямування дає можливість розвивати soft-skills студентів та реалізовувати практико-орієнтований підхід у підготовці майбутніх вчителів хімії шляхом залучення їх до віртуальних середовищ, де підсвідомо потрібно використовувати критичне мислення, аналітичні навички, логічно вибудовувати зв’язки.
Документ
Інноваційні підходи до навчання хімії
(Одеський національний технологічний університет, 2024) Стрижак, Світлана Володимирівна
Інноваційні методи навчання хімії відіграють ключову роль у реформуванні освіти, сприяють активному залученню студентів, розвитку їх навичок експериментувати, досліджувати та розв’язувати складні проблеми, що сприяє розвитку інноваційного мислення та підготовці до майбутніх викликів.