Дослідження стану лор-органів у дітей з аномаліями і деформаціями зубощелепного апарату й порушенням мовлення

Анотація

Під час обстеження пацієнтів із зубощелепними аномаліями досить часто трапляються діти з мов- леннєвими порушеннями. Для ортодонта важливо діагностувати етіологічний компонент цих порушень, тобто чи є вони причиною захворювань ЛОР-органів та чи пов'язані безпосередньо з ортодонтичною патологією. Для вивчення впливу патологій ЛОР-органів на формування мовленнєвих порушень проводили клінічні та додаткові обстеження. При звуженні дихальних шляхів унаслідок викривлення перетинки носа, гіпертрофічного чи алергічного риніту, аденоїдних вегетацій, гіпертрофії піднебінних мигдаликів можуть спостерігатися мовленнєві порушення. Указані патології підлягають лікуванню до початку логопедичної та ортодонтичної корекції. За даними проведеного обстеження дітей основної групи та групи порівняння вираженої патології носа і носоротоглотки не виявлено. Суб`єктивні й об`єктивні методи дослідження органів слуху також не виявили відхилень від норми. Для детальнішого вивчення стану верхніх дихальних шляхів доцільно застосовувати комп’ютерну томографію черепа і магнітно- резонансну терапію голови; При обследовании пациентов с зубочелюстными аномалиями достаточно часто наблюдаются дети с речевыми нарушениями. Для ортодонта важно диагностировать этиологический компонент этих нарушений, т.е. являются ли они причиной заболеваний ЛОР-органов и связаны ли непосредственно с ортодонтической патологией. Для изучения влияния патологий ЛОР органов на формирование речевых нарушений проводили клинические и дополнительные обследования. При сужении дыхательных путей вследствие искривления перегородки носа, гипертрофического или аллергического ринита, аденоидных вегетаций, гипертрофии небных миндалин могут наблюдаться речевые нарушения. Указанные патологии подлежат лечению в начале логопедической и ортодонтической коррекции. По данным проведенного обследования детей основной группы и группы сравнения выраженной патологии носа и носоротоглотки не обнаружено. Субъективные и объективные методы исследования органов слуха также не выявили отклонений от нормы. Для более детального изучения состояния верхних дыхательных путей целесообразно применять компьютерную томографию черепа и магнитно-резонансную терапию головы; The relevance of research. When examining patients with dentoalveolar anomalies, children with speech disorders can often be observed. For orthodontists, it is important to diagnose the etiologic component of these disorders, namely, whether they are the cause of diseases of the ENT-organs and whether they are directly related to orthodontic pathology. In order to study the impact of the pathology of the ENTorgans on the formation of speech disorders, clinical and additional examination methods were carried out. In case of respiratory tract narrowing due to the deviated septum, hypertrophic or allergic rhinitis, adenoid vegetations, hypertrophy of the tonsils, speech pathology may be observed. Specified pathologies are subject to treatment before the logopedic and orthodontic correction. According to our clinical study in children of the main group and of the comparison group, the apparent pathology of the nose and oropharynx was not detected. Subjective and objective methods of hearing examination also did not reveal deviations from the norm. For a more detailed study of the condition of the upper respiratory tract, it is advisable to use computer tomography of the skull and magnetic resonance therapy of the head. The purpose of research is to eliminate the influence of otorhinolaryngologic pathologies on the formation of speech disorders. Materials and methods. We examined 124 patients. Patients were divided into two groups: control and comparison. The control group consisted of 82 patients with anomalies and deformations of dentognathic apparatus and speech disorders. The comparison group consisted of 42 patients without orthodontic pathology who applied to otolaryngologists for a diagnostic examination. The examination did not show the expressed pathology of ENT-organs in the presence of speech impairment and 5 children (aged from 6 to 12 years) with ENT pathology and speech impairment were not included in the main comparison groups. To make clinical and additional diagnosis such methods as rhinoscopy, pharyngoscopy, otoscopy were used. Results and discussion. During the rhinoscopy of all the examined patients of control and comparison groups, it was found: the nasal passages were free, the nasal shells were of the usual size, the nasal membrane was in the medial position, pathological contents in the nasal cavity were not detected. During pharyngoscopy, attention was mainly paid to the size of palatine tonsils. Thus, 62 children (50%) had the 1st and 2nd stage of development, 42 (33.87%) - 2nd stage and 20 (16.13%) - II-III degree. Adenoids (nasopharyngeal tonsil) of the 1st and 2nd degree were established in 86 children (69.35%), 28 children (22.58%) - second degree and 10 (8.06%) - II-III degree, but in all children of the main and comparison groups, nasal breathing function was not noted. In 124 subjects (100%), there was no adenoid type of facial skeleton. Conclusion. With the narrowing of the respiratory tract due to a curvature of the nasal septum, hypertrophic or allergic rhinitis, adenoid vegetation, hypertrophy of the palatine tonsils, speech impairments can be observed. The specified pathologies are subject to treatment before the logopedic and orthodontic correction. According to our clinical examination of children of the main group and the groups of comparison, evident pathology of the nose and oropharynx was not detected. Subjective and objective methods of hearing examination also did not reveal deviations from the norm. For a more detailed study of the condition of the upper respiratory tract, it is advisable to use computer tomography of the skull and magnetic resonance therapy of the head.

Опис

Ключові слова

мовленнєві порушення, риноскопія, фарингоскопія, отоскопія, тональна аудіометрія, імпедансна аудіометрія, речевые нарушения, риноскопия, фарингоскопия, отоскопия, тональная аудиометрия, импедансная аудиометрия, speech disorders, rhinoscopy, pharyngoscopy, otoscopy, tonal audiometry, acoustic impedancemetry

Бібліографічний опис

Дослідження стану лор-органів у дітей з аномаліями і деформаціями зубощелепного апарату й порушенням мовлення / П. С. Фліс, Н. В. Ращенко, А. О. Мельник [та ін.] // Український стоматологічний альманах. ‒ 2018. ‒ № 3. ‒ С. 26–32.