Метаболічний синдром як приклад дизрегуляторної патології

Анотація

Метаболічний синдром розглядається як комплекс гормональних та метаболічних порушень, які збільшують ризик виникнення цукрового діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань. Метаболічний синдром все ще залишається нозологічно невизначеним поняттям і розглядається або як сукупність факторів ризику цукрового діабету і серцево-судинних захворювань без урахування можливого патогенетичного зв'язку між ними, або як різновид синтропії- поєднання у одного індивіда клінічно різних хвороб із загальним патогенезом, або як окреме захворювання ("метаболічну хворобу”). На даний час розглядається перманентну активацію NF-кB як можливий типовий патологічний процес, наслідком якого є розвиток усіх компонентів метаболічного синдрому (інсулінорезистентності, системного запалення, артеріальної гіпертензії, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемїі). .
Метаболический синдром рассматривается как комплекс гормональных и метаболических нарушений, которые увеличивают риск возникновения сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Метаболический синдром все еще остается нозологично неопределенным понятием и рассматривается или как совокупность факторов риска сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний без учета возможней патогенетической связи между ними, или как разновидность синтропии - сочетание у одного индивидуума клинично разных заболеваний с общим патогенезом, или как отдельное заболевание. На данное время рассматривается перманентная активация NF-кВ как возможный типичный патологический процесс, последствием которого есть развитие всех компонентов метаболического синдрома (инсулинорезистентность, системное воспаление, артериальная гипертензия, эндотелиальная дисфункция и дислипидемия).
Metabolic syndrome is considered as a complex hormonal and metabolic disorder that increases the risk of type 2 diabetes and cardiovascular diseases. Metabolic syndrome is still unclear concept and considered as a scope of risk factors for diabetes and cardiovascular diseases without taking into account the possible pathogenetic links between them, or as a kind of syntropy, a combination clinically different diseases with a common pathogenesis in one individual, or as a separate disease. At this time, a permanent activation of NF-кВ as is considered as a possible typical pathological process, the consequence of which results in the development of all components of the metabolic syndrome (insulin resistance, systemic inflammation, hypertension, endothelial dysfunction and dysiipidemia).

Опис

Ключові слова

метаболічний синдром, NF-кВ, цукровий діабет, метаболический синдром, сахарный диабет, metabolic syndrome, diabetes

Бібліографічний опис

Єлінська А. М. Метаболічний синдром як приклад дизрегуляторної патології / А. М. Єлінська, К. О. Удальцова, В. О. Костенко // Актуальні проблеми сучасної медицини : Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2016. – Т. 16, № 4, ч. 3. – С. 274–276.