Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11547
Title: Клінічний поліморфізм позапечінкових системних проявів хронічної НСV-інфекції у хворої з поєднаною коморбідною патологією
Other Titles: Клинический полиморфизм внепеченочных системных проявлений хронической НСV-инфекции у больной с сочетанной коморбидной патологией
Clinical polymorphism of extrahepatic manifestations of chronic HCV system infection in patients with associated comorbidity pathology
Authors: Гуцаленко, Ольга Олексіївна
Катеренчук, Іван Петрович
Баштан, Володимир Петрович
Мохначов, Олександр Володимирович
Сало, Людмила Миколаївна
Томенко, Вячеслав Васильович
Манойло, Олена Василівна
Муковоз, Оксана Євгенівна
Місютіна, Валентина Іванівна
Дзюба, Андрій Михайлович
Фалько, Володимир Петрович
Гуцаленко, Ольга Алексеевна
Катеренчук, Иван Петрович
Баштан, Владимир Петрович
Мохначев, Александр Владимирович
Сало, Людмила Николаевна
Томенко, Вячеслав Васильевич
Манойло, Елена Васильевна
Муковоз, Оксана Евгеньевна
Мисютина, Валентина Ивановна
Дзюба, Андрей Михайлович
Фалько, Владимир Петрович
Gutsalenko, O. A.
Katerenchuk, I. P.
Bashtan, V. P.
Mokhnachev, A. V.
Salo, L. M.
Tomenko, V. V.
Manoilo, E. V.
Mukovoz, O. E.
Misyutina, V. I.
Dzyuba, A. M.
Falco, V. P.
Issue Date: 2017
Publisher: ТОВ Інформаційно-науковий центр "Лікарська справа" (м. Київ)
Citation: Клінічний поліморфізм позапечінкових системних проявів хронічної НСV-інфекції у хворої з поєднаною коморбідною патологією / О. О. Гуцаленко, І. П. Катеренчук, В. П. Баштан [та ін.] // Лікарська справа = Врачебное дело. – 2017. – № 1–2 (1141). – С. 124–133.
Abstract: Резюме. У статті описано випадок клінічного спостереження, що свідчить про можливість розвитку широкого спектра мультисистемних позапечінкових проявів при хронічній HCV-інфекції у вигляді кріоглобулінемічного васкуліту (з ураженням шкіри, м’язів, суглобів, периферичних нервів, органів травлення), гематологічних синдромів (анемія у поєднанні з патологічною проліферацією В-лімфоцитів, дисмієлопоезом) при низькій активності запального процесу в печінці. Коморбідна патологія у хворої (Са colli uteri, Тin situ та сечокам’яна хвороба з вторинно-хронічним пієлонефритом, маніфестація яких збіглася у часі з діагностикою анемії) тривалий час маскувала основне захворювання, що і зумовило складність своєчасної етіологічної верифікації.; Резюме. В статье описан случай клинического наблюдения, который свидетельствует о возможности развития широкого спектра мультисистемних внепеченочных проявлений при хронической HCV-инфекции в виде криоглобулинемического васкулита (с поражением кожи, мышц, суставов, периферических нервов, органов пищеварения), гематологических синдромов (анемия в сочетании с патологической пролиферацией В-лимфоцитов, дисмиелопоэзом) при низкой активности воспалительного процесса в печени. Коморбидность у больной (Са colli uteri, Тin situ и мочекаменной болезнью со вторично-хроническим пиелонефритом, манифестация которых совпала во времени с диагностикой анемии) длительное время маскировала основную болезнь, что и обусловило сложность своевременной этиологической верификации.; Summary. This article describes a case of clinical surveillance, which demonstrates the ability of development of a wide range of multisystem extrahepatic manifestations at chronic HCV-infection in the form of cryoglobulinemic vasculitis (with lesions of the skin, muscles, joints, peripheral nerves, digestive organs), hematological syndromes (anemia in conjunction with pathologic proliferation of B-lymphocytes, dysmyelopoiesis) at low inflammatory process in the liver. Patient’s existing comorbidity (Са colli uteri, Тin situ and the urolithiasis disease with secondary chronic pyelonephritis, the manifestation of which coincided in time with the diagnosis of anemia) masked for a long time the underlying disease, that caused the difficulty of timely etiological verification.
Keywords: хронічна HCV-інфекція
позапечінкові прояви
коморбідна патологія
хроническая HCV-инфекция
внепеченочные проявления
коморбидная патология
chronic HCV-infection
extrahepatic manifestations
comorbid pathology
ISSN: 0049-6804
1019-5297
2706-8803
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11547
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gutsalenkoklpolpozsispr.pdf128,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.