Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17815
Title: Роль лапароліфтингу при виконанні лапароскопічних холецистектомій у пацієнтів з COVID-19
Other Titles: Laparolifting in performing laparoscopic cholecystectomy in patients with COVID-19
Роль лапаролифтинга при выполнении лапароскопических холецистэктомий у пациентов с COVID-19
Authors: Заєць, С. М.
Дудченко, Максим Олександрович
Іващенко, Дмитро Миколайович
Заец, С. Н.
Дудченко, Максим Александрович
Иващенко, Дмитрий Николаевич
Zaiets, S. M.
Dudchenko, M. O.
Ivashchenko, D. M.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Заєць С. М. Роль лапароліфтингу при виконанні лапароскопічних холецистектомій у пацієнтів з COVID-19 / С. М. Заєць, М. О. Дудченко, Д. М. Іващенко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип. 4 (76). – С. 28–32.
Abstract: Починаючи з березня 2020 року, коли лікарі стикнулися з початком пандемії коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2), хірургічна служба постала перед новими проблемами: зростання екстреної патології черевної порожнини та наявності вірусної хвороби COVID-19 як супутнього стану. Респіраторна інфекція вимагає пошуки шляхів покращення проведення оперативних лапароскопічних втручань, оскільки у всіх пацієнтів мають місце респіраторні порушення. Одним із методів який може стати на допомозі є лапароліфтинг або «безгазова лапароскопія». Метою дослідження було дослідження ефективності та безпечності методу безгазової лапароскопії (лапароліфтингу) при проведенні ендоскопічних холецистектомій у пацієнтів з супутньою інфекцією COVID-19. Ми проаналізували клінічні дані пацієнтів, хворих на гострий деструктивний холецистит з супутньою інфекцією COVID-19, яким виконувалося лапароскопічна холецистектомія з використанням пристрою лапароліфтингу та порівняли їх з традиційною операцією з використанням карбоксиперитонеуму. Згідно отриманих даних можна припустити, що використання методу «безгазової лапароскопії» при наявності респіраторного дистрес-синдрому у пацієнтів з COVID-19 дозволяє зменшити необхідність в підвищенні пікового тиску на вдосі при виконанні інтубаційного наркозу, також у післяопераційному періоді даний метод позитивно впливає на потребу пацієнтів у кисні для досягнення необхідної сатурації. Аналізуючи лабораторні показники, отримали висновок, що обидва методи є співставними і не викликають критичних зрушень гомеостазу організму. Також, згідно дослідження лапароліфтинг є безпечною методикою, що не призводить до посилення больового синдрому після операції та до порушення активізації пацієнта. Отже ми можемо рекомендувати використовувати лапароліфтинг при проведенні лапароскопічної холецистектомії у пацієнтів з COVID-19.
Начиная с марта 2020 г., когда врачи столкнулись с началом пандемии коронавирусной болезни (SARS-CoV-2), хирургическая служба предстала перед новыми проблемами: рост экстренной патологии брюшной полости и наличия вирусной болезни COVID-19 как сопутствующего состояния. Респираторная инфекция требует поиска путей улучшения проведения оперативных лапароскопических вмешательств, поскольку у всех пациентов имеют место дыхательные нарушения. Одним из методов, который может помочь, является лапаролифтинг или «безгазовая лапароскопия». Целью исследования было исследование эффективности и безопасности метода безгазовой лапароскопии (лапаролифтинга) при проведении эндоскопических холецистэктомий у пациентов с сопутствующей инфекцией COVID-19. Мы проанализировали клинические данные пациентов, больных острым деструктивным холециститом с сопутствующей инфекцией COVID-19, которым выполнялась лапароскопическая холецистэктомия с использованием устройства лапаролифтинга и сравнили их с традиционной операцией с использованием карбоксиперитонеума. Согласно полученным данным можно предположить, что использование метода «безгазовой лапароскопии» при наличии респираторного дистресс-синдрома у пациентов с COVID-19 позволяет уменьшить необходимость в повышении пикового давления на вдохе при выполнении интубационного наркоза, также в послеоперационном периоде данный метод положительно влияет на потребность пациентов в кислороде для достижения требуемой сатурации. Анализируя лабораторные показатели, заключили, что оба метода являются сопоставимыми и не вызывают критических сдвигов гомеостаза организма. Также согласно исследованию лапаролифтинг является безопасной методикой, не приводящей к усилению болевого синдрома после операции и к нарушению активизации пациента. Следовательно, мы можем рекомендовать использовать лапаролифтинг при проведении лапароскопической холецистэктомии у пациентов с COVID-19.
Starting in March 2020, when doctors faced the onset of the coronavirus disease (SARS-CoV-2) pandemic, the surgical service faced new challenges: the growth in abdominal emergencies and the presence of the COVID-19 as a concomitant disease. Respiratory infection requires finding ways to improve the performance of surgical laparoscopic interventions, since all patients have respiratory disorders. One method that can help is laparolifting or "gasless laparoscopy." The aim of the study was to investigate the efficacy and safety of the gasless laparoscopy (laparolifting) method for endoscopic cholecystectomy in patients with COVID-19 co-infection. We analyzed the clinical data of patients with acute destructive cholecystitis and COVID-19 co-infection who underwent laparoscopic cholecystectomy by applying a laparolifting device and compared them with standard surgery by using carboxy-peritoneum. According to the data obtained, we can suggest that the use of "gasless laparoscopy" method in the presence of respiratory distress syndrome in patients with COVID-19 reduces the need to increase the peak inspiratory pressure during intubation anesthesia, and over the postoperative period this method has a positive effect on the patients’ need in oxygen to achieve the good saturation. Having analyzed laboratory parameters, we can conclude that both methods are comparable and do not cause critical shifts in the body's homeostasis. According to our study, laparolifting is a safe technique that also reduces pain syndrome intensity after surgery and does not seriously restrain the patient's activity. Therefore, we can recommend the use of laparolifting when performing laparoscopic cholecystectomy in patients with COVID-19.
Keywords: безгазова лапароскопія
лапароліфтинг
холецистектомія
COVID-19
безгазовая лапароскопия
лапаролифтинг
холецистэктомия
COVID-19
gasless laparoscopy
laparolifting
cholecystectomy
UDC: 616.366-002-072.1:616.9
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077–1096.21.4.28
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17815
Appears in Collections:Наукові праці
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 21, вип. 4 (76)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zayec_Rol_laparoliftingu.pdf501 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.