Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17823
Title: Аналіз чинників, які впливають на стан психоемоційної cфери осіб, що доглядають за пацієнтами з деменцією
Other Titles: Analysis of factors affecting the psycho-emotional state of individuals caring for patients with dementia
Authors: Орлова, Ольга Вячеславівна
Orlova, O. V.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Орлова О. В. Аналіз чинників, які впливають на стан психоемоційної cфери осіб, що доглядають за пацієнтами з деменцією / О. В. Орлова // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип. 4 (76). – С. 53–56.
Abstract: У всьому світі зростає кількість людей з деменцією і прогнози, як правило, свідчать про значне збільшення загальної поширеності, пов'язаної із старінням населення. З погіршанням стану хворого зростає навантаження і на опікуна, що призводить до погіршення його психічного стану, а в подальшому до появи або загострення хронічних соматичних захворювань. Метою даного дослідження є визначення особливостей психоемоційної сфери у осіб, що виконують функцію догляду за пацієнтами із деменцією. Було виявлено, що майже за 80% хворих на деменцію доглядають їхні родичі. Особи, які доглядають за пацієнтами мають ризик депресії, тривоги та психологічного навантаження. Констатовано, що високий рівень навантаження у доглядачів в значній мірі пов'язаний із здатністю до повсякденної активності та ступеню деменції хворого. Фізичне, емоційне і економічне навантаження призводить до стресу та зростання випадків депресивних, тривожних розладів у піклувальників. В ході дослідження виявлено фактори, що впливають на психічне здоров’я доглядачів, серед яких вагомими були ступінь деменції та здатність пацієнта до повсякденної активності. Констатовано, що в залежності від рівня психологічного стресу, у осіб з високим рівнем психічної напруженості частіше відмічалися прояви астенії (p<0,001), соціальної дезадаптації (p<0,005), тривоги (p<0,001) і депресії (p<0,001). Дана категорія людей потребує психологічної та консультативної допомоги. Необхідно використовувати психоосвітні заходи, спрямовані на усвідомлення покращення власного психологічного здоров’я, якості життя та визначення ключової ролі турботи і задоволення власних потреб.
The number of people with dementia is growing worldwide, and the prognosis is pointing out a significant increase in the overall prevalence of the disease because of aging. The deterioration of the patient's condition results in the increasing load on guardians that, in turns, leads to the deterioration of their psychoemotional state, and subsequently to the appearance or exacerbation of chronic somatic diseases. The purpose of this study is to determine the features of the psycho-emotional state in people who caring for patients with dementia. It has been found that almost 80% of patients with dementia receive care from their relatives. Care-givers for these patients are at risk of depression, anxiety and psychological stress. It has been stated that the high level of workload of caregivers largely depends on the patient’s ability to daily activity and the severity of dementia. Physical, emotional and economic overstrain leads to stress and an increase in cases of depressive, anxiety disorders in caregivers. Our study has identified factors influencing the mental health of caregivers, among which the severity of dementia and the patient's ability to be active and perform daily routine. It has been found that depending on the level of psychological stress, people with high levels of mental stress are more likely to show asthenia (p<0.001), social maladaptation (p<0.005), anxiety (p<0.001) and depression (p <0.001). This category of people needs psychological and counselling support. It is important to educate caregivers and to develop psychoeducational measures aimed at understanding the improvement of one's own psychological health, quality of life and determining the key role of care in meeting one's own needs.
Keywords: доглядачі за пацієнтами з деменцією
психологічна напруженість
тривога
соціальна адаптація
депресія
психологічна напруженість
caregivers for patients with dementia
psychological tension
anxiety
depression
social adaptation
UDC: 616.899-083:616-051:159.942
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077–1096.21.4.53
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17823
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 21, вип. 4 (76)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orlova_Analiz.pdf473,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.