Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17833
Title: Прогностична цінність ендотеліального моноцитактивуючого пептиду – іі щодо розвитку гострої лівошлуночкової недостатності у госпітальному періоді гострого інфаркту міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу
Authors: Фельдман, Д. А.
Риндіна, Н. Г.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Фельдман Д. А. Прогностична цінність ендотеліального моноцитактивуючого пептиду – іі щодо розвитку гострої лівошлуночкової недостатності у госпітальному періоді гострого інфаркту міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу / Д. А. Фельдман, Н. Г. Риндіна // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип. 4 (76). – С. 80–85.
Abstract: Вступ. У хворих на цукровий діабет 2 типу, коморбідна патологія, кардіогенний шок гострий інфаркт міокарду в 20% випадків зустрічається цукровий діабет 2 типу, що значно вище даного показника во всій популяції. При наявності даної коморбідної патології частота виникнення гострої лівошлуночкової недостатності з кардіогенним шоком значно вища ніж можна б було спрогнозувати на підставі розміру інфарктної зони, що є актуальним питанням сучасної кардіології. В основі етіопатогенезу розвитку гострому інфаркті міокарда при наявності цукрового діабету 2 типу лежить ендотеліальна дисфункція. Ендотеліальний моноцитактивуючий пептид ІІ – це мультифункціональний пептид, що володіє вираженою ангіогенезною та прозапальною активністю, активуючи прозапальні цитокіни та індукуючи запальні зміни в судинах. Він відіграє важливу роль у процесі реваскуляризації тканин міокарда при гострому інфаркті міокарда. Мета дослідження – дослідити зв'язок активності ендотеліального моноцитактивуючого пептиду - ІІ та гострої лівошлуночкової недостатності у хворих на гострий інфаркт міокарда у госпітальному періоді та цукровий діабет 2 типу, а також оцінити прогностичні властивості ендотеліального моноцитактивуючого пептиду - ІІ щодо тяжкої лівошлуночкової недостатності з розвитком кардіогенного шоку у даної когорти хворих з побудовою моделі прогнозу. Матеріал та методи дослідження. В дослідженні брали участь 120 хворих на ГІМ, які були розподілені на 2 групи: 1 група - хворі з супутнім ЦД 2 типу (n=70), 2 група – хворі на ізольований ГІМ (n=50). Серед обстежуваних було 60 чоловіків та 60 жінок, середній вік яких дорівнював 66,35±0,91 років, р<0,05). До складу контрольної групи увійшли 20 практично здорових осіб. Пацієнтам 1-ої, 2-ої та контрольної груп були виконані загальні рутинні клінічні та інструментальні обстеження. Згідно з завданнями даного дослідження на 1-шу добу ГІМ всім особам, які брали участь в ньому, було визначено рівень ЕМАР-ІІ за допомогою комерційної тест-системи «Human Еndothelial monocyte activating polypeptide – ІІ ELISA KIT». Всі отримані в ході дослідження дані були оброблені за допомогою програмного пакету «Statistica 6,0» (StatSoft Inc, США). Результати дослідження та їх обговорення. У хворих 1-ої групи рівень ендотеліального моноцитактивуючого пептиду-ІІ був вищим ніж у хворих 2-ої групи у 1,65 рази - 4,54±0,331 нг/мл, 2,74±0,21 нг/мл, відповідно (р<0,05). У контрольній групі середнє значення даного показника дорівнювало 1,1±0,037 нг/мл. У 44% хворих, які входили до групи 3-ого тертілю за рівнем ендотеліального моноцитактивуючого пептиду-ІІ був виявлений ІV клас за шкалою Кillip. Значення показника ендотеліального моноцитактивуючого пептиду-ІІ >6,45 нг/мл у хворих 1-ої групи та >3,31 нг/мл у хворих 2-ої групи було предиктором виникнення лівошлуночкової недостатності з кардіогенним шоком. За результатами дослідження розроблено багатофакторну логістичну регресійну модель прогнозу розвитку ІV класу за шкалою Кillip – гострої лівошлуночкової недостатності з кардіогенним шоком у госпітальному перебігу ГІМ у хворих на ЦД 2 типу. Висновки. Таким чином, ендотеліальний моноцитактивуючий пептид-ІІ виступає у ролі предиктора гострої лівошлуночкової недостатності з розвитком кардіогенного шоку у госпітальному періоді гострого інфаркту міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу.
Introduction. 20% of patients with acute myocardial infarction are diagnosed as having type 2 diabetes: this is much higher than in the entire population. In the presence of this comorbid disease, the incidence of acute left ventricular failure with cardiogenic shock is also much higher than could be predicted based on the size of the infarction zone that poses a challenge for modern cardiology. Endothelial dysfunction is known to underlay the etiopathogenesis of acute myocardial infarction and concomitant type 2 diabetes. Endothelial monocyte activating polypeptide – ІІ is a multifunctional peptide with proinflammatory and angiogenesis properties, it activates a number of proinflammatory cytokines, inducing inflammatory changes in blood vessels. It plays a significant role in the process of myocardial tissue revascularization in acute myocardial infarction (AMI). The aim of this study is to investigate the relationship between the activity of endothelial monocyte activating polypeptide – ІІ and acute left ventricular failure in patients with acute myocardial infarction in hospital period and type 2 diabetes mellitus, as well as to evaluate the prognostic properties of endothelial monocytactating peptide II in this cohort of patients with following design of prognostic model. Material and methods. The study involved 120 patients (60 men and 60 women) with AMI, whose mean age was 66.35 ± 0.91 years, (p <0.05). The participants were divided into 2 groups: group 1 - patients with concomitant type 2 diabetes (n = 70), group 2 - patients with isolated AMI (n = 50). The control group included 20 healthy individuals. All participants underwent standard routine clinical and instrumental examinations. According to the objectives of this study, on the 1st day after AMI diagnosis was confirmed, the level of EMARII was evaluated in all participants using a commercial test system "Human Endothelial monocyte activating polypeptide – ІІ ELISA KIT". The findings data obtained were processed by the software package "Statistica 6.0" (StatSoft Inc, USA). Results. The patients of the 1 group had higher level of endothelial monocytic peptide- II 1.65 times than the patients of the 2nd group (4.54 ± 0.331 ng / ml vs. 2.74 ± 0.21 ng / ml, respectively, (p <0,05). In the control group, the average value of this indicator was 1.1 ± 0.037 ng / ml. Class IV by the Killip scale was detected in 44% of the patients included in the group of the 3rd tertile according to the level of endothelial monocyte activating polypeptide – ІІ. The value of endothelial monocyte activating polypeptide – ІІ > 6.45 ng / ml in patients of the 1 group and > 3.31 ng / ml in the patients of the 2 group is a predictor for occurrence of left-ventricular failure resulting in cardiogenic shock. Based on the results of the study, a multifactor logistic regression model for the prognosis of acute left-ventricular cardiac failure with cardiogenic shock in the hospital course of AMI in patients with type 2 diabetes was developed. Conclusions. Thus, endothelial monocyte activating polypeptide – ІІ acts as a predictor for acute left ventricular failure resulting in cardiogenic shock in the hospital period of acute myocardial infarction in patients with type 2 diabetes.
Keywords: ендотеліальний моноцитактивуючий пептид - ІІ
гострий інфаркт міокарда
цукровий діабет 2 типу
кардіогенний шок
коморбідна патологія
endothelial monocyte activating polypeptide - II
acute myocardial infarction, type 2 diabetes mellitus
comorbid pathology
cardiogenic shock
UDC: 616.127-005.8-036.11+616.379-008.64]-07
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077–1096.21.4.80
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17833
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 21, вип. 4 (76)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Feldman_Prognostichna_cinnist.pdf479,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.