Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17834
Title: Особливості клінічного перебігу гострого калькульозного холециститу
Other Titles: Peculiarities of clinical course of acute calculous cholecystitis
Authors: Чурпій, В. К.
Churpii, V. K.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Чурпій В. К. Особливості клінічного перебігу гострого калькульозного холециститу / В. К. Чурпій // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип. 4 (76). – С. 90–94.
Abstract: Вступ. Раціональні підходи до діагностики та тактики хірургічного лікування гострого холециститу привели до зниження післяопераційної летальності. Незважаючи на часту зустрічальність гострого холециститу в повсякденній практиці, інтерес до проблеми його лікування не зменшується. При такому великому і всебічному вивченні проблеми, наявності міжнародних і національних рекомендацій, є і невирішені питання, серед яких, зокрема, і проблема лікування гострого калькульозного холециститу, особливості його перебігу та діагностики. Мета дослідження – дослідити особливості клінічного перебігу гострого калькульозного холециститу. Матеріали та методи. Нами проаналізовано результати діагностики 209 пацієнтів, які перебували з приводу неускладненого гострого калькульозного холециститу на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні Маловисківської центральної районної лікарні Кіровоградської області з 2016 до 2021 року. Вік всіх хворих перебував у межах від 18 до 89 років. Результати дослідження. В діагностиці гострих і хронічних холециститів у повсякденній практиці важливу роль відіграє ультразвукове дослідження органів черевної порожнини. Хворі вказували в анамнезі на приступи печінкової кольки, механічної жовтяниці. Проаналізувавши дані анамнезу, ми встановили тривалість захворювання на жовчокам’яну хворобу у обстежених хворих та тривалість захворювання у хворих на гострий калькульозний холецистит. Найхарактернішим симптомом гострого холециститу виявлено постійний або нападоподібний біль із локалізацією у правій підреберній ділянці. Висновки. Перебіг гострого калькульозного холециститу у пацієнтів має поліморфну клінічну картину, а тяжкість його перебігу в меншій мірі зумовлена глибиною патоморфологічних змін у стінці жовчного міхура. Значний вплив на перебіг захворювання мають ускладнення гострого калькульозного холециститу, вираженість системної запальної реакції та супутньої патології стану пацієнтів визначалася також наявністю супутньої патології.
Introduction. Rational approaches to the diagnosis and tactics of surgical treatment of acute cholecystitis have resulted in the cut down in postoperative mortality. Despite the frequent occurrence of acute cholecystitis in everyday practice, interest in the problem of its treatment does not fade. With such an extensive and comprehensive investigation of this issue, the availability of international and national recommendations, nevertheless, there are some unresolved issues, including, in particular, the problem of the treatment of acute calculous cholecystitis, the peculiarities of its diagnosis and clinical course. The aim of the study is to elucidate the peculiarities of the clinical course of acute calculous cholecystitis. Methods. We analyzed the findings of diagnostic procedures of 209 patients who received inpatient treatment for uncomplicated acute calculous cholecystitis at the surgical department of the Malovyskivska Central District Hospital, Kirovograd region, from 2016 to 2021. The age of all patients ranged from 18 to 89 years. Results. Ultrasound examination of the abdominal organs plays an important role in the diagnosis of acute and chronic cholecystitis in everyday practice. The patients indicated a history of attacks of hepatic colic, mechanical jaundice. Having analyzed the anamnesis data, we determined the duration of cholelithiasis and the duration of acute calculous cholecystitis in the participants. The most typical symptom of acute cholecystitis was constant or paroxysmal pain with localization in the right hypochondrium. Conclusions. The course of acute calculous cholecystitis in the patients is characterized by a polymorphic clinical picture, its severity is less pronounced due to the depth of pathomorphological changes in the gallbladder wall. Complications of acute calculous cholecystitis produce a significant impact on the course of the disease, moreover, the severity of the systemic inflammatory reaction and concomitant pathology of the patients ' condition is also predetermined by the presence of concomitant pathology.
Keywords: гострий калькульозний холецистит
симптоми
ультразвукове дослідження органів черевної порожнини
ускладнення
acute calculous cholecystitis
ultrasound examination of abdominal cavity
duration of the disease
complications
UDC: 617-089+616-366-002+616-053.9
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077–1096.21.4.90
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17834
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 21, вип. 4 (76)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Churpiy_Osoblivosti.pdf335,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.