Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17836
Title: Використання остеопластичних матеріалів для заповнення кісткових дефектів щелеп після проведеного хірургічного лікування пацієнтів груп дослідження
Authors: Бамбуляк, А. В.
Кузняк, Н. Б.
Лопушняк, Л. Я.
Дмитренко, Р. Р.
Бойчук, О. М.
Bambuliak, A. V.
Kuzniak, N. B.
Lopushniak, L. Ya.
Dmytrenko, R. R.
Boichuk, O. M.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Використання остеопластичних матеріалів для заповнення кісткових дефектів щелеп після проведеного хірургічного лікування пацієнтів груп дослідження / А. В. Бамбуляк, Н. Б. Кузняк, Л. Я. Лопушняк [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип. 4 (76). – С. 98–107.
Abstract: Впродовж останніх років у світі стрімко зростає кількість стоматологічних операцій, при яких виникає необхідність застосування ефективних остеопластичних матеріалів для швидкого відновлення кісткових дефектів та полегшення симптомів післяопераційного періоду у прооперованих пацієнтів. Для розвитку хірургічної стоматології у сучасних умовах надзвичайно важливим та актуальним завданням є пошук та впровадження в практичну діяльність імплантаційного матеріалу, який за своїми властивостями та характеристиками відповідав би аутокістці. Метою нашого дослідження було проаналізувати ефективність застосування остеопластичних матеріалів у пацієнтів груп дослідження після проведення операцій синус–ліфтингу, аугментації лунки видаленого зуба, остеосинтезу при переломах нижньої щелепи та видалення ретинованих третіх молярів. У відділенні хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» було обстежено 280 осіб віком від 18 до 55 років з частковою або повною відсутністю зубів та атрофією альвеолярної дуги відповідної щелепи, з хронічним періодонтитом і хронічним генералізованим пародонтитом, з переломами нижньої щелепи та ретинованими третіми молярами. Усім пацієнтам планувалось виготовлення ортопедичних конструкцій з опорою на дентальні імплантати. Встановлено, що у пацієнтів підгруп Б усіх груп дослідження, де заповнення кісткових дефектів було проведене за допомогою комбінації остеопластичного матеріалу «Колапан–Л» з мультипотентними мезенхімальними стромальними клітинами жирової тканини та збагаченої тромбоцитами плазми, у післяопераційному періоді спостерігалося зменшення проявів клінічних симптомів: больового синдрому, колатерального набряку, гіперемії слизової оболонки ротової порожнини та краще відновлення кісткової тканини в місці проведеного хірургічного лікування, у порівнянні із підгрупами А, де аугментація проводилася препаратом «Колапан–Л», та підгрупами В, де загоєння відбувалося під кров’яним згустком. Використання остеопластичних матеріалів на основі мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини під час проведення стоматологічних операцій покращує регенеративні та репараційні властивості кісткової тканини, полегшує перебіг післяопераційного періоду та сприяє скороченню термінів стаціонарного лікування пацієнтів.
In recent years, the number of dental surgical operations has been growing rapidly worldwide, and clinicians are facing pressing issue to select and apply osteoplastic materials, which would promote rapid repair of jaw bone defects and relieve symptoms during the post-operative period. With the advancements in the field of dentoalveolar reconstruction, it is of great importance to develop the material for bone restoration, which by its properties would be identical to autologous bone. The aim of this study is to analyze the effectiveness of osteoplastic materials used for the augmentation following sinus lift, tooth socket preservation, osteosynthesis of mandibular fractures and extraction of impacted third molars. 280 people aged from 18 to 55 with partial or complete adentia and atrophy of the alveolar arch of the jaws, with chronic periapical infection, chronic generalized periodontitis, fractures and impacted third molars were examined at the Department of Surgical Dentistry and Maxillofacial Surgery of the Chernivtsi Regional Clinical Hospital. All patients were planned to undergo prosthodontic treatment assisted by dental implants. The study has demonstrated that the patients of subgroups B of all groups of the study, where the augmentation of bone defects was performed using a combination of osteoplastic material «Colapan-L» containing multipotent mesenchymal stem cells of adipose tissue and platelet-rich plasma presented alleviating clinical symptoms including pain, collateral oedema, hyperaemia of the oral mucosa and better bone regeneration at the site of surgery, compared with subgroups A, where the augmentation was performed with osteoplastic material «Colapan-L», and subgroups B, whose healing followed by blood clot forming. The use of osteoplastic materials containing multipotent mesenchymal stem cells of adipose tissue during dental operations improves the regenerative and reparative properties of bone tissue, facilitates the postoperative period and reduces the duration of inpatient treatment period.
Keywords: остеопластичний матеріал
кістковий дефект
пацієнт
операція
стоматологія
bone substitute material
bone defect
patient
operation
dentistry
UDC: 616.716.8-089-06-007.287-74
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
10.31718/2077–1096.21.4.98
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17836
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 21, вип. 4 (76)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bambyalyak_Vikoristannya.pdf2,79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.