Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17846
Title: Морфологічна характеристика тканинних перебудов при алопластиці та комбінованій герніопластиці у експерименті
Other Titles: Title of the article: "Morphological characteristics of tissue transformations of alloplastics and combined hernioplastics in the experiment"
Authors: Хіміч, С. Д.
Корнійчук, В. І.
Khimich, S. D.
Korniychuk, V. I.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Хіміч С. Д. Морфологічна характеристика тканинних перебудов при алопластиці та комбінованій герніопластиці у експерименті / С. Д. Хіміч, В. І. Корнійчук // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип. 4 (76). – С. 169–172.
Abstract: Вступ : Існує чітка тенденція до збільшення кількості хворих з грижами та їх оперативного лікування, тому виникає підвищення кількості післяопераційних ускладнень у вигляді сером, нагноєння післяопераційних ран, міграції сітки, больового синдрому та ін. Мета дослідження: створити новий комбінований метод герніопластики ускладнених вентральних гриж в експерименті та дослідити морфологічні особливості виявленні у зміні тканини передньої черевної стінки. Матеріали та методи : Лабораторних щурів, а саме 30 статевозрілих самиць щурів породи Wistar, одного віку та маси 200 – 250 гр утримували з дотриманням біоетичних норм, при світловому дні 12 годин, з дотриманням температурного режиму 210 С, однаковій мірі годування комбікормом «Кокцидіостатик премікс», було розділено на 3 групи по 10 особин. На тваринах групи №1 (контрольна) була виконана герніопластика власними тканинами, лабораторні щурі групи №2 використовувались для алогерніопластики поліпропіленовою сіткою. На тваринах групи №3 було відтворено комбінований метод ушивання грижевого дефекту шляхом фіксації поліпропіленової сітки 3х3 см одновузловими швами та наступним використанням клаптя шкіри, попередньо витриманого 3-5с у 960 С ізотонічному розчині натрія хлорида, деепітелізації та видалення рештків підшкірної жирової клітковини та встановлення його епітеліальною стороною до сітчастого імплантанта та поверх нього. Результати: В результаті морфологічного аналізу виникала розбіжність у відставанні формування рубця у 2-ї та 3-ї груп у порівнянні з 1-ю. Водночас значимих морфологічних відмінностей між 2-ю та 3-ю групами не виявлено. Висновки: запропонований нами метод комбінації аутодермопластики та алогерніопластики являється безпечним та ефективним методом герніопластики.
Introduction : There is a clear tendency to increase the number of patients with hernias and their surgical treatment, so there is an increasing numbers of postoperative complications : seroma, suppuration of postoperative wounds, mesh migration, pain, etc. The aim of the study : to create a new combined method of hernioplasty of complicated ventral hernias in the experiment and to investigate the morphological features of the tissue of the anterior abdominal wall. Materials and methods: Laboratory rats, namely 30 adult female rats of the breed Wistar, one age and weighing 200 - 250 g were kept in compliance with bioethical standards, in daylight for 12 hours, with a temperature of 210 С, the same degree of feeding "Coccidiostatic Premix", was divided into 3 groups of 10 individuals. On animals of group №1 (control) hernioplasty was performed with their own tissues, laboratory rats of group №2 were used for allogernioplasty with polypropylene mesh. Animals of group №3 were operated by a combined method, suturing of a hernia defect by fixing a polypropylene mesh 3x3 cm with single-knot sutures and then using a skin flap processed for 3-5 s in 960 С isotonic sodium chloride solution, deepithelizated and removed of subcutinious fats, and than implanted the epithelial side to the mesh and on top of it. Results: As a result of morphological analysis, there was a discrepancy in the lag of scar formation in the 2nd and 3rd groups compared to the 1st. At the same time, no significant morphological differences between the 2nd and 3rd groups were found. Conclusions: our proposed method of combining autodermoplasty and algernioplasty is a safe and effective method of hernioplasty.
Keywords: експеримент
вентральна грижа
алопластика
комбінована герніопластика
experiment
alloplasty
combined hernioplasty
ventral hernia
UDC: 617.55-007.43-089.168/.844:612.08
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077–1096.21.4.169
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17846
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 21, вип. 4 (76)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Himich_Morfologichna_harakteristika.pdf2,42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.