Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18475
Title: Поліморфізм гена рецептора ангіотензину II першого типу визначає тяжкість перебігу ренопаренхімної гіпертензії
Other Titles: Полиморфизм гена рецептора ангиотензина II первого типа определяет тяжесть течения ренопаренхимной гипертензии
The polymorphism of a angiotensin II receptor gene type. Determined severity renoparenchimal hypertension
Authors: Кайдашев, Ігор Петрович
Расін, Михайло Сахнович
Нерух, Ірина Анатоліївна
Борзих, Оксана Анатоліївна
Шликова, Оксана Анатоліївна
Кайдаше, Игорь Петрович
Расин, Михайло Сахнович
Нерух, Ирина Анатольевна
Борзых, Оксана Анатольевна
Шлыкова, Оксана Анатольевна
Kaidashev, I. P.
Rasin, M. S.
Nerukh, I. A.
Borzikh, O. A.
Shlikova, O. A.
Issue Date: 2006
Publisher: Інститут геронтології АМН України, Українська асоцація «Мікроциркуляція, гемореологія, тромбоутворення»
Citation: Поліморфізм гена рецептора ангіотензину II першого типу визначає тяжкість перебігу ренопаренхімної гіпертензії / І. П. Кайдашев, М. С. Расін, І. А. Нерух, О. А. Борзих, О. А. Шликова // Кровообіг та гемостаз. – 2006. – № 2. – С 54-57.
Abstract: Представлено результати вивчення поліморфізму гена рецептора ангіотензину II першого типу у хворих на ренопаренхімну гіпертензію на тлі хронічного пієлонефриту. Вивчено особливості пе­ребігу захворювання у групах з різними генотипами. Отримані результати свідчать про переважання у цих хворих генотипів АА і АС та алеля А. Відзначено також більш тяжкий перебіг у них гіпертензивного синдрому. Вивчення поліморфізму гена рецептора ангіотензину II першого типу дає можливість прогнозувати перебіг основного захворювання, ренопаренхімної гіпертензії, запобігти розвитку можливих ускладнень і в подальшому розробити ефективні методи лікування.
Polymorphism of angiotensin II type 1 receptor gene in patients with renoparenchimal hypertension and chronic pyelonepharitis was studied. These patients have AA and AC (allel A) genotypes predominantly. The presence of allele A determined sever hypertension. We suggest the determination of this polymorphism could predict prognosis and complications of renoparenchimal hypertension.
Представлены результаты изучения полиморфизма гена рецептора ангиотензина II первого типа у больных с ренопаренхимной гипертензией на фоне хронического пиелонефрита, изучены особенности течения заболевания в группах с разными генотипами. Полученные резуль­таты свидетельствуют о преобладании у этих больных генотипов АА и АС и аллеля А, отмечено также более тяжелое течение у них гипертензивного синдрома. Изучение полиморфизма гена рецептора ангиотензина II первого типа дает возможность прогнозировать течение основного заболевания, ренопаренхимной гипертензии, предотвратить развитие возможных осложнений и в дальнейшем разработать эффективные методы лечения.
Keywords: ренопаренхімна гіпертензія
поліморфізм
ен рецептора ангіотензину II першого типу
renoparenchimal hypertension
polymorphism
gene
angiotensin II receptor
ренопаренхимная гипертензия
полиморфизм
ген рецептора ангиотензина II первого типа
UDC: 615.71 1.5
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18475
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
polymorphism_2006.pdf3,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.