Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19969
Title: Імерсивні технології в мовній освіті: від теорії до практичного впровадження
Other Titles: Immersive technologies in language education: from theory to practical implementation
Authors: Лещенко, Тетяна Олександрівна
Жовнір, Марина Миколаївна
Юфименко, Вікторія Георгіївна
Issue Date: Jan-2023
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Лещенко Т. О. Імерсивні технології в мовній освіті: від теорії до практичного впровадження / Т. О. Лещенко, М. М. Жовнір, В. Г. Юфименко // Інноваційна педагогіка. – 2022. – Вип. 54, т. 2. – С. 13–17.
Abstract: У пропонованій статті акцентовано на активному використанні новітніх інформаційних і комунікаційних технологій у різних сферах суспільного життя. Така ситуація зумовила появу нових способів, методів і педагогічних технологій, здатних реформувати й суттєво зміцнити сучасну освітню модель. Указано на переваги педагогічної інноватики в порівнянні з традиційними методами подачі навчальної інформації, а також описано й аргументовано доцільність та дієвий алгоритм їхнього раціонального поєднання для досягнення окреслених програмою навчальної дисципліни стрижневих дидактичних цілей. У полі зору авторок пропонованої статті – імерсивні технології навчання та феномен імерсії загалом. Статтю присвячено проблемі доцільності впровадження педагогічної інноватики, зокрема детальному аналізу суті й специфіки імерсивного навчання та особливостей його використання під час вивчення української мови як іноземної іноземними здобувачами освіти, які опановують медичний фах в Україні. Авторками систематизовано наявні визначення терміна «імерсивні технології», а також подано власне тлумачення розглядуваного поняття. У праці описано й детально проаналізовано суть та специфіку імерсивного навчання, окреслено особливості впровадження, виваженого й систематичного застосування елементів імерсивних технологій як ефективної альтернативи / доповнення традиційному авдиторному шляху здобуття знань, умінь і мовних навичок. Було встановлено, що імерсія – це цілеспрямоване, систематичне й тривале в часі занурення здобувачів освіти в іншомовне середовище із залученням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та текстової інформації. Доведено, що імерсивні технології дають можливість поєднати елементи реального середовища з тримірним полем віртуальної інформації: Представлено й проаналізовано можливі та дієві способи впровадження імерсивних технологій у навчальний процес. Крім цього, авторками статті вирізнено й проаналізовано переваги урізноманітнення навчального процесу за рахунок використання різних видів імерсивних технологій. Приділено увагу мотиваційній компоненті; The article is dedicated to ubiquities usage of the Advanced Information and Communication Technologies. There appears to be a strong argument for increased amount of the newest ways, methods and technologies improving of the approaches of the present-day educational system. The authors concentrate their attention on the immersive technologies. The expediency and effectiveness of combining traditional and the latest teaching methods and techniques were substantiated. The authors focus on the importance of using innovative forms, newest didactic methods, advanced techniques and state-of-the art resources. Researchers gave us the definition of immersive technologies as well as immersion and proved that such activities can be easily used in the classrooms with much success. The article is devoted to the problem of the feasibility of implementing pedagogical innovations, in particular to a detailed analysis of the essence and specifics of immersive learning and the features of its use in the learning of Ukrainian language as a foreign language by foreign students who master the medical profession in our country. It was found out that immersion is a purposeful, systematic and long-term involving into a foreign language environment via using of modern information and communication technologies and textual information. The paper concludes that immersive technologies are now proved as one of the most modern method of learning. It is beneficial as a knowledge-sharing tool that involves students teaching, improves their performance and progression, helps student develop their communicative and social skills. Рossible and effective ways of immersive technologies implementing have been presented and analyzed Immersive technologies was presented as an effective alternative / supplement to the traditional auditory way of acquiring knowledge, skills and language skills. In addition, the authors have identified and described in details main advantages of diversifying the educational process through the use of immersive technologies. Attention was also paid to the motivational component.
Keywords: педагогічна інноватика
імерсивні технології
іноземний здобувач освіти
українська мова як іноземна
pedagogical innovations
immersive technologies
foreign students
Ukrainian Language as a Foreign
UDC: 378.016:81.091.31-021.385:004
ISSN: 2663-6085 (Print)
2663-6093 (Online)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/19969
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Immersive_technologies_in_language_education.pdf157,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.