eaPSMU | Електронний архів (репозитарій)
Полтавського державного медичного університету

Репозитарій ПДМУ - це відкритий електронний архів матеріалів наукового та навчально-методичного призначення, створених науковцями, викладачами та здобувачами вищої освіти. Репозитарій створено з метою забезпечення вільного доступу до освітніх матеріалів та результатів наукових досліджень, підвищення рівня цитування публікацій науковців університету. Викладачам, науковцям, здобувачам вищої освіти ПДМУ (за наявності рецензії наукового керівника) рекомендується розміщувати у Репозитарії власні науково-дослідницькі праці, навчально-методичні й лекційні матеріали тощо.

  • У разі виникнення питань, будь ласка, звертайтеся до читальної зали «Електронна бібліотека» (102 кімната навчально-лабораторного корпусу) або за електронною адресою: repository@pdmu.edu.ua

Положення про Репозитарій Полтавського державного медичного університету

Авторський договірІнструкція по роботі з репозитарієм ПДМУПриклади оформлення бібліографічного опису
Photo by @inspiredimages
 

Нові надходження

Документ
Вплив ожиріння, стресу та пробіотика на резорбцію альвеолярного відростка щелеп щурів
(Полтавський державний медичний університет, 2022-04-15) Євтушок, Владислав Вікторович; Цебенко, Марина Олександрівна; Непорада, Каріне Степанівна; Evtushok, V. V.; Tsebenko, M. O.; Neporada, K. S.
На моделі глутамат-індукованого ожиріння та у поєднанні з іммобілізаційним стресом у щурів досліджували роль пробіотику Lactobacillus casei в корекції резорбтивного ефекту на альвеолярний відросток щелеп при ожирінні та стресі. Нами отримано достовірно значиму різницю між групами інтактних щурів та: щурів з індукованим ожирінням; групою щурів що піддавались іммобілізаційному стресу, та групою щурів з коморбідністю цих станів. Отримані результати свідчать про резорбтивну дію впливу ожиріння та стресу на кісткову тканину альвеолярного відростку щелеп тварин. В той же час, статистично значимої різниці між групами щурів з ожирінням, стресом, та ожирінням на тлі стресу не виявлено, що свідчить про приблизно однаковий вплив факторів ожиріння, стресу та їх комбінації на резорбцію альвеолярної кістки щелеп досліджуваних тварин. Аналізуючи ефективність пробіотику Lactobacillus casei нами виявлено вірогідні зміни між групою щурів яким моделювали ожиріння та тваринами з коморбідністю цих станів у порівнянні з відповідним контролем. Отже, в групах щурів, що піддавались ожирінню; та ожирінню з стресом корекція пробіотиком показала антирезорбтивний ефект, що підтверджується достовірно значимою різницею коефіцієнта оголення коренів молярів в порівнянні з відповідними групами без корекції. We studied the role of the probiotic Lactobacillus casei in correcting the resorptive effect on the alveolar process of the jaws in obesity and stress in a model of glutamate-induced obesity and in combination with immobilization stress in rats. We found a reliably significant difference between the groups of intact rats and rats with induced obesity; a group of rats subjected to immobilization stress, and a group of rats with comorbidity of these conditions. The obtained results indicate the resorptive effect of obesity and stress on the bone tissue of the alveolar process of the jaws in animals. At the same time, no statistically significant difference between the groups of rats with obesity, stress, and obesity under stress was found, indicating approximately the same effect of obesity, stress and their combination on the resorption of alveolar bone of the jaws in the studied animals. Analyzing the effectiveness of the probiotic Lactobacillus casei, we found reliable changes between the group of rats in which obesity was modeled and animals with comorbidity of these conditions as compared to the corresponding control. Thus, in the groups of rats, subjected to obesity, and obesity with stress, probiotic correction showed an antiresorptive effect, which is confirmed by a reliably significant difference in the coefficient of exposure of molar roots as compared to the corresponding groups without correction.
Документ
Монографія «Інноваційні технології в практику ендодонтії»
(ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», 2024) Ніколішин, Анатолій Карлович; Попович, Іван Юрійович; Бублій, Тетяна Дмитрівна; Сідаш, Юлія Володимирівна; Котелевська, Наталія Василівна; Геранін, Станіслав Ігорович
В монографії представлені нові ефективні методи ендодонтичного лікування з ускладненим карієсом, які розроблені на основі мікробіологічних, біохімічних, морфогістохімічних, клінічних досліджень та запроваджені в практичну стоматологію нові ефективні методи ендодонтичного лікування хворих з ускладненим карієсом. Представлені роботи направлені на підвищення якості лікування хворих з ускладненим карієсом.
Документ
Пародонтологічний статус осіб молодого віку з ожирінням
(Видавець: Сергій Радлінський, 2024) Скрипник, Максим Ігорович; Петрушанко, Тетяна Олексіївна; Skrypnyk, Maksym; Petrushanko, Tatiana
Останнім часом збільшилася поширеність ожиріння, і особливо значущим є його зростання в осіб молодого віку. На сьогодні взаємозв’язок ожиріння і пародонтиту є визнаним у дорослих, хоча достеменно не відомі особливості виникнення і розвитку початкових стадій захворювань пародонта в осіб молодого віку, що дало б змогу розробити ефективну стратегію їх профілактики та лікування. Нами проведене комплексне клінічне, антропометричне обстеження 132 осіб молодого віку (18–22 роки) з різним значенням індексу маси тіла. Виявлено, що обстежені із I та II ступенем ожиріння мали більшу поширеність і тяжчий перебіг захворювань пародонта, ніж особи з нормальною масою тіла. У статті зроблено огляд наукової літератури, що аналізує ефективність різних підходів до лікування захворювань пародонта в осіб з ожирінням. Recently, the prevalence of obesity has increased significantly, especially among young adults. Nowadays, the relationship between obesity and periodontitis is recog-nized in adults, however, peculiarities of periodontal disease development in young adults are not yet clear, that would make it possible to design an effective strategy for periodontal disease prevention and treatment. We conducted a comprehensive clinical and anthropometric examination of 132 young adults (18-22 years old) with different body mass index. We found that youngsters with I and II degrees of obesity had a higher prevalence and severity of periodontal disease than those one with normal body weight. We also reviewed the literature on the effectiveness of various treat-ment methods of periodontal disease in obese individuals.
Документ
Загальна біологія
(Полтавський державний медичний університет, 2023) Рябушко, Олена Борисівна; Єрошенко, Галина Анатоліївна; Клепець, Олена Вікторівна; Ваценко, Анжела Володимирівна; Улановська-Циба ,Ніна Аркадіївна; Передерій, Ніна Олександрівна; Шевченко, Костянтин Васильович
Навчальний посібник «Загальна біологія» призначений для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з освітньої компоненти «Загальна біологія». Посібник складений відповідно до робочої навчальної програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань – 09 «Біологія», спеціальності – 091 «Біологія та біохімія». Висвітлені основні питання загальної біології та біології людини, закономірності життя на різних рівнях організації, основи цитології та загальної генетики, молекулярні основи спадковості та мінливості організмів. Посібник акцентує увагу на методах біологічних досліджень, надає роз’яснення ключових термінів та понять, інтерпретує теоретичні викладки прикладами з живої природи, містить історичні довідки про відкриття фундаментальних біологічних теорій та законів. У посібнику викладено теоретичні матеріали, які стануть підґрунтям для здобувачів освіти у вивченні інших теоретичних та практичних дисциплін
Документ
Генетика
(Полтавський державний медичний університет, 2024) Єрошенко, Галина Анатоліївна; Ваценко, Анжела Володимирівна; Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна; Передерій, Ніна Олександрівна; Клепець, Олена Вікторівна; Шевченко, Костянтин Васильович; Григоренко, Альона Сергіївна
У навчальному посібнику викладено сучасні уявлення про механізми спадковості й мінливості. Описано принципи молекулярної генетики, закономірності успадкування ознак, механізми мінливості генетичного матеріалу, особливості генетичних процесів у про- та еукаріотів, у тому числі в людини, а також основи генетики популяцій і селекції.