Modern methods of surgical treatment of cysts of jaws

Ескіз недоступний

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Навчальний посібник присвячений актуальній проблемі сучасної хірургічної стоматології та щелепно-лицьовій хірургії – діагностиці та лікуванню кіст щелеп. В посібник увійшли питання класифікації, особливостей клініки та діагностики, лікування кіст щелеп. Кісти щелеп є дуже розповсюдженою патологією в щелепно-лицевій ділянці. Ця пухлиноподібна патологія нерідко призводить до серйозних наслідків. Для її діагностики і лікування потрібний комплексний підхід, з урахуванням усього різноманіття кістоутворення в щелепних кістках. Зміст посібника орієнтований на вимоги ОКХ та ОПП з фаху «стоматологія», що до набуття практичних навичок з діагностики та лікування хворих з кістами щелеп. Посібник призначений для студентів стоматологічних факультетів, лікарів-інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, хірургів-стоматологів; Учебное пособие посвящено актуальной проблеме современной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии - диагностике и лечению кист челюстей. В пособие вошли вопросы классификации, особенностей клиники и диагностики, лечения кист челюстей. Кисты челюстей очень распространенная патология в челюстно-лицевой области. Эта опухолеподобная патология нередко приводит к серьезным последствиям. Для ее диагностики и лечения требуется комплексный подход, с учетом всего многообразия кистообразования в челюстных костях. Содержание пособия ориентировано на требования ОКХ и ОПП по специальности «стоматология», что в приобретение практических навыков по диагностике и лечению больных с костями челюстей. Пособие предназначено для студентов стоматологических факультетов, врачей-интернов, магистров, клинических ординаторов, хирургов-стоматологов; he manual is devoted to the actual problem of modern surgical stomatology and maxillofacial surgery - diagnosis and treatment of jaw cysts. The manual includes issues of classification, clinical features and diagnosis, treatment of jaw cysts. Jawbones are a very common pathology in the maxillofacial area. This tumor-like pathology often leads to serious consequences. For its diagnosis and treatment, an integrated approach is required, taking into account the diversity of cyst formation in the maxillary bones. The content of the manual is oriented on the requirements of the OCh and OPP for the specialty "Dentistry", which, before acquiring practical skills in the diagnosis and treatment of patients with jaw cysts. The manual is intended for students of stomatological departments, interns, masters, clinical residents, surgeons, dentists.

Опис

Ключові слова

одонтогенні кісти, кісти щелеп, хірургічна стоматологія, цистотомія, цистєктомия, одонтогенные кисты, кисты челюстей, хирургическая стоматология, цистотомия, цистэктомия, odontogenic cysts, jawbone, surgical dentistry, cystotomy, cystectomy

Бібліографічний опис

Modern methods of surgical treatment of cysts of jaws / D. S. Avetikov, K. P. Lokes, I. V. Yatsenko, S. O. Stavickij. – Poltava, 2014. – 152 p.