The search for new pathogenesis of cardiorenal syndrome: the effect of local Schumann resonance on the occurrence of episodes of kidney disease and myocardial infarction

Ескіз недоступний

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика.

Анотація

Background. The pandemic of noncommunicable chronic diseases and the high prevalence of combined damage to the cardiovascular system and kidneys determine the relevance of continuing scientific research to solve these medical problems. Therefore, the aim of this study was to compare the influence of the Earth’s electromagnetic field on the occurrence of episodes of kidney disease and myocardial infarction in order to search for new pathogenetic components of cardiorenal syndrome and deepen fundamental knowledge.Materials and methods. This was a search retrospective study on the relationship between the influence of local Schumann resonances and the occurrence of hospitalizations in 1340 patients with kidney disease. Materials and methods. This was a search retrospective study on the relationship between the influence of local Schumann resonances and the occurrence of hospitalizations in 1340 patients with kidney disease. It also examined the relationship between local Schumann resonances and heart attacks in patients admitted to the University Hospital of the Lithuanian University of Health Sciences (703 patients).Conclusions. 1. Changes in the Earth’s electromagnetic field are related to the functional state of the cardiovascular system and the condition of the kidneys. 2. It can be assumed that the effect of the Earth’s electromagnetic field on the pathogenetic mechanisms of kidney disease is in the opposite direction of that on the cardiovascular one. 3. Reliable gender differences in correlations between the influence of changes in the local Schumann resonance on the functional state of the cardiovascular system and kidneys were not found. 4. The connection of the Earth’s local geomagnetic field with kidney function may be another new unexplored pathogenetic mechanism in cardiorenal syndrome and noncommunicable chronic diseases.
Актуальність. Пандемія хронічних неінфекційних захворювань та висока поширеність поєднаного ураження серцево-судинної системи й нирок зумовлюють актуальність продовження наукових досліджень для вирішення цих медичних проблем. Тому метою роботи було порівняти вплив електромагнітного поля Землі на виникнення епізодів захворювання нирок та інфаркту міокарда задля пошуку нових патогенетичних компонентів кардіоренального синдрому та поглиблення фундаментальних знань.Матеріали та методи. Виконане пошукове ретроспективне дослідження впливу місцевих резонансів Шумана на частоту госпіталізацій за участі 1340 пацієнтів із захворюваннями нирок. Також вивчено взаємозв’язок між місцевими резонансами Шумана та виникненням інфаркту міокарда в 703 хворих.Висновки: 1. Зміни електромагнітного поля Землі пов’язані з функціональним станом серцево-судинної системи й нирок. 2. Можна припустити, що вплив електромагнітного поля Землі на патогенетичні механізми хвороби нирок є протилежним, ніж серцево-судинної. 3. Достовірних гендерних відмінностей у кореляціях між впливом змін локального резонансу Шумана на функціональний стан серцево-судинної системи та нирок не встановлено. 4. Зв’язок локального геомагнітного поля Землі з функцією нирок може бути ще одним невивченим патогенетичним механізмом кардіоренального синдрому та хронічних неінфекційних захворювань.Резюме. Актуальность.Пандемия хронических неинфекционных заболеваний и высокая распространенность сочетанного поражения сердечно-сосудистой системы и почек приводят к актуальности продолжения научных исследований для решения этих медицинских проблем. Поэтому целью было сравнить влияние электромагнитного поля Земли на возникновение эпизодов заболевания почек и инфаркта миокарда для поиска новых патогенетических компонентов кардиоренального синдрома и углубления фундаментальных знаний.Материалы и способы. Выполнено ретроспективное исследование влияния местных резонансов Шумана на частоту госпитализаций с участием 1340 пациентов с заболеваниями почек. Также изучена взаимосвязь между местными резонансами Шумана и возникновением инфаркта миокарда у 703 больных.Выводы: 1. Изменения электромагнитного поля Земли связаны с функциональным состоянием сердечно-сосудистой системы и почек. 2. Можно предположить, что влияние электромагнитного поля Земли на патогенетические механизмы болезни почек противоположно, чем сердечно-сосудистой. 3. Достоверных гендерных различий в корреляциях между влиянием изменений локального резонанса Шумана на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и почек не установлено. 4. Связь локального геомагнитного поля Земли с почечной функцией может быть еще одним неизученным патогенетическим механизмом кардиоренального синдрома и хронических неинфекционных заболеваний.

Опис

Ключові слова

noncommunicable diseases, неінфекційні захворювання, неинфекционные заболевания, cardiorenal syndrome, кардіоренальний синдром, кардиоренальный синдром, kidney disease, захворювання нирок, заболевания почек, acute myocardial infarction, гострий інфаркт міокарда, острый инфаркт миокарда, local Schumann resonance, локальний резонанс Шумана, локальный резонанс Шумана, Earth’s magnetic field, Магнітне поле Землі, Магнитное поле Земли

Бібліографічний опис

The Search for new pathogenesis of Cardiorenal Syndrome: the connection of local Schumann resonance on the occurrence of episodes of kidney disease and Myocardial Infarction / G. Nevoit, I. A. Bumblyte, G. Jaruševičius [et al.] // Journal Kidneys. – 2024. – № 13 (1). – P. 26–38.