Топографоанатомічні та гістологічні особливості будови піднижньощелепного вегетативного вузла у осіб похилого та старечого віку

Ескіз недоступний

Дата

1998

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський державний медичний університет

Анотація

Рожнов В. Г. Топографоанатомічні та гістологічні особливості будови піднижньощелепного вегетативного вузла у осіб похилого та старечого віку. - Рукопис. Дисертація на здобугтя вченого ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія. - Харківський державний медичний університет, Харків. 1998. Захищаються основні положення, одержані в результаті гістологічного, ультраструктурного, макро- та макро-мікроскопічного досліджень піднижньощелепного вегетативного вузла. Доведений клітинний склад вузла, встановлені вікові особливості його будови. Виявлені нейросудинні взаємовідносини.

Опис

Ключові слова

піднижньощелепний вузол, старечий вік, структурна організація, sublowmaxillary node, structural organization, senile age

Бібліографічний опис

Рожнов В. Г. Топографоанатомічні та гістологічні особливості будови піднижньощелепного вегетативного вузла у осіб похилого та старечого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.01 «Нормальна анатомія» / В. Г. Рожнов ; Харківський держ. медичний ун-т. – Харків, 1998. – 20 с.