Problems of professional language training of students of the international faculty with english-speaking form of education

Ескіз недоступний

Дата

2022-11-24

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Professional language training for medical university students plays an important, sometimes even decisive, role in their future professional activities, particularly in building effective verbal communication between a doctor and a patient. Students of an International Faculty with an English-language form of education face several problems related to acquiring terminological equivalents in Latin and English, which must correspond to each other. This issue is especially relevant when studying morphological disciplines, in particular, Clinical Anatomy and Operative Surgery, since this educational component is a kind of bridge that combines theoretical and clinical disciplines. Furthermore, the use of official medical terminology facilitates the assimilation of educational material and creates a foundation for studying clinical disciplines and further medical activity.
Професійна мовна підготовка студентів медичних університетів відіграє важливу, а інколи навіть вирішальну роль у їхній майбутній професійній діяльності, зокрема при побудові ефективної вербальної комунікації між лікарем та пацієнтом. Здобувачі освіти міжнародного факультету з англомовною формою навчання стикаються з рядом проблем, пов’язаних зі засвоєнням термінологічних еквівалентів на латинській та англійській мові, які повинні відповідати одне одному. Особливо актуальним є це питання при вивченні морфологічних дисциплін, зокрема клінічної анатомії та оперативної хірургії, оскільки ця освітня компонента є своєрідним містком, що поєднує теоретичні та клінічні дисципліни. Застосування офіційної медичної термінології полегшує засвоєння навчального матеріалу та створює підґрунтя не лише при вивченні клінічних дисциплін, а й в подальшій лікарській діяльності.

Опис

Ключові слова

клінічна анатомія та оперативна хірургія, професійна мовна підготовка, студенти міжнародного факультету, термінологічні еквіваленти, англомовна форма навчання, clinical anatomy and operative surgery, professional language training, students of the International Faculty, terminological equivalents, English-language form of education

Бібліографічний опис

Problems of professional language training of students of the international faculty with english-speaking form of education / S. M. Bilash, Ya. O. Oliinichenko, M. M. Koptev [et al.] // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VІI міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 24–27.