Лінгвістичні засади формування майбутнього лікаря хірургічного профілю

Анотація

Володіння іноземними мовами зажди вважалось ознакою високого інтелектуального рівня людини. Здатність вільно спілкуватись мовою співрозмовника є невід’ємною складовою роботи професійного лікаря і викликає повагу та довіру пацієнта. Тому підготовка майбутніх лікарів повинна враховувати лінгвістичну складову, особливо при невідкладній допомозі, коли часу на виклик та очікування перекладача немає. В дослідженні проведений аналіз даних анонімного опитування здобувачів вищої освіти відносно їх лінгвістичної підготовки та бажаних результатів з оптимізацією подальшого розвитку в цьому напрямку. Отриманий матеріал порівняний з даними аналогічного анкетування, проведеного 5 років тому. Встановлено, що базова лінгвістична підготовка здобувачів вищої освіти залишається практично без змін. Відмічається конкретизація при виборі кількості мов та їх групової належності. Відповіді на окремі запитання об’єктивно залежать від політичної ситуації в країні та світі. На основі отриманих даних та власного досвіду авторів внесені певні корективи у рекомендації оптимізації процесу фахової підготовки майбутніх лікарів хірургічного профілю.
Mastery of foreign languages has always been considered a sign of a person's high intellectual level. The ability to communicate freely in the language of the interlocutor is an integral component of the work of a professional doctor and earns the respect and trust of the patient. Therefore, the education of future doctors should take into account the linguistic component, especially in the case of emergency care, when there is no time to call and wait for an interpreter. In the research analyzed data from an anonymous survey of higher education applicants regarding their linguistic training and desired results with optimization of further development in this direction. The obtained material is compared with the data of a similar questionnaire conducted 5 years ago. It has been established that the basic linguistic training of students of higher education remains practically unchanged. The specification is noted when choosing the number of languages and their group affiliation. Answers to individual questions objectively depend on the political situation in the country and the world. Based on the obtained data and the authors' own experience, certain adjustments were made to the recommendations for optimizing the process of professional training of future surgical doctors.

Опис

Ключові слова

іноземна мова, медичне спілкування, анкетування здобувачів вищої освіти, foreign language, medical communication, survey of higher education applicants

Бібліографічний опис

Лінгвістичні засади формування майбутнього лікаря хірургічного профілю / О. В. Пелипенко, С. В. Малик, С. М. Павленко [та ін.] // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 184–187.