Особливості ортопедичного лікування хворих із частковою втратою зубів із застосуванням дентальної імплантації залежно від показників щільності кісткової тканини щелеп

Ескіз недоступний

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Стан стоматологічної імплантації характеризується високою ефективністю і широким спектром можливостей при заміщенні дефектів зубних рядів. Разом із тим питання профілактики ускладнень дентальної імплантації, пов’язаних із втратою кісткової тканини навколо дентальних імплантатів, набувають великого значення, що зумовлює скорочення як терміну їх служби, так і терміну користування ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні імплантати. Метою дослідження було підвищення ефективності ортопедичного лікування пацієнтів із включеними дефектами зубних рядів незнімними конструкціями зубних протезів з опорою на дентальні імплантати. Було обстежено за допомогою клінічних і спеціальних методів дослідження 49 пацієнтів віком від 30 до 44 років із включеними дефектами зубних рядів на верхній щелепі. Пацієнтам було встановлено 68 дентальних імплантатів. Після 6 місяців періоду остеоінтеграції всіх пацієнтів було розподілено на дві групи відповідно до вибору протоколу навантаження постійними ортопедичними конструкціями. За результатами проведених досліджень установлено, що поступове навантаження на дентальний імплантат в умовах недостатньої щільності кісткової тканини сприяє збереженню сталого об'єму кістки навколо нього та пролонгації терміну служби ортопедичної конструкції загалом; Состояние стоматологической имплантации характеризуется высокой эффективностью и широким спектром возможностей при возмещении дефектов зубных рядов. Вместе с тем вопросы профилактики осложнений дентальной имплантации, связанные с потерей костной ткани вокруг дентальных имплантатов, приобретают большое значение, что обуславливает сокращение как срока их службы, так и срока пользования ортопедическими конструкциями с опорой на дентальные имплантаты. Целью исследования было повышение эффективности ортопедического лечения пациентов с включенными дефектами зубных рядов несъемными конструкциями зубных протезов с опорой на дентальные имплантаты. Было обследовано с помощью клинических и специальных методов исследования 49 пациентов в возрасте от 30 до 44 лет с включенными дефектами зубных рядов на верхней челюсти. Пациентам было установлено 68 дентальных имплантатов. После 6 месяцев периода остеоинтеграции все пациенты были разделены на две группы в соответствии с выбором протокола нагрузки постоянными ортопедическими конструкциями. Исходя из результатов проведенных исследований, постепенная нагрузка на дентальный имплантат в условиях недостаточной плотности костной ткани способствует сохранению постоянства объема костной ткани вокруг него и пролонгации срока службы ортопедической конструкции в целом; State dental implantation, high efficiency and a significant range of possibilities of replacement of defects dentition is characterized. However, the issue of prevention of dental implantation complications associated with loss of bone around dental implants become meaningful value that causes a reduction of their service life and the use of the term orthopedic structures based on dental implants. The aim of the study was to improve the efficiency of orthopedic treatment of patients with dentition defects included non-removable designs of dentures based on dental implants. It was examined by using special methods and clinical study 49 patients aged 30 to 44 years included defects of dentition in the upper jaw. Patients were installed 68 dental implants. After 6 months of osseointegration period all patients were divided into two groups according to the protocol of choice load permanent prosthetic restoration. Patients in group I had 30 made of single metal crowns two weeks after the installation of generators gums. To the patients in Group II gradually protocol was applied load bone. Based on the survey results, we can conclude that there is a relationship between the timing of the load and the degree of bone loss around the implant in terms of its lack of density. Gradual burden on the dental implant in low bone density, contributes to a stable bone around it and prolongation of life of the prosthetic restoration in general, as evidenced by the significant difference indicators of bone loss in the study area of alveolar bone in patients I and Group II - 1,11±0,012 mm vs. 0,68±0,011 mm (p <0.05) after 12 months of dental implants and stability parameters in group II patients in more distant terms.

Опис

Ключові слова

заміщення дефектів зубних рядів, дентальні імплантати, щільність кісткової тканини, втрата кісткової тканини, возмещение дефектов зубных рядов, дентальные имплантаты, плотность костной ткани, потеря костной ткани, replacement of defects dentition, dental implants, bone density, loss of bone tissue

Бібліографічний опис

Біда О. В. Особливості ортопедичного лікування хворих із частковою втратою зубів із застосуванням дентальної імплантації залежно від показників щільності кісткової тканини щелеп / О. В. Біда // Український стоматологічний альманах. – 2016. – № 1, т. 2. – С. 60–63.