Оптимізація навчання лікарів-інтернів стоматологів

Ескіз недоступний

Дата

1999

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Кафедра післядипломної ревіти лікарів-стоматологів проводить навчання інтернів за фахом "стоматологія", "терапевтична стоматологія", "дитяча стоматологія", "хірургічна стоматологія" та контролює їх підготовку на базах стажування, розташованих у м.Полтаві та в Полтавській області. За ініціативою кафедри створені філії, на яких проводяться очйо-заочне навчання в м.Кременчуці та М.Чернігові. • Термін навчання в інтернатурі за фахом "стоматологія* >- 1,5 роки (6 місяців на кафедрі), за фахом "терапевтична стоматологія,, І "дитяча сто- матологія", "хірургічна стоматологія" — 1 рік (4 місяці на кафедрі). Оптимізація навчання лікарів-інтернів починається із складання індивіду- ального плану на основі розробленого кафедрою типового плану підго- товки. Індивідуальний план лікаря-інтерна є одним із основних документів інтерна і відображає всі етапи та розділи навчання, до нього вносяться відомості про навчальну, лікувальну, науково-дослідну, санітарно- просвітню роботу на базах стажування та на кафедрі. Колективом кафедри проводиться велика робота у напрямку оптимізації навчального процесу. До початку навчального року перероблені та допо- внені методичні рекомендації для лікарів-інтернір. Співробітниками кафе- дри виданий посібник для лікарів-інтернів та керівників на базах стажу- вання "Організація навчання лікарів-стоматологів в інтернатурі". Проведені 8 методичних конференцій для керівників інтернів на базах стажування, семінар з актуальних питань післядипломної освіти керівників інтернатури базових лікувальних закладів області. Лікарі-інтерни брали участь у роботі обласної науково-практичної кон- ференції "Сучасні проблеми ендодонтії", яка відбулася у травні 1998 року. У доповідях висвітлювалися нагальні питання та проблеми ендодон- тії на сучасному етапі розвитку стоматології. Увагу лікарів-інтернів привернув обласний науково-практичний іемінар "Сучасні аспекти стоматології дитячого віку". З доповідями виступили співробітники кафедри: доцент Л.Г.Павленко — "Сучасний стан підготовки лікарів-інтернів за фахом "дитяча стоматологія", "Герметизація фісур як один із методів профілактики карієсу" та доцент С.В.Радлінський — "Використання сучасних пломбувальних матеріалів у дитячій стоматології*. На практичних заняттях, семінарах та лекціях лікарі-інтерни мають мо- жливість ознайомитися з найсучаснішими матеріалами та технологіями провідних стоматологічних фГрм-виробників, таких як "Дентсплай", "Малліфер", "Керр", "ЗМ" та ін. Лікарі-інтерни активно відвідували спеціалізовані виставки "Стоматологія — 97, 98" в м.Києві та в м.Харкові. Проведення стомато- логічної виставки "Стоматологія-98" у м.Полтаві надало всім лікарям- інтернам можливість докладно ознайомитися з сучасним обладнанням, технологіями та матеріалами. Лікарі-інтерни брали участь у робочих семі- нарах, які відбулися під час виставки. Усі лікарі-інтерни були запрошені до участі у роботі Великого навчаль- ного семінару ' Реставрація зубів матеріалами "Дентсплай" 21-23 травня 1998 року в м.Полтаві. Увазі лікарів-інтернів були представлені багато ілюстровані лекції провідних спеціалістів-стоматологів Германії, Франції, Швеції та України. Для удосконалення звань та практичних навиків проведені семінари з реставрації зубів на базах стажування в Кременчуці та Полтаві. 125 Лікарі-інтерни активно займаються науково-дослідною роботою. Резуль- тати досліджень доповідаються на науково-практичних конференціях для лікарів-інтернів та магістрантів. На науково-практичній конференції "Актуальні питанню стоматології", яка відбулася 28 травня 1998 /року, були заслухані 2 доповіді інтернів-стоматологів на пленарному засіданні та 11 — на секційному. З метою підвищення рівня теоретичних знань та практичних навичок на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів введена індивідуаліза- ція навчання. Лікарі-інтерни мають можливість освоїти методику роботи з вітчизняним фотополімерним матеріалом "Кромлайт-Р", засвоїти методику герметизації фісур. Удосконалення сучасних стоматологічних технологій зобов'язує кафедру щороку переглядати навчальні плани і вводити нові елективні курси. Так, до програми були внесені курси з" ендодонтії, художньої реставрації зубів та ін.

Опис

Ключові слова

лікарів-стоматологів, стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, хірургічна стоматологія, навчання в інтернатурі, оптимізація навчання, навчальна програма, Удосконалення, стоматологічні технології

Бібліографічний опис

Скрипнікова Т. П. Оптимізація навчання лікарів-інтернів стоматологів / Т. П. Скрипнікова, Л. Г. Павленко, О. В. Шешукова / Сучасні методи організації навчального процесу та їх оптимізація : мат. навч. – метод. конф. – Полтава, 1999. – С. 125–127.