Характер змін якісних властивостей ротової рідини в дітей із вродженими незрощеннями піднебіння

Анотація

За даними публікацій у періодичних наукових виданнях, усе частіше народжуються діти з вродженими вадами розвитку, у тому числі й локалізованими на обличчі, голові й шиї. Анатомічна неповноцінність тканин у ділянці щілинного дефекту піднебіння створює передумови для формування патологічного симптомокомплексу, що призводить до прогресування запально-дистрофічних змін у порожнині рота. Метою дослідження стало вивчення порушень якісних властивостей ротової рідини в дітей із вродженими незрощеннями піднебіння в передопераційний період. Для поглибленого обстеження з 58 дітей, які перебували під наглядом, було сформовано групу із 25 пацієнтів віком від 4 до 6 років. Із них 14 мали однобічну розщілину й 11 – двобічну. Субстратом для досліджень слугувала нестимульована ротова рідина, в якій визначали основні фізико-хімічні й біохімічні показники, що відіграють важливу роль у підтриманні гомеостазу на рівні порожнини рота. Установлено, що при щілинних дефектах піднебіння погіршується функціональна активність великих і малих слинних залоз, що проявляється зниженням швидкості салівації, умісту в ротовій рідині концентрації іонів водню, активності α-амілази. Це супроводжується підвищенням її оптичної щільності, в’язкості, рівня молекул середньої маси, сіалових кислот, загального білка й оксипроліну. Крім того, у змішаній слині пацієнтів цієї категорії виявлено зниження вмісту кальцію, магнію, збільшення кілько сті фосфору, що призводить до зниження кальцій-фосфорного коефіцієнта й падіння ступеня її мінералізуючого потенціалу. Характерно, що при двобічних розщілинах ці зміни виразніші. Така невтішна ситуація потребує розробки комплексу лікувально-профілактичних заходів, які могли б застосовуватися в передопераційний період і сприяли зниженню ризику виникнення небажаних наслідків та ускладнень після проведення уранопластики.
According to publications in scientific periodicals, children with congenital malformations of the development are increasingly born, including those with localization on the face, head and neck. Anatomical inferiority of tissues in the area of the slit defect of the palate creates the preconditions for the formation of pathological symptom complex, which contributes to the progression of inflammatory-dystrophic changes in the oral cavity. The aim of the study was to study the violations of the qualitative properties of oral fluid in children with congenital nonunion of the palate in the preoperative period. For an in-depth examination of 58 children who were under our supervision, a group of 25 patients aged from 4 to 6 years was formed. Of these, 14 had a unilateral cleft and 11 had a bilateral cleft. The substrate for the study was unstimulated fraction of oral fluid. The salivation rate was studied, the concentration of hydrogen ions in it, its optical density, viscosity, α-amylase activity, levels of medium weight molecules, sialic acids, total protein, oxyproline were determined. The degree of mineralizing potential was determined by magnesium, calcium and phosphorus. At the time of the examination in children with unilateral clefts, a decrease in the amount of oral fluid was found, which was expressed by a decrease in the secretory activity of the large and small salivary glands by 1,3 times. The concentration of ions is visible in it and the activity of α-amylase decreased by 1.3 times. The optical density and viscosity also increased by 1,3 times, the number of medium weight molecules, the level of sialic acid and total protein increased by 1.5 times, and oxyrolin by 1.6 times. The analysis of indexes that showed the mineralizing potential of oral fluid mineralizing potential of oral fluid allowed to determine the fact that in patients of this group it decreased by 1,7 times and this occurred against the background of a decrease in calcium and magnesium by 1,5, with an increase in phosphorus by 1.3 times. This imbalance led to falling in calcium-phosphorus ratio by 1,8 times. In children with congenital malformations of the palate there is a decrease in the functional activity of large and small salivary glands, reduced buffering capacity of oral fluid, which occurs against the background of falling mineralizing potential of oral fluid, imbalance of calcium, phosphorus and magnesium. This affects the calcium-phosphorus ratio, thus creating optimal conditions for demineralization of tooth hard tissues. Changes in physicochemical and biochemical properties of mixed saliva are determined, which is the basis for the prolongation and progression of pathological processes in the oral cavity that take place in them. The complex of treatment-and-prophylactic measures developed by us, aimed at improving the level of components of homeostasis of the oral cavity before surgery, is being tested for the future.

Опис

Ключові слова

діти, розщілина піднебіння, ротова рідина, children, cleft palate, oral fluid

Бібліографічний опис

Характер змін якісних властивостей ротової рідини в дітей із вродженими незрощеннями піднебіння / П. І. Ткаченко, С. О. Білоконь, Н. М. Лохматова [та ін.] // Український стоматологічний альманах. – 2022. – № 1. – С. 33–37.