Сучасні підходи до формування клінічного мислення у здобувачів вищої освіти при вивченні оториноларингології

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Одним із головних завдань навчального процесу в медичному закладі вищої освіти є формування клінічного мислення у здобувачів вищої освіти, що дозволить їм в подальшому здійснювати власну практичну діяльність з високою продуктивністю. В даній статті проаналізовані традиційні та сучасні форми і методи навчання, серед яких особливої уваги заслуговують активні та інтерактивні, а саме: робота в «малих групах», «мозкові штурми», «рольові ігри», метод відпрацювання навичок тощо. Використання всіх цих засобів під час вивчення оториноларингології сприяє творчій самореалізації майбутніх лікарів, покращує засвоєння матеріалу, допомагає в опануванні практичних навичок, що, в цілому, позитивно впливає на розвиток клінічного мислення та удосконалює професійну підготовку молодих фахівців.
One of the main tasks of the educational process in a medical institution of higher education is the formation of clinical thinking in students of higher education, which will allow them to carry out their own practical activities with high productivity in the future. The article analyzes traditional and modern forms and methods of learning, among which active and interactive ones deserve special attention, namely: work in «small groups», «brainstorming», «role-playing games», the method of practicing skills, etc. The use of these tools during the study of otorhinolaryngology contributes to the creative self-realization of future doctors, improves the assimilation of material, promotes the mastery of practical skills, which, in general, positively affects the development of clinical thinking and improves the professional training of young specialists.

Опис

Ключові слова

клінічне мислення, медична освіта, оториноларингологія, clinical thinking, medical education, otorhinolaryngology

Бібліографічний опис

Сучасні підходи до формування клінічного мислення у здобувачів вищої освіти при вивченні оториноларингології / М. І. Безега, С. В. Зачепило, С. Б. Безшапочний, Ю. А. Гасюк // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 15–18.