Топографія та морфо-функціональна характеристика структурних елементів легень у нормі та при експериментальному стресі

Ескіз недоступний

Дата

2014-10-10

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет

Анотація

Топографія та морфо-функціональна характеристика структурних елементів легень в нормі та при експериментальному хронічному стресі. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. – Харківський національний медичний університет, МОЗ України. – Харків, 2014. Дисертація присвячена вивченню особливостей будови легень білих щурів у нормі та після впливу експериментального іммобілізаційного стресу. Проведене комплексне дослідження морфо-функціональних змін легень після впливу іммобілізаційного гострого та хронічного стресу за рахунок поєднання анатомічних, гістологічних, гістохімічних та морфометричних методів дослідження показало, що гострий іммобілізаційний стрес уже на початку стадії тривоги призводить до розвитку у легенях щурів виразних деструктивних змін, геморагічних явищ та порушення мікроциркуляції. Було встановлено, що після впливу хронічної іммобілізації, окрім деструктивних явищ і порушень гемомікроциркуляції у легенях та бронхах, відмічається запальна інфільтрація легеневої тканини та бронхіальних стінок. Порівняльний аналіз показав, що після дії гострого іммобілізаційного стресу у легенях і бронхах щурів превалюють виразні геморагічні прояви, тоді як внаслідок хронічного впливу переважають явища емфіземи.
Topography and morpho-functional characteristics of the structural elements of the lungs in normal and experimental chronic stress. - Manuscript. The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of medical sciences on a specialty 14.03.01 - normal anatomy. - Kharkiv National Medical University, Ministry of Health of Ukraine. - Kharkiv, 2014. The dissertation is devoted to the study of the peculiarities of the lung structure of white rats in normal and after exposure to experimental immobilization stress. A comprehensive study of morpho-functional changes in the lungs after exposure to acute and chronic immobilization stress due to a combination of anatomical, histological, histochemical and morphometric methods showed that acute immobilization stress at the beginning of the anxiety stage leads to the development of severe destructive changes in the lungs of rats. and microcirculation disorders. It was found that after exposure to chronic immobilization, in addition to destructive phenomena and disorders of hemomicrocirculation in the lungs and bronchi, there is an inflammatory infiltration of lung tissue and bronchial walls. Comparative analysis showed that after the action of acute immobilization stress in the lungs and bronchi of rats, severe hemorrhagic manifestations prevail, while due to chronic exposure, emphysema predominates.
Топография и морфо-функциональная характеристика структурных элементов легких в норме и при экспериментальном хроническом стрессе. - Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.01 - нормальная анатомия. - Харьковский национальный медицинский университет, МОЗ Украины. - Харьков, 2014. Диссертация посвящена изучению особенностей строения легких белых крыс в норме и после воздействия экспериментального иммобилизационном стресса. Проведенное комплексное исследование морфо-функциональных изменений легких после воздействия иммобилизационном острого и хронического стресса за счет сочетания анатомических, гистологических, гистохимических и морфометрических методов исследования показало, что острый иммобилизационный стресс уже в начале стадии тревоги приводит к развитию в легких крыс выразительных деструктивных изменений, геморрагических явлений и нарушения микроциркуляции. Было установлено, что после воздействия хронической иммобилизации, кроме деструктивных явлений и нарушений гемомикроциркуляции в легких и бронхах, отмечается воспалительная инфильтрация легочной ткани и бронхиальных стенок. Сравнительный анализ показал, что после воздействия острого иммобилизационного стресса в легких и бронхах крыс превалируют выразительные геморрагические проявления, тогда как в результате хронического воздействия преобладают явления эмфиземы.

Опис

Ключові слова

легені, морфологія, стрес, щури, lungs, morphology, stress, crazy, легкие, морфология, стресс, крысы

Бібліографічний опис

Коптев М. М. Топографія та морфо-функціональна характеристика структурних елементів легень у нормі та при експериментальному стресі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.01 спец. «Нормальна анатомія» / М. М. Коптев. – Харків, 2014. – 18 с.