Роль генів фолатного обміну та міжгенних взаємодій у розвитку ранніх репродуктивних втрат і безпліддя у подружніх парах

Ескіз недоступний

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Актуальність. Поліморфізм генів фолатного обміну, раціональне харчування і додаткове споживання препаратів фолієвої кислоти особами репродуктивного віку відіграє важливу роль у підтриманні репродуктивної функції та народженні ними здорових дітей. Важливим компонентом фолатного обміну є внутрішньоклітинний транспорт фолатів. В цих процесах важливу роль відіграє RFC1 - білок для трансмембранного транспорту 5-МТГФ в клітину. Для варіантів гена RFC-1 є характерним порушення абсорбції фолатів та їх низьке внутрішньоклітинне накопичення. Тому необхідно оцінювати генетичний ризик для варіантів генів фолатного обміну та міжгенну взаємодію для прогнозування порушень репродукції у подружніх парах. Мета роботи була вивчити внесок генетичного поліморфізму та міжгенних взаємодій варіантів генів фолатного обміну MTHFR, MTRR, MTR1 та RFC-1 у розвиток ранніх репродуктивних втрат та безпліддя невстановленого ґенезу у подружніх парах. Результати. Обстежено 206 подружніх пар з репродуктивними розладами: 69 пар - із первинним безпліддям невстановленого ґенезу та 137 пар - із ранніми репродуктивними втратами в анамнезі, а також 35 подружніх пар зі збереженою репродуктивною функцією. При проведенні дослідження виявлено асоціацію варіантів генів MTRR (домінантна модель успадкування), MTR1 (наддомінантна модель успадкування), RFC-1 (домінантна модель успадкування) з ризиком розвитку ранніх репродуктивних втрат та безпліддя невстановленого ґенезу у подружніх пар. Визначено 14 поєднань генотипів за дослідженими генами, при яких значуще знижується або підвищується ризик репродуктивних розладів у подружніх пар. У всіх визначених значущих поєднаннях генотипів ризик розвитку змінювався залежно від варіанта гена RFC-1, а саме - знижувався за наявності варіанта 80GG та підвищувався за варіанта 80 GA.
Background. Polymorphism of folate exchange genes, rational nutrition and additional consumption of folic acid by people of reproductive age plays an important role in maintaining reproductive function and giving birth to healthy children. An important component of folate metabolism is the intracellular folate transport. An important role in these processes is played by RFC1, a protein for transmembrane transport of 5-MTHF to the cell. The RFC-1 gene variants are characterized by impaired folate absorption and their low intracellular accumulation. Therefore, it is necessary to evaluate the genetic risk for folate exchange gene variants and intergenic interactions in order to predict reproductive disorders in married couples. The aim of the work was to study the contribution of genetic polymorphism and intergenic interactions of folate exchange variants of the MTHFR, MTRR, MTR1 and RFC-1 genes to the development of early reproductive losses and unexplained infertility in married couples. Results. 206 couples with reproductive disorders were examined: 69 couples with unexplained infertility, 137 couples with early reproductive losses, and also 35 couples with preserved reproductive function. During the study were identified associations between MTRR (dominant inheritance model), MTR1 (subdominant inheritance model), RFC-1 (dominant inheritance model) gene variants with the risk of early reproductive losses and unexplained infertility in married couples. Fourteen genotypes combinations were determined for the studied genes, which significantly reduced or increased the risk of reproductive disorders in married couples. All certain significant combinations of genotypes developed the risk depending on the RFC-1 gene variant, namely, decreased with the 80GG variant and increased with the 80 GA variant.

Опис

Ключові слова

гени фолатного обміну, поєднання генотипів, ранні репродуктивні втрати, безпліддя, подружні пари

Бібліографічний опис

Россоха З. І. Роль генів фолатного обміну та міжгенних взаємодій у розвитку ранніх репродуктивних втрат і безпліддя у подружніх парах / З. І. Россоха, Н. Л. Медведєва, Н. Г. Горовенко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2019. – Т. 19, вип. 4 (68). – С. 29–33.