Medical microbiology : guide for preparing for the licensed integrated exam “Krok 1"

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто питання, пов’язані з теоретичним обґрун¬туванням та алгоритмом застосування мікробіологічних методів діагностики інфекційних захворювань, і вміщено тестові завдання для складання тестових компонентів етапу 1 ЕДКІ із субтесту «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», проілюстровані відповідними схемами, рисунками, мікрофотографіями. Навчальний посібник призначений для студентів закладів вищої медичної освіти, які навчаються за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228«Педіатрія».
The study guide examines issues related to the theoretical foundation and algorithm for the application of microbiological methods of diagnosing infectious diseases, and contains test tasks for the preparation of test components of stage 1 of the edki from the subtest "microbiology, virology and immunology", illustrated with app ropriate diagrams, drawings, photomicrographs.the study guide is intended for students of institutions of higher medical education who are studying specialties 221 "dentistry", 222 "medicine", 228 "pediatrics".

Опис

Ключові слова

Krok 1 tests, general microbiology, morphology of bacteria, physiology of bacteria, immunity, морфологія бактерій, Крок 1 тести, загальна мікробіологія, фізіологія бактерій, імунітет

Бібліографічний опис

Fedorchenko V. I. Medical microbiology : guide for preparing for the licensed integrated exam «Krok 1» / V. I. Fedorchenko, I. M. Zviagolska, V. P. Polianska ; Ministry of health of Ukraine, Poltava State Medical University = Медична мікробіологія : посібник з підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1» / В. І. Федорченко, І. М. Звягольська, В. П. Полянська ; МОЗ України, Полтавський державний медичний університет. – Poltava : РВВ ПДМУ, 2023. – 168 p.