Ретроспективний аналіз чутливості Kocuria spp. до антибіотиків

Анотація

Kocuria spp., володіючи потужним арсеналом факторів патогенності, за умов імунодепресії здатні викликати тяжкі септичні стани у людини. Тому важливим є визначення чутливості Kocuria spp., що мають медичне значення, до антибіотиків. Метою дослідження було провести ретроспективний аналіз чутливості клінічних ізолятів Kocuria spp. до антибіотиків. Від хворих з одонтогенними інфекційно-запальними захворюваннями мʼяких тканин лицевої ділянки протягом 2019-2022 рр. були виділені 33 клінічні ізоляти Kocuria spp. Культивування на заключну ідентифікацію мікроорганізмів проводили за стандартною методикою, відповідно до культуральних, морфологічних та біохімічних властивостей ізолятів. Визначення чутливості виділених представників роду Kocuria до антибіотиків проводили за допомогою диско-дифузійного методу (Кірбі-Бауера) згідно рекомендацій EUCAST (v.12.0; 2022). З метою визначення груп антибіотиків, до яких Kocuria spp. зберігають чутливість, проводили ієрархічний кластерний аналіз за методом Уорда. Статистичний аналіз проводили за допомогою стандартного програмного забезпечення IBM SPSS Statistics версії 22.0. Серед пеніцилінів представники даного роду володіли найвищою чутливістю до бензилпеніциліну. Чутливість ізолятів Kocuria до цефотаксиму та цефтазидиму не відрізнялася і складала 51,5%. Представники роду Kocuria володіли високою чутливістю до меропенему та ванкоміцину. В результаті досліджень виявлено посередню чутливістю Kocuria spp. до гентаміцину. В результаті кластерного аналізу антибактеріальних препаратів, відповідно до чутливість до них ізолятів Kocuria spp. протягом 2019-2022 рр., було обʼєднано меропенем, бензилпеніцилін, цефтазидим, цефотаксим, моксіфлоксацин та ципрофлоксацин з чутливість вище 50,0%. Клінічні ізоляти Kocuria spp., виділені від хворих з інфекційно-запальними захворюваннями м’яких тканин лицевої ділянки, проявляли варіабельну чутливість до усіх груп антибактеріальних препаратів протягом 2019-2022 рр. Найвищу чутливість представники роду Kocuria проявляють до ванкоміцину. На сьогоднішній день, клінічні ізоляти Kocuria spp. зберігають чутливість до меропенему, бензилпеніциліну, цефтазидиму, цефотаксиму, моксіфлоксацину та ципрофлоксацину.
Kocuria spp., possessing a powerful arsenal of pathogenicity factors, can cause severe septic conditions in humans under immunodepression. Therefore, it is important to determine the sensitivity of medically important Kocuria spp. to antibiotics. The aim of the study was to conduct a retrospective analysis of the sensitivity of clinical isolates of Kocuria spp. to antibiotics. During 2019-2022, 33 clinical isolates of Kocuria spp. were isolated from patients with odontogenic infectious and inflammatory diseases of the soft tissues of the face. Cultivation for the final identification of microorganisms was carried out according to the standard method. Determining the sensitivity of selected representatives of genus Kocuria to antibiotics was conducted using the disk diffusion method (Kirby-Bauer) according to EUCAST recommendations (v.12.0; 2022). In order to determine the groups of antibiotics to which Kocuria spp. maintain sensitivity, hierarchical cluster analysis was performed using Ward's method. Statistical analysis was performed using standard software IBM SPSS Sta-tistics version 22.0. Among penicillins, representatives of this genus had the highest sensitivity to benzylpenicillin. The sensitivity of Kocuria isolates to cefotaxime and ceftazidime did not differ and was 51.5%. Representatives of genus Kocuria were highly sensitive to meropenem and vancomycin. As a result of research, Kocuria spp. was found to be moderately sensitive to gentamicin. Based on the cluster analysis of antibacterial drugs, according to the sensitivity of isolates of Kocuria spp. to them during 2019-2022, meropenem, benzylpenicillin, ceftazidime, cefotaxime, moxifloxacin, and ciprofloxacin with sensitivity higher than 50.0% were combined. Clinical isolates of Kocuria spp., isolated from patients with infectious and inflammatory diseases of the soft tissues of the face, showed variable sensitivity to all groups of antibacterial drugs during 2019-2022. Representatives of the genus Kocuria show the highest sensitivity to vancomycin. Today, clinical isolates of Kocuria spp. remain sensitive to meropenem, benzylpenicillin, ceftazidime, cefotaxime, moxifloxacin, and ciprofloxacin.

Опис

Ключові слова

чутливість, антибіотикорезистентність, антибіотики, Kocuria, sensitivity, antibiotics, antibiotic resistance, Kocuria

Бібліографічний опис

Ретроспективний аналіз чутливості Kocuria spp до антибіотиків / М. О. Фаустова О. А. Назарчук, Г. А. Лобань [та ін.] // Проблеми екології та медицини. – 2022. – Т. 26, № 5–6. – С. 16–19.