Профілактика гемостазіологічних порушень при передчасних пологах, ускладнених передчасним розривом навколоплідних оболонок

Ескіз недоступний

Дата

1999

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський державний медичний університет

Анотація

Нестеренко Л.А. "Профілактика гемостазіологічних порушень при передчасних пологах, ускладнених передчасним розривом навколоплідних оболонок". - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 - акушерство і гінекологія. Харківський державний медичний Університет. Харків, 1999. Дисертація присвячена вивченню стану системи гемостазу при передчасних пологах ускладнених передчасним розривом плодових оболонок, загрозі передчасних пологів та при загрозі переривання вагітності. Показана необхідність проведення розширеного гемостазіологічного дослідження у вагітних в ІІ та ІІІ триместрах вагітності. Розроблений новий спосіб профілактики порушень системи гемостазу при передчасних пологах, ускладнених передчасним розривом навколоплідних оболонок, шляхом впливу зовнішнього низькоінтенсивного лазерного опромінювання крові. Nesterenko L.A. "Prophylaxis of hemostasiological violations in premature delivery complicated by premature laceration of fetal membranes". A manuscript. A thesis for a Candidate of medical sciences degree on the speciality - 14.01.01. - obstetrics and gynecology. Kharkov states, 1999 The work is devoted to the study of homeostasis system in premature delivery complicated by premature laceration of fetal bladder, threat of premature delivery and in case of the threat of abortion. The necessity of wide hemostasiological investigation inpatients on the II and III trimester of pregnancy is shown. The was worked out new method of prophylaxis of hemostasiological violations in premature delivery complicated by premature laceration of fetal bladder by means of the influence of the outer low intensive laser irradiation of blood

Опис

Ключові слова

гемостаз, лазерне опромінювання, передчасні пологи, передчасний розрив навколоплідних оболонок, homeostasis, laser irradiation, premature delivery, premature laceration of fetal membranes

Бібліографічний опис

Нестеренко Л. А. Профілактика гемостазіологічних порушень при передчасних пологах ускладнених передчасним розривом плідних оболонок : автореф. дис. на здобуття канд. мед. наук : спец. 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» / Л. А. Нестеренко ; Харк. держ. мед. ун-т. – Харків, 1999. – 16 с.