Microbiology, Virology and Immunology

Ескіз недоступний

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

The manual for practical lessons of the Microbiology, Virology and Immunology is recommended by the Central methodical commission of HSEE “UMSA” (protocol №2 of 26.09.14) for classroom and extracurricular work of students of the Microbiology, Virology and Immunology. It can be used for preparation to practical, control lessons, the final module of the subject. The manual is the intellectual own and without the writing permission of the authors cannot be copied and multiplied in full or in parts, except for a handwritten form. All rights are reserved by Law of Ukraine "About copyright and contiguous Rights"; Посібник для практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології рекомендований вченою радою ВДНЗУ «УМСА» (протокол № 2 від 26.09.2014) для аудиторної та позааудиторної роботи англомовних студентів з мікробіології, вірусології та імунології. Він може бути використаний для підготовки до практичних занять, поточного контролю знань, підсумкового модульного контролю з предмету. Посібник є інтелектуальною власністю і без письмового дозволу авторів не може бути скопійованим і розмноженим у повному обсязі або частинами, окрім рукописної форми. Авторські права захищені Законом України “Про авторське право та суміжні права”.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Microbiology, Virology and Immunology (Manual for foreign medical faculty students). – Poltava, HSEE “UMSA”, 2015. – 190 p.