Методичні виклики у викладанні іноземної мови в закладі вищої освіти: панорама покоління

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Сучасний навчальний процес, маркований реаліями змішаного навчання / викладання, спричиняє численні дискусії щодо організації освітнього процесу. Об'єктом навчальної співпраці незмінно залишається фахова підготовка студента, попри те, що постать студента (як і викладача) стрімко змінюється під впливом суспільних, культурних та історичних чинників. Формування іншомовної компетентності студента становить центр освітніх та навчальних програм усіх спеціальностей, оскільки лакмусом якості освітнього сьогодення є успішність та конкурентоздатність випускника на ринку праці. Осмислення постаті сучасного студента, представника покоління Z, у контексті вивчення іноземної мови в закладі вищої освіти видається важливою передумовою якісної організації результативного навчального середовища.
The modern educational process, marked by the realities of blended learning / teaching, causes numerous discussions on its organization. The object of educational cooperation invariably remains the professional training of the student, despite the fact that the figure of the student (as well as the teacher) is rapidly changing under the influence of social, cultural and historical factors. The formation of foreign language competence of the student is the center of educational and training programs of all specialties, since the litmus test of the quality of education today is the success and competitiveness of the graduate in the labour market. Understanding the figure of a modern student, a representative of Generation Z, in the context of learning a foreign language in a higher education institution seems to be an important prerequisite for the quality organization of an effective learning environment.

Опис

Ключові слова

змішане навчання, е-навчання, покоління Z, пост-мілленіали, поколіннєва дискусія, learning, e-learning, Generation Z, post-millennials, generational discussion

Бібліографічний опис

Кохан Р. А. Методичні виклики у викладанні іноземної мови в закладі вищої освіти: панорама покоління / Р. А. Кохан // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 131–134.