Медико-соціальні аспекти та ризики кардіологічної патології серед дорослого населення міста Полтава

Анотація

Актуальність проблеми. Всесвітня організація охорони здоров’я, що є провідним агентством організації об’єднаних націй у сфері охорони здоров’я, за останні роки все більше значення придає проблемі профілактики та контролю неінфекційних захворювань. Основні неінфекційні захворювання об’єднано в 4 групи хвороб - серцево-судинні хвороби та онкологічні захворювання, хронічні хвороби легенів та цукровий діабет, що є основними причинами смертності у світі. Так, за даниміи статистики 2010 року, понад 36 мільйонів осіб щорічно гине внаслідок неінфекційних захворювань (що складає 63% від усіх випадків смертей в загальносвітовому масштабі). Серцево-судинні захворювання є основною причиною інвалідизації та смертності в усьому світі. Згідно даним Всесвітньої організації охорони здоров’я щорічно від інфаркту міокарду та інших захворювань серцево-судинної системи помирає 17 мільйонів осіб. До 2030 року близько 23,3 мільйонів осіб загине від ССЗ, головним чином від захворювань серця та інсульту, які, за прогнозами, лишатимуться єдиними основними причинами смерті. Виходячи з цього однією з найважливіших задач охорони здоров’я є не лише лікування вже існуючих випадків серцево-судинних захворювань, а й максимальне спрямування зусиль на попередження, раннє виявлення та профілактику як первинної захворюваності ССЗ так і ускладнень ССЗ що вже виникли.; Актуальность проблемы. Всемирная организация здравоохранения, является ведущим агентством организации объединенных наций в области здравоохранения, за последние годы все большее значение придает проблеме профилактики и контроля неинфекционных заболеваний. Основные неинфекционные заболевания объединены в 4 группы болезней - сердечно-сосудистые болезни и онкологические заболевания, хронические болезни легких и сахарный диабет, которые являются основными причинами смертности в мире. Так, по данимиы статистики 2010 года, более 36000000 человек ежегодно погибает в результате неинфекционных заболеваний (что составляет 63% от всех случаев смертей в общемировом масштабе). Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной инвалидизации и смертности во всем мире. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно от инфаркта миокарда и других заболеваний сердечно-сосудистой системы умирает 17 млн. человек. К 2030 году около 23,3 млн. человек погибнет от ССЗ, главным образом от заболеваний сердца и инсульта, которые, по прогнозам, останутся единственными основными причинами смерти. Исходя из этого одной из важнейших задач здравоохранения является не только лечение уже существующих случаев сердечно-сосудистых заболеваний, но и максимальное направления усилий на предупреждение, раннее выявление и профилактику как первичной заболеваемости ССЗ так и осложнений ССЗ уже возникли.; Relevance of the problem. The World Health Organization, the leading agency for the organization of United Nations in the field of health care, has increasingly attached importance to the prevention and control of non-communicable diseases in recent years. Major noncommunicable diseases are grouped into 4 groups of diseases - cardiovascular diseases and oncological diseases, chronic diseases of the lungs and diabetes, which are the main causes of mortality in the world. Thus, according to the data of the statistics of 2010, more than 36 million people per year die as a result of non-communicable diseases (accounting for 63% of all deaths worldwide). Cardiovascular disease is the main cause of disability and mortality worldwide. According to the World Health Organization, 17 million people die every year from myocardial infarction and other diseases of the cardiovascular system. By 2030, about 23.3 million people will die of CVD, mainly from heart disease and stroke, which are projected to remain the only major causes of death. Therefore, one of the most important health care tasks is not only the treatment of already existing cases of cardiovascular disease, but also the maximum focus of efforts on prevention, early detection and prevention of both the primary morbidity of CVD and the already occurring CVD complications.

Опис

Ключові слова

неінфекційні захворювання, серцево-судинні захворювання, хвороби системи кровообігу, раннє виявлення, первинна профілактика, неинфекционные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, болезни системы кровообращения, раннее выявление, первичная профилактика, non-communicable diseases, cardiovascular disease, circulatory system diseases, early detection, primary prevention

Бібліографічний опис

Медико-соціальні аспекти та ризики кардіологічної патології серед дорослого населення міста Полтава : інформаційний лист № 65-2016 / І. А. Голованова, Л. І. Закрутько, В. П. Лисак, М. В. Хорош. – К., 2016. – 4 с.