Методи проблемно-орієнтованого підходу організації дистанційного навчання в закладах вищої медичної освіти

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

На сучасному етапі дистанційні освітні технології стають все більш популярними та затребуваними. Але при переході від очного навчання до дистанційного доводиться вирішувати низку проблем, пов'язаних із формою подання навчального матеріалу, а також із труднощами перевірки знань студентів. Основне завдання, яке має вирішити автор дистанційного курсу – це адаптація класичних очних форм проведення занять до їх реалізації у дистанційній формі або їхня заміна на інші види занять. Дистанційні форми навчання не в змозі повністю замінити заняття в очній формі, у зв'язку з чим при підготовці дистанційного курсу необхідно коригувати навчальну діяльність студентів з урахуванням можливостей освітнього середовища.
Recently, distance educational technologies are becoming more and more popular and in demand. But during the transition from face-to-face learning to remote learning, a number of problems related to the form of presentation of educational material, as well as difficulties in testing students' knowledge, have to be solved. The main task to be solved by the author of the distance course is the adaptation of classic face-to-face classes to their implementation in distance form or their replacement by other types of classes. Distance forms of education cannot completely replace face-to-face classes, therefore, when preparing a distance course, it is necessary to adjust the educational activities of students taking into account the possibilities of the educational environment.

Опис

Ключові слова

дистанційне навчання, медична освіта, мережеві технології, distance learning, medical education, network technologies

Бібліографічний опис

Іващенко С. П. Методи проблемно-орієнтованого підходу організації дистанційного навчання в закладах вищої медичної освіти / С. П. Іващенко, Д. М. Іващенко, О. Д. Іващенко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 87–92.