Особливості клінічного перебігу та комплексне лікування генералізованого пародонтиту у хворих на ішемічну хворобу серця з використанням антигіпоксантів метаболічної дії

Ескіз недоступний

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Дисертація присвячена вирішенню актуального наукового завдання щодо підвищення ефективності комплексного лікування хронічного генералізованого пародонтиту у пацієнтів з ішемічною хворобою серця з використанням антигіпоксантів метаболічної дії. Обстеження 86 хворих на ішемічну хворобу серця віком 45 – 65 років показало, що частота проявів генералізованого пародонтиту складає 89,5%. Показано, що загострення генералізованого пародонтиту I-II ступеню у хворих, які страждають на стабільну стенокардію напруги, супроводжується значними розладами метаболічних процесів, проявом яких є активація пероксидного окиснення ліпідів у крові ясен та ротовій рідині, зниження антиоксидантного потенціалу, порушення оксигенації тканин з розвитком лактатемії, збільшення концентрації у ротовій рідині компонентів нітроксидергічної системи – нітрит-іонів. Стан реґіонарної гемодинаміки та мікроціркуляції в тканинах пародонта при хронічному генералізованому пародонтиті у стадії загострення у хворих, які страждають на стабільну стенокардією напруги, є суттєво порушеним, що підтверджується зміною показників реопародонтографії. Виявлено, що застосування препарату «Мексикор» у складі комплексної терапії у пацієнтів з ІХС зі стабільною стенокардією напруги з вираженою хронічною серцевою недостатністю з ознаками загострення ГП I-II ступеню не є достатнім для корекції показників пероксидного окиснення ліпідів, антиоксидантного статусу, нітроксидергічної системи, що обґрунтовує необхідність додаткового призначення засобів патогенетичної антигіпоксичної терапії. Доповнення антигіпоксичної терапії (мексикор, інстиляції 5% розчину мексикору та накладання твердіючої пов'язки на ясна) призначенням коензиму Q10 у пацієнтів з ІХС зі стабільною стенокардією напруги з вираженою хронічною серцевою недостатністю з ознаками загострення ХГП I-II ступеню більш ефективно корегує пародонтальні індекси та метаболічні процеси: пероксидне окиснення ліпідів, розлади антиоксидантної та нітроксидергічної систем, сприяє покращенню процесів реґіонарної гемодинаміки та мікроциркуляції у порівнянні з даними групи хворих, які отримували антигіпоксичну терапію без призначення коензиму Q10); Диссертация посвящена решению актуальной научной задачи – повышения эффективности комплексного лечения хронического генерализованного пародонтита у пациентов с ишемической болезнью сердца с использованием антигипоксантов метаболического действия. Обследование 86 больных ишемической болезнью сердца в возрасте 45 - 65 лет показало, что частота проявлений генерализованного пародонтита составляет 89,5%. Проведенными наблюдениями выявлена прямая связь тяжести пародонтита с функциональным классом стабильной стенокардии напряжения. Клиническими наблюдениями показано, что у больных ИБС в период стационарного лечения встречался преимущественно генерализованный пародонтит в стадии обострения. Обострение ГП I-II степени у больных, страдающих стабильной стенокардией напряжения, сопровождается значительными нарушениями метаболических процессов, проявлением которых является активация перекисного окисления липидов в крови десен и ротовой жидкости, снижение антиоксидантного потенциала, нарушение оксигенации тканей с развитием лактатемии, увеличение концентрации в ротовой жидкости компонентов нитроксидергической системы - нитрит-ионов и мочевины. Уровень метаболических нарушений увеличивается в зависимости от степени у больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения хронической сердечной недостаточности. Пациентам с ИБС со стабильной стенокардией напряжения с умеренной хронической сердечной недостаточностью (сохраненной систолической функцией левого желудочка) с признаками обострения ГП I-II степени назначение антигипоксанта мексикора обеспечивает выраженный терапевтический эффект, связанный с положительной динамикой пародонтальных индексов, угнетением перекисного окисления липидов и увеличением антиоксидантного потенциала. Применение в составе комплексной терапии у пациентов с ИБС со стабильной стенокардией напряжения с умеренной хронической сердечной недостаточностью (сохраненной систолической функцией левого желудочка) с признаками обострения ГП I-II степени наряду с назначением мексикора локальной антигипоксической терапии сопровождается существенным улучшением клинической картины по субъективным и объективным характеристикам, положительной динамикой пародонтальных индексов, коррекцией показателей антиоксидантной и нитроксидергической систем, проявляющееся в увеличениии в ротовой жидкости антиоксидантного потенциала, увеличении активности супероксиддисмутазы, уменьшении концентрации нитрит-ионов, а также оптимизацией процессов регионарной гемодинамики и микроциркуляции. Дополнение антигипоксической терапии (мексикор, инстилляции 5% раствора мекскора и наложения твердеющей повязки на десны) назначением коэнзима Q10 у пациентов с ИБС со стабильной стенокардией напряжения с выраженной хронической сердечной недостаточностью (пониженной систолической функцией левого желудочка) с признаками обострения ХГП I-II степени способствует улучшению процессов регионарной гемодинамики и микроциркуляции (увеличение индекса эластичности сосудов тканей пародонта на 7,8% по сравнению с данными группы больных, получавших антигипоксическую терапию без назначения коэнзима Q10); The thesis focuses on the approaches for effectiveness increase of the integrated treatment of generilized periodontitis which includes antihypoxants of metabolic actions in patients with coronary heart disease. The examination of 86 persons with coronary heart disease aged 45 - 65 years has demonstrated that the occurrence rate of generalized periodontitis among the patients makes up 89.5%. It has been shown the exacerbation of generalized periodontitis, I -II stages, in the patients suffering from stable exertional angina pectoris, is accompanied by significant metabolic disorders manifested with the activation of lipid peroxidation in the gingival blood and oral fluid, by reducing of antioxidant potential, disturbances of tissue oxygenation due to the development of lactemia, as well as by increasing of the concentration of nitrite ions system components in the oral fluid. The condition of regional hemodynamics and microcirculation in the periodontal tissues under chronic generalized periodontitis in its acute condition in patients with stable exertional angina is significantly impaired, as evidenced by the change of rheoperiodontography indices. It has been found out the introduction of mexicor into integrated therapy for the patients with stable exertional angina and marked cardiac decompensation who have generalized periodontitis of I-II stages is not sufficient for the correction of lipid peroxidation indices, antioxidant status, nitric ions system, that substantiates the necessity for additional prescription of medicines of antihypoxic action. It has been established the introduction of mexicor into integrated therapy for the patients with stable exertional angina and marked cardiac decompensation who have generalized periodontitis of I-II stages is not sufficient for the correction of lipid peroxidation indices, antioxidant status, nitric ions system, that substantiates the necessity for additional prescription of medicines of antihypoxic action. Supplementation of antihypoxic therapy (mexicor, instillation with 5% of solution and appication of dressing over the gums) with co-enzyme Q10 for the patients is more effec-tive in the correction of periodontal indices and metabolic processes as lipid peroxida-tion, disturbances of antioxidant and nitric ions system; it also promotes the processes of regional dynamics and microcirculation compared with the patients who do not pass through antihypoxic therapy without co-enzyme Q10.

Опис

Ключові слова

пародонтит, комплексне лікування, ішемічна хвороба серця, антигіпоксанти метаболічної дії, пародонтит, комплексное лечение, ишемическая болезнь сердца, антигипоксанты метаболического действия, periodontitis, integrated treatment, coronary heart disease, antihypoxants of metabolic action

Бібліографічний опис

Бойченко О. М. Особливості клінічного перебігу та комплексне лікування генералізованого пародонтиту у хворих на ішемічну хворобу серця з використанням антигіпоксантів метаболічної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 спец. «Стоматологія» / О. М. Бойченко. – Полтава, 2013. – 20 с.