Основи геронтології : навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів. Ч. 1-ша

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"

Анотація

Метою даного посібника є вивчення студентами-стоматологами вікових змін, що відбуваються в старіючому організмі, особливостей перебігу захворювань різних систем і органів в осіб похилого та старечого віку, методів профілактики таких захворювань, основних принципів фармакотерапії геронтологічних хворих. Невід’ємною частиною вивчення студентами стоматологами основ геронтології є набуття навичок надання екстреної лікарської допомоги при невідкладних станах в геріатрії. Целью данного пособия является изучение студентами-стоматологами возрастных изменений, происходящих в стареющем организме, особенностей течения заболеваний различных систем и органов у пожилых людей, методов профилактики таких заболеваний, основных принципов фармакотерапии геронтологических больных. Неотъемлемой частью изучения студентами стоматологами основ геронтологии является приобретение навыков оказания экстренной врачебной помощи при неотложных состояниях в гериатрии. The purpose of this manual is to study dental students age-related changes in the aging body, the peculiarities of diseases of various systems and organs in the elderly and senile, methods of prevention of such diseases, the basic principles of pharmacotherapy of gerontological patients. An integral part of the study of the basics of gerontology by dental students is the acquisition of skills in providing emergency medical care in emergencies in geriatrics.

Опис

Ключові слова

старіння, геріатрія, функціональні зміни, хвороби, вікові зміни, старение, функциональные изменения, болезни, гериатрия, возрастные изменения

Бібліографічний опис

Кайдашев І. П. Основи геронтології : навч. посіб. для студ. стомат. факультетів. Ч. 1-ша / І. П. Кайдашев, О. А. Борзих. – Полтава, 2011. – 167 с.