Мікротвердість емалі зубів із різними рівнями резистентності

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

У дослідженні проведена оцінка мікротвердості емалі зубів методом наноідентування. Отримані дані свідчать, що середня мікротвердість емалі постійних зубів у ділянці екватора становить 5,75±0,06 Гпа, значення модуля пружності - 97,72±0,74 Гпа, за середніми даними. Виявлена різниця в показниках мікротвердості емалі залежно від рівня її резистентності. Мікротвердість карієсрезистентної емалі постійних зубів становить 7,85±0,10 Гпа, що вище за аналогічні показники мікротвердості для умовнорезистентної емалі - 6,45±0,06 Гпа, і суттєво вище для карієсосприйнятливої емалі (2,95±0,22 Гпа). Це свідчить про взаємозв’язок резистентності емалі з мікротвердістю її поверхневих шарів. Найвище значення модуля пружності встановлено в зразках зубів із карієсрезистентною емаллю (119,77±1,30 Гпа), що на 10,54% і на 44,67% вище в порівнянні зі значенням цього показника в зразках зубів з умовнорезистентною і карієсосприйнятливою емаллю. Отримані дані дають змогу зробити припущення, що модуль пружності емалі постійних зубів також залежить від рівня резистентності емалі. Тому з метою запобігання ураженню твердих тканин зуба з карієсосприйнятливою емаллю доцільно призначати мінералізувальні засоби, які підвищуватимуть мікротвердість (карієсрезистентність) зуба; В исследовании проведена оценка микротвердости эмали зубов методом наноидентирования. Полученные данные свидетельствуют, что среднее значение микротвердости эмали постоянных зубов в области экватора коронки зуба составляет 5,75±0,06 ГПа, значение модуля упругости - 97,72±0,74 ГПа, по средним данным. Выявленная разница в показателях микротвердости эмали в зависимости от уровня ее резистентности. Микротвердость кариесрезистентной эмали постоянных зубов составляет 7,85±0,10 ГПа, что выше аналогичных показателей микротвердости для условнорезистентной эмали - 6,45±0,06 ГПа, и существенно выше для кариесвосприимчивой эмали (2,95±0,22Гпа). Это свидетельствует о взаимосвязи резистентности эмали с микротвердостью ее поверхностных слоев. Самое высокое значение модуля упругости получено в образцах зубов с кариесрезистентной эмалью (119,77±1,30 ГПа), что на 10,54% и на 44,67% выше по сравнению со значением данного показателя в образцах зубов с условнорезистентной и кариесвосприимчивой эмалью. Полученные данные позволяют предположить, что модуль упругости эмали постоянных зубов также зависит от уровня резистентности эмали. Поэтому с целью предотвращения поражения твердых тканей зуба с кариесвосприимчивой эмалью целесообразно назначать реминерализирующие средства с целью повышения микротвердости (кариесрезистентности) эмали; This study about the microhardness of tooth enamel is evaluated by nanoidentation. The data indicate that the average microhardness of the enamel of the permanent teeth in the region of the equator is 5,75±0,06 Gpa, modulus of elasticity - 97,72±0,74 GPa on average data. It was revealed difference in indices of enamel microhardness, depending on the level of its enamel. Microhardness cariesresistant enamel of the permanent teeth is 7,85±0,10 GPa, which is higher than the corresponding mean for microhardness of relatively resistant enamel 6,45±0,06 GPa and significantly higher than caries susceptible enamel (2,95±0,22 GPa ). The relationship between enamel resistances with microhardness of its superfacial layers is showed. The highest mean of elasticity was found in samples of teeth with enamel resistant to dental caries (119,77±1,30 GPa), which is on 10,54% and 44,67% higher compared with the value of the index in samples of tooth with conditionally resistant and caries susceptible enamel. The received data make it possible to assume that the modulus of elasticity of enamel of permanent teeth also depends on the enamel resistance. Therefore, in order to prevent the injuring of hard tissues of caries susceptible enamel is advisable to appoint mineralizing means that can increase the microhardness (caries resistance) of teeth.

Опис

Ключові слова

мікротвердість емалі, резистентність, постійні зуби, микротвердость эмали, резистентность, постоянные зубы, enamel microhardness, resistance, permanent teeth

Бібліографічний опис

Чухрай Н. Л. Мікротвердість емалі зубів із різними рівнями резистентності / Н. Л. Чухрай, В. А. Винар // Український стоматологічний альманах. ‒ 2017. ‒ № 3. ‒ С. 5–9.