Діагностика та профілактика внутрішньоутробного інфікування при передчасному розриві плодових оболонок

Ескіз недоступний

Дата

1997

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мартиненко B.Б. Діагностика та профілактика внутрішньоутробного інфікування при передчасному розриві плодових оболонок (ПРПО). - Рукопис. Дисертація (рукопис) на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 - акушерство і гінекологія. - Харківській державний медичний Університет, Харків. 1997 Дисертаційна робота присвячена профілактиці та лікуванню ВУ інфікування плода при ПРПО. Встановлена poль ВУ інфікування в структурі ПC. Воно займає одне з провідних місць та становить 51.00 + 4,24 % у вагітних групи ризику по ВУ інфікуванню. Визначені групи певного та відносного ризику по ВУ інфікуванню. Визначені бактеріологічні, ультразвукові критерії ВУ інфікування, які надалі - підтверджені патоморфологічними дослідженнями, дозволили підтвердити висхідний шлях інфікування плода при ПРПО. Обґрунтована сануюча терапія вагітних групи ризику по ВУ інфікуванню кульками з хлорфіліптом та 0,06 % розчином гіпохлориту натрія. Доведена ефективність інтраамніального введення антибіотиків при ПРПО та довготривалості безводного проміжку зверх 6-9 годин. Встановлені клінічні критерії ВУ інфікування.
V.B.Martynenko. Diagnostic and prophylaxis of intrauterine infection of the fetus in case of premature break of fetal membrane (PBFM). - A. manuscript. А tesis in search of а scientific degree of а Candidate of medical sciences on the speciality 14.01.01 - obstetrics and gynecology, Kharkov state medical University. Kharhov, 1997 The tesis is devoted to the prophylaxis and therapy of intrauterine infection (IUI) of the fetus in PBFM. There were determined the role of IUI in the structure of PM This takes а leading place and contents 51,00 + 4,24 % in pregnant of the risk group according IUI. There were determined the groups of likely and relative risk on IUI . Some bacteriological, ultrasonic Criteria IUI (which later were confirmed by pathomorphological investigations) allowed 10 confirm the rising nay of the fetus infection in case of PBFM. The therapy of pregnant women in groups of risk according to IUI by the globules with chlorphilipt and 0.06 % solution of natrium hypochlorite was grounded. Effectiveness of intraamnial infection of antibiotics in PBFM and prolongavity of anhydrous interval of more than 6-9 hours was proved. There were determined clinical IUI criteria.

Опис

Ключові слова

вагітність, передчасний розрив плодових оболонок, група ризику, внутрішньоутробне інфікування, бактеріальний амніоніт, перінатальна смертність, pregnancy, premature break of fetal membranes, group of risk, intrauterine infection, bacterial amnionitis, perinatal mortality

Бібліографічний опис

Мартиненко В. Б. Діагностика та профілактика внутрішньоутробного інфікування при передчасному розриві плодових оболонок : автореф. дис. на здобуття канд. мед. наук : спец. 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» / В. Б. Мартиненко ; Харк. держ. мед. ун-т. – Харків, 1997. – 17 с.