Клінічна анатомія і оперативна хірургія

Анотація

У підготовці лікаря акушера-гінеколога вивчення анатомо-фізіологічних, вікових і статевих особливостей будови передньо-бічної стінки живота необхідні для правильного розуміння перебігу патологічних процесів, проведення диференціальної діагностики, обґрунтування раціональних способів проведення лапаротомії. Гострий перитоніт, який може виникнути як ускладнення акушерсько-гінекологічної патології, і нині продовжує залишатися найчастішою причиною летальних випадків серед гострих хірургічних захворювань черевної порожнини. Гострі запальні захворювання, травматичні ушкодження, новоутвори, вади розвитку – досить поширена патологія органів черевної порожнини та малого тазу. Своєчасна диференціальна діагностика та їх успішне лікування можливі лише за умови детального знання лікарем клінічної анатомії очеревини і органів черевної порожнини.
In the training of an obstetrician-gynecologist, the study of anatomical-physiological, age and sexual characteristics of the structure of the anterior-lateral abdominal wall is necessary for a correct understanding of pathological processes, differential diagnosis, justification of rational methods of laparotomy. Acute peritonitis, which can occur as a complication of obstetric and gynecological pathology, still continues to be the most common cause of death among acute surgical diseases of the abdominal cavity. Acute inflammatory diseases, traumatic injuries, tumors, malformations - a fairly common pathology of the abdominal cavity and pelvis. Timely differential diagnosis and their successful treatment are possible only if the doctor knows in detail the clinical anatomy of the peritoneum and abdominal organs.
В подготовке врача акушера-гинеколога изучения анатомо-физиологических, возрастных и половых особенностей строения передне-боковой стенки живота необходимы для правильного понимания течения патологических процессов, проведение дифференциальной диагностики, обоснование рациональных способов проведения лапаротомии. Острый перитонит, который может возникнуть как осложнение акушерско-гинекологической патологии, и сейчас продолжает оставаться наиболее частой причиной летальных исходов среди острых хирургических заболеваний брюшной полости. Острые воспалительные заболевания, травматические повреждения, новообразования, пороки развития - достаточно распространенная патология органов брюшной полости и малого таза. Своевременная дифференциальная диагностика и их успешное лечение возможны только при условии детального знания врачом клинической анатомии брюшины и органов брюшной полости.

Опис

Ключові слова

лікарі-інтерни, клінічна анатомія та оперативна хірургія, акушери-гінекологі, навчально-методичний посібник, interns, clinical anatomy and operative surgery, obstetricians and gynecologists, training manual, врачи-интерны, клиническая анатомия и оперативная хирургия, акушеры-гинекологи, учебно-методическое пособие

Бібліографічний опис

Клінічна анатомія і оперативна хірургія : навч.-метод. посіб. до практ. занять лікарів-інтернів акушерів-гінекологів / С. М. Білаш, О. М. Проніна, М. М. Коптев, А. В. Пирог-Заказникова. – Полтава : ФОП-Мирон І. А., 2019. – 114 с.