Мітохондріальна дисфункція у загальному континуумі неінфекційних захворювань із позиції системної медицини. Частина I. Огляд літератури і результати теоретичного дослідження

Анотація

Анотація. У статті розглянуто концептуальні питання участі механізмів мітохондріальної дисфункції у загальному континуумі неінфекційних захворювань. Мета: поглибити знання щодо етіопатогенезу неінфекційних захворювань шляхом концептуалізації питань системної участі механізмів мітохондріальної дисфункції в їх загальному континуумі. Об’єкт дослідження: виявлення, узагальнення питань системної участі механізмів мітохондріальної дисфункції при неінфекційних захворюваннях із наступною концептуальною відбудовою у серцево-судинному та загальному континуумах неінфекційних захворювань. Методи дослідження: загальнонаукові, теоретичні, логічні методи і правила нормативного характеру. Результати. У частині І представлені узагальнені питання ролі мітохондріальної дисфункції у патогенезі неінфекційних захворювань, визначення механізмів і шляхів первинної профілактики. Мітохондріальна дисфункція концептуалізована як універсальний патогенетичний механізм. Висновки. Мітохондріальна дисфункція зумовлює етіопатогенетичну основу переходу організму людини від стану функціонального здоров’я до патології з поступовим виникненням і прогресуванням неінфекційних захворювань. Акцентувати увагу у впровадженні здорового способу життя з метою профілактики неінфекційних захворювань слід на: 1) запобіганні надмірному надходженню харчових субстратів (переїдання); 2)недопущенні частого, постійного прийому їжі; 3) адекватному нутрицептивному забезпеченні раціону харчування; 4) недопущенні гіподинамії; 5) необхідності вживання екологічних, натуральних харчових продуктів із достатнім вмістом клітковини, звичайним терміном зберігання; 6) відсутності шкідливих звичок; 7) доцільності життя в екологічно чистому навколишньому середовищі.Абстрактный.
The conceptual issues of the involvement of the mechanisms of mitochondrial dysfunction in the general continuum of non-сommunicable diseases are considered in the article. Aim: to improve the knowledge of the etiopathogenesis of non-communicable diseases by conceptualizing the issues of systemic involvement of the mechanisms of mitochondrial dysfunction in their general continuum. The object of the study: to identify, summarize the issues of systemic involvement of the mechanisms of mitochondrial dysfunction in non-communicable diseases, followed by a conceptual restoration in the cardiovascular and general continuum of non-communicable diseases. Research methods:general scientific, theoretical, logical methods and normative rules. Results. Part I presents generalized issues of the role of mitochondrial dysfunction in the pathogenesis of non-communicable diseases, identification of mechanisms and ways of primary prevention. Mitochondrial dysfunction is conceptualized as a universal pathogenetic mechanism. Conclusions. Mitochondrial dysfunction determines the etiopathogenetic basis for the transition of the human body from a state of functional health to pathology with the gradual onset and progression of non-communicable diseases. Emphasis in the introduction of a healthy lifestyle among all segments of the population in order to prevent noncommunicable diseases should be placed on: 1) preventing excess intake of food substrates (overeating); 2) avoidance of frequent, constant eating;3) adequate nutriceptive provision of the diet; 4) prevention of hypodynamia; 5) the need to use ecological, natural food products with sufficient fiber content, normal shelf life; 6) absence of bad habits; 7) expediency of life in an ecologically clean environment.

Опис

Ключові слова

неінфекційні захворювання, неинфекционные заболевания, non-communicable diseases, загальний континуум, общий континуум, general continuum, серцево-судинний континуум, сердечно-сосудистый континуум, cardiovascular continuum, мітохондріальна дисфункція, митохондріальная дисфункция, mitochondrial dysfunction

Бібліографічний опис

Мінцер О. П. Мітохондріальна дисфункція у загальному континуумі неінфекційних захворювань із позиції системної медицини. Частина I. Огляд літератури і результати теоретичного дослідження / О. П. Мінцер, М. М. Потяженко, Г. В. Невойт // Український медичний часопис. – 2022. – 1-2 (147-148). – С. 67–74.