Метод впливу антигіпоксантів метаболічної дії на генералізований пародонтит

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Український інститут науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ)

Анотація

Після видалення зубних нашарувань, заміни нераціональних пломб і протезів, усуненні пунктів травматичної оклюзії та призначення базисної терапії за стандартами ведення стоматологічного хворого призначається місцеве лікування тканини пародонта з використанням антигіпоксантів метаболічної дії. Лікування здійснюється шляхом накладання пародонтальної пов’язки та інсталяції в пародонтальні кишені антигіпоксантів метаболічної дії, що сприяє покращенню клінічної картини за суб’єктивними та об’єктивними характеристиками, позитивною динамікою пародонтальних індексів, корекцією показників антиоксидантної та нітроксидергічної систем, що виявляється у збільшенні у ротовій рідині антиоксидантного потенціалу збільшенні активності супероксиддисмутази, зменшенні концентрації нітрит-іонів а також оптимізацією процесів реґіонарної гемодинаміки та мікроциркуляції Запропонований метод в декілька разів підвищує ефективність лікування одонтологічного хворого.
The task is solved by the following actions: after removing dental layers, replacing irrational fillings and prostheses, eliminating points of traumatic occlusion and prescribing basic therapy according to the standards of management of a dental patient, local treatment is prescribed periodontal tissue using antihypoxants of metabolic action. The treatment consists in applying a periodontal bandage and installing in the periodontal pockets antihypoxants of metabolic action, which contributes to the improvement of the clinical picture according to subjective and objective characteristics, positive dynamics of periodontal indices, correction of the indicators of the antioxidant and nitroxidergic systems, which is manifested in an increase in the oral antioxidant potential of the liquid, increasing the activity of superoxide dismutase, reducing the concentration of nitrite ions, as well as optimizing the processes of regional hemodynamics and microcirculation.

Опис

Ключові слова

генералізований пародонтит, місцеве лікування, антигіпоксанти метаболічної дії, generalized periodontitis, local treatment, antihypoxants of metabolic effect

Бібліографічний опис

Реєстраційна картка технології № 0623U000047. Метод впливу антигіпоксантів метаболічної дії на генералізований пародонтит / заяв. О. М. Бойченко, Т. М. Мошель, А. Д. Крутікова ; власник Полтавський державний медичний університет. – № Держреєстрації НДДКР : 0121U108263. – Дата реєстрації 17.02.2023.