Про перспективи ноолексикону у вищій школі України

Ескіз недоступний

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Досліджено сучасну тенденцію появи нових наукових термінів, які пов'язані з поняттям "ноосфера". Вони потрібні для опису інновацій у вищій освіті, наукових дослідженнях, виробництві, управлінні, екології та ін. Нові терміни формують ноолексикон (нооглосарій чи нооенциклопедію). Особливо важливі поняття ноотехнології, ноонет, ноорозвиток, ноосуспільство, ноогуманізм. Автор пропонує варіант ноолексикону у вигляді "хмари тегів" і поділяє його на дві частини - раціональну, пов'язану з точними науками (Sciences), та ірраціональну (Arts). Вказано на велике значення для освіти поняття "ноогуманізм", запропоновано для нього нову наукову базу.
Автор исследует современную тенденцию появления новых научных терминов, связанных с понятием «ноосфера». Они нужны для описания инноваций в высшем образовании, научных исследованиях, производстве, управлении, экологии и др. Новые термины формируют ноолексикон (нооглоссарий или нооэнциклопедию). Особенно важными оказываются понятия ноотехнологии, ноонет, нооразвитие, ноообщество, ноогуманизм. Автор предлагает вариант ноолексикона в виде "облака тегов" и разделяет его на две части - рациональную, связанную с точными науками (Sciences) и иррациональную (Arts). Указано большое значение для высшего образования понятия "ноогуманизм", для него предложена новая научная база.
The author studied a modern trend in introduction of new scientific terms related to the concept "noosphere". They are useful to describe innovation in higher education, scientific research, production, management, ecology and others. New terms form noolexicon (nooglossary or nooencyclopedia). There are 5 especially important concepts: nootechnologies, noonet, noodevelopment, noosociety, noohumanizm. The author offers to divide noolexicon into two parts – rational associated with the exact knowledge (Sciences), and irrational knowledge (Arts). It specified on the importance of the concept of "noohumanizm" in education, a new scientific basis is suggested.

Опис

Ключові слова

проблеми людства, ноосфера, ноолексикон, ноогуманізм, ноотехнології, ноорозвиток, вища школа, problems of humanity, noosphere, noolexicon, nootechnologies, noodevelopment, noohumanizm, higher education

Бібліографічний опис

Кірик Т. В. Про перспективи ноолексикону у вищій школі України / Т. В. Кірик // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7–8 листопада 2019 р.). – Полтава : Астрая, 2019. – С. 144–149.