Особливості переживання стресу у студентів медичного профілю під час війни в Україні

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Починаючи від 24 лютого 2022 року, рф веде повномасштабну війну проти України. Успішне опанування медичної професії у воєнний час ставить перед сучасним українським студентством нові завдання та виклики, тому надзвичайно актуальним стає дослідження впливу багатокомпонентного стресу на здобувачів медичної освіти, а також вивчення психологічних факторів й механізмів, які сприятимуть успішному подоланню цього складного за своєю природою стресу. В результаті проведеного дослідження виявлено низький та граничний рівень опірності стресу у переважної більшості здобувачів передвищої медичної освіти, який відбивав вкрай негативний вплив багатокомпонентного стресу на успішність навчання в цілому, фізичне і психологічне самопочуття студентів. Студенти з низьким ступенем опору стресу демонстрували високу ступінь стресового навантаження на тлі переважання формування неадаптивних стратегій копінг-поведінки, отже потребують психологічного супроводу задля оптимізації психологічних ресурсів особистості успішно справлятися зі станом стресу, мінімізації його негативного впливу, формування стійких способів захисної поведінки та подолання, що в свою чергу буде запорукою збереження здоров’я майбутніх працівників системи охорони здоров’я.
Starting from February 24, 2022, the russian federation is waging a full-scale war against Ukraine. Successful mastery of the medical profession in wartime poses new tasks and challenges for modern Ukrainian students; therefore, it is extremely relevant to study the impact of multicomponent stress on medical education students, as well as the study of psychological factors and mechanisms that will contribute to successfully overcoming this complex nature of stress. As a result of the conducted research, a low and marginal level of stress resistance was found in the vast majority of students of advanced medical education, which reflected the extremely negative impact of multicomponent stress on the success of studies in general, and the physical and psychological well-being of students. Students with a low degree of stress resistance demonstrated a high degree of stress load against the background of the predominance of the formation of coping behavior maladaptive strategies, therefore they need psychological support in order to optimize the psychological resources of the individual to successfully cope with the stress state, to minimize its negative influence, formation of protective behavior sustainable methods and overcoming, which in turn will be a guarantee of health preservation of future employees of the health care system.

Опис

Ключові слова

військовий стрес, рівень опірності стресу, копінг, студенти медичного профілю, war stress, stress resistance levels, coping with war stress, medical student

Бібліографічний опис

Особливості переживання стресу у студентів медичного профілю під час війни в Україні / Ж. П. Кундій, В. М. Дворник, А. М. Скрипніков, Г. Ю. Васильєва, Н. П. Куценко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 139–142.