Clinical thinking аs an important element of effective professional activity of the future medical worker

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Clinical thinking plays a significant role in training highly qualified medical workers, as it creates the basis for transforming acquired knowledge into the ability to apply it in practical activities. For healthcare workers, the formation of professional competence is significant, a combination of a high level of theoretical knowledge, professional skills, practical skills, the creative potential of an individual and a culture of communication. A significant role in this is played by the ability of medical workers to think "clinically", to learn to express their own opinions, to analyze and think logically, and to react quickly and highly qualified in critical situations. The formation of clinical thinking begins already during training in a medical institution and is further improved during one's professional activity. In addition, various modern teaching methods play a significant role in forming clinical thinking. These include the case method, the business game method, the "brainstorming" method, as well as the use of situational tasks. All these methods aim to teach students to fulfil their professional duties with dignity and apply the acquired knowledge in practical activities. In addition, the combination of these methods contributes not only to the formation of clinical thinking but also has a direct impact on both creative and critical thinking since it is impossible to draw a clear line between these concepts, especially when it comes to medical workers. Therefore, nurses' combination of essential, creative and clinical thinking elements is a crucial element of effective professional activity.
Клінічне мислення відіграє значну роль у підготовці висококваліфікованих медичних працівників, оскільки створює підґрунтя для трансформації отриманих знань в уміння застосовувати їх у практичній діяльності. Для працівників галузі охорони здоров’я особливо важливим є формування професійної компетентності, яка являє собою поєднання високого рівня теоретичних знань, фахових умінь, практичних навичок, творчого потенціалу особистості та культури спілкування. Значну роль у цьому відіграє вміння медичних працівників мислити «клінічно», навчитися висловлювати власні думки, аналізувати та логічно мислити, швидко і висококваліфіковано реагувати в критичних ситуаціях. Формування клінічного мислення починається вже під час навчання в медичному закладі та в подальшому удосконалюється протягом власної професійної діяльності. Значну роль у формуванні клінічного мислення відіграють різноманітні сучасні методики навчання. До них належать метод кейсів, метод ділової гри, метод «мозкового штурму», а також використання ситуаційних завдань. Всі ці методики спрямовані на те, щоб навчити здобувачів освіти гідно виконувати свої професійні обов’язки та застосовувати отримані знання в практичній діяльності. Крім того поєднання даних методик сприяє не лише формуванню клінічного мислення, а й має безпосередній вплив як на творче так і на критичне мислення, оскільки неможливо провести чітку межу між цими поняттями, особливо якщо йде мова про медичних працівників. Поєднання у медичних сестер елементів критичного, творчого та клінічного мислення є важливим елементом ефективної професійної діяльності.

Опис

Ключові слова

students of vocational pre-university education, clinical thinking, modern teaching methods, здобувачі фахової передвищої освіти клінічне мислення, сучасні методики навчання

Бібліографічний опис

Clinical thinking аs an important element of effective professional activity of the future medical worker / V. V. Bobukh, S. S. Andreiko, L. P. Bilanova, V. P. Bilash, Ya. O. Oliinichenko, O. V. Shkolna, S. M. Bilash // Вісник проблем біології і медицини. – 2023 – Вип. 1 (168). – P. 233–238.