Авторефетати та дисертації. Кафедра ортодонтії

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Обґрунтування принципів діагностики і лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю зубів
  (ПП "Оріяна", 2015) Дмитренко, Марина Іванівна; Дмитренко, Марина Ивановна; Dmitrenko, M. I.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, Полтава, 2015. Метою дисертації є оптимізація діагностичних заходів і підвищення ефективності лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю зубів, на підставі отримання нових наукових даних про провідні фактори ризику та диференційованого підходу до ортодонтичних методів лікування із застосуванням відомих і авторських конструкцій. Подано результати динамічного спостереження за станом прикусу однієї групи школярів у періоди від змінного до постійного прикусу. Визначено частоту скупченості зубів при сагітальних, вертикальних та трансверзальних формах зубощелепних аномалій у віковому аспекті та можливість її саморегуляції. Вивчено провідні фактори ризику виникнення скупченості зубів у пацієнтів із зубощелепними аномаліями і встановлено їх патогенетичне значення. Обґрунтовано використання найбільш доцільних цефалометричних показників при застосуванні комп‟ютерного програмного забезпечення в діагностиці і лікуванні. Проаналізовано віддалені результати лікування скупченості зубів у змінному прикусі із застосуванням запропонованої методики корекційного видалення тимчасових молярів залежно від патології прикусу за Енглем. Встановлено, що при застосуванні у постійному прикусі пасивної самолігатурної брекет- системи Damon середній період вирівнювання зубного ряду в 1,5 рази менший у порівнянні з традиційною лігатурною брекет-технікою. Доведено, що комплексне лікування із додатковим застосуванням розробленого диференційованого масажу та міогімнастики дозволяє покращити показники електроміографічних індексів скроневих, власне жувальних м‟язів та колового м‟яза рота. Розроблено та науково обґрунтовано алгоритмічні схеми діагностичних та лікувальних заходів у пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю зубів, які базуються на сучасних підходах до комплексного ортодонтичного лікування відповідно до періодів формування прикусу. Доведено, що використання в ортодонтичному лікуванні зубощелепних аномалій, ускладнених скупченістю зубів, власних науково-практичних розробок дозволяє скоротити тривалість лікування, порівняно з загальноприйнятим, у середньому в 1,45 рази; Диссертация на соискание научной степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.22 – стоматология. – Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия» МЗ Украины, Полтава, 2015. 35 Диссертация посвящена решению научной проблемы современной стоматологии, которая состоит в повышении эффективности диагностических и лечебных мероприятий у пациентов с зубочелюстными аномалиями, осложненными скученностью зубов, на основе анализа ведущих факторов риска и ведущих звеньев патогенеза, усовершенствование комплексных методов диагностики, лечение и внедрение авторских ортодонтических конструкций, направленных на нормализацию окклюзионных взаимоотношений и биоэлектрической активности височных, собственно жевательных мышц и круговой мышцы рта. В результате динамического наблюдения за состоянием прикуса 434 школьников г. Полтавы в периоды от сменного к постоянному прикусу установлено, что частота сагиттальных, вертикальных и трансверзальных форм зубочелюстных аномалий, осложненных скученностью зубов, в сменном прикусе составляла 33,54 %, а через шесть лет – в постоянном прикусе – увеличилась до 68,67 %. При этом определено, что в течение шести лет саморегуляция скученности зубов произошла лишь у 5,66 %, вместе с тем эта патология возникла у 55,71 % обследованных. Разработан способ определения потребности в ортодонтическом лечении скученности зубов на основании определения степени тяжести скученности зубов, морфологических нарушений прикуса в сагиттальной, вертикальной и трансверзальной плоскостях, с учетом состояния функций полости рта с использованием бальной системы. Проведенные клинико-морфологические исследования подтвердили мультифакторную природу возникновения зубочелюстных аномалий, осложненных скученностью зубов, что доказывает сочетание в среднем 7,25 ± 0,25 факторов риска у одного лица. Установлено, что при скученности зубов верхней челюсти индекс overall Bolton ratіo = 89,25 % ± 1,19 %, что свидетельствует о превалировании мезиодистальных размеров зубов верхней челюсти, а при скученности зубов нижней челюсти индекс overall Bolton ratіo = 92,09 % ± 0,57 % за счет увеличения мезиодистальных размеров зубов нижней челюсти. Выявлено существенное влияние в формировании и прогрессировании скученности зубов ротового типа дыхания, нарушения функции смыкания губ, инфантильного глотания, аномалии прикрепления уздечки языка. На основании проведенных электромиографических исследований выявлена, при скученности зубов верхней челюсти, большая биоэлектрическая активность мышц верхней губы (АCTІV = -0,99% ± 7,44 %); при наличии скученности зубов нижней челюсти превалирует активность мышц нижней губы (АСTІV = 20,52% ± 4,22 %). У пациентов со скученностью зубов верхней и нижней челюстей за показателями индекса АCTІVTА/MМ = -32,74 % ± 4,52 % установлено наибольшее доминирование активности височных мышц вследствие недостаточной активности собственно жевательных мышц; отмечен наиболее низкий общий индекс мышечной симметрии круговой мышцы рта (SІМКМ = 81,94 % ± 9,61 %) и большая биоэлектрическая активность мышц нижней губы (АСTІV = 17,93 % ± 4,33 %). При применении диагностического компьютерного программного обеспечения у пациентов с зубочелюстными аномалиями, осложненными скученностью зубов, 36 доказана целесообразность проведения анализа цефалограмм по методикам Tweed, Rіcketts, Downs, Schwarz. Для выбора метода лечения обоснованы наиболее существенные цефалометрические параметры: линейные – расстояние от режущего края верхних и нижних резцов к плоскости A – Pog; угловые – наклон центральных резцов верхней и нижней челюстей относительно окклюзионной плоскости и плоскости верхней и нижней челюсти соответственно. При лечении пациентов со скученностью зубов в сменном прикусе разработаны схемы коррекционного удаления временных моляров на верхней и нижней челюстях в зависимости от патологии прикуса по Энглю. Эффективность применения предложенной методики через три года после лечения составляла 89,19 % (индекс Lіttle < 0,9 мм). Результаты анализа эффективности комплексного лечения пациентов из зубочелюстными аномалиями, осложненными скученностью зубов, свидетельствуют, что при применении в постоянном прикусе пассивной самолигатурной брекет- системой Damon средний период выравнивания зубного ряда в 1,5 раза меньше в сравнении с традиционной лигатурной брекет-техникой. Предложенное комплексное лечение с дополнительным применением разработанного дифференцированного массажа и миогимнастики достоверно способствувало улучшению показателей индексов функциональной симметрии и индексов активности височных, собственно жевательных мышц и круговой мышцы рта. Доказано, что использование в ортодонтическом лечении зубочелюстных аномалий, осложненных скученностью зубов, собственных научно-практических разработок, которые внедрены в клиническую практику, способствует сокращению продолжительности лечения сравнительно с общепринятым в среднем в 1,45 раза; Thesis for a Doctor of Medicine degree by speciality 14.01.22 – Dentistry. – Higher State Educational Establishment of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy», Poltava, 2015. Objective of the thesis is optimization of diagnostics events and effectiveness increase of treatment in patients with malocclusion, complicated by dental crowding, on the basis of new scientific data acquisition about major factors of risk and differentiated approach to orthodontic methods of treatment with an application of known and authoring constructions. Results of cases follow up status of occlusion in one group of schoolchildren during periods of temporary to permanent occlusion were reported. Dental crowding frequency in 37 sagittal, vertical and lateral types of malocclusion regarding age aspect and possibility of its self-regulation were determined. Major factors of risk of dental crowding genesis in patients with malocclusion were studied and their pathogenic role effect value was established. Application of the most expedient cephalometric indices using computer software in diagnostics and treatment was grounded. Long-term results of dental crowding treatment in temporary occlusion with application of the introduced method of correctional extraction of temporary molars in accordance with malocclusion (according to Angle) were analyzed. It was determined that on the average a dentition leveling period was in 1,5 times less while applying in permanent occlusion of passive self-ligating braces Damon system in comparison with conventional dental braces. It was proved that complex treatment with additional use of the worked out differentiated massage and mio-gymnastics allows to improve electromyographic indices of temporal, masticatory muscles and orbicular muscle of the mouth. Algorithms patterns of diagnostics and treatment events in patients with malocclusion, complicated by dental crowding, which are based on modern approaches to complex orthodontic treatment in compliance with periods of occlusion formation were developed. It was proved that the application of own theoretical and practical developments in orthodontic treatment of malocclusion complicated by dental crowding, makes it possible to reduce period of treatment on the average in 1,45 times in comparison with conventional.
 • Документ
  Клініко-експериментальне обґрунтування профілактики і лікування хронічного катарального гінгівіту в осіб, що знаходяться на ортодонтичному лікуванні, з використанням мукозального гелю з пробіотиком
  (2017) Воронкова, Ганна Володимирівна; Воронкова, Анна Владимировна; Voronkova, H.
  За результатами проведених клініко-експериментальних досліджень обґрунтовано місцеве використання гелю з пробіотиком для профілактики й лікування запальних захворювань пародонту в осіб із скупченістю зубів під час ортодонтичного лікування. Доповнено наукові дані про значний дисбіотичний зсув у пацієнтів з хронічним катаральним гінгівітом та скупченістю зубів. Доповнено наукові дані про те, що фіксація незнімної ортодонтичної апаратури викликає погіршення гігієни порожнини рота, порушення мікробіоценозу, зниження неспецифічної резистентності, що обумовлює розвиток запального процесу в пародонті. Вперше обґрунтовано і розроблено мукозальний гель з введенням до складу пробіотику для профілактики і лікування хронічного катарального гінгівіту в осіб, що знаходяться на ортодонтичному лікуванні з використанням незнімних апаратів, в експерименті та клініці доведена його висока лікувально-профілактична ефективність через його антидисбіотичну, протизапальну, антиоксидантну дію, що підтверджується зменшенням запальних явищ в пародонті, нормалізацією системи ПОЛ-АОС, мікробіоценозу порожнини рота; По результатам проведенных клинико-экспериментальных исследований обоснованно местное использование геля с пробиотиком для профилактики и лечения воспалительных заболеваний пародонта у лиц со скученностью зубов во время ортодонтического лечения. Дополнены научные данные о значительном дисбиотическом сдвиге у пациентов с ХКГ и скученностью зубов. Дополнены научные данные о том, что фиксация несъемной ортодонтической аппаратуры вызывает ухудшение гигиены полости рта, нарушение микробиоценоза, снижение неспецифической резистентности, что обуславливает развитие воспалительного процесса в пародонте. Обоснован и разработан мукозальный гель с пробиотиком, и в условиях различной экспериментальной патологии показано его антидисбиотическое, противовоспалительное, антиоксидантное действие, Установлено, что использование разработанного мукозального геля с пробиотиком больными с ХКГ и скученностью зубов с первого дня после фиксации несъемной ортодонтической аппаратуры способствует уменьшению воспалительных явлений в пародонте, вызванных фиксацией брекет-системы (индекс РМА меньше на 40% против группы сравнения, проба Шиллера -Писарева - на 22,7%, индекс SВI% - на 24,3%), а через 2 месяца снижает гигиенические и пародонтальные индексы до уровня показателей, зафиксированных до начала лечения. Результаты биохимических исследований свидетельствуют о том, что использование в качестве медикаментозного сопровождения ортодонтического лечения геля с пробиотиком больными с ХКГ и скученностью зубов способствует усилению антиоксидантной защиты, повышению неспецифической резистент-ности, снижению воспаления и нормализации микробиоценоза ротовой полости; The results of clinical and experimental studies proved local using of probiotics gel for the prevention and treatment of inflammatory periodontal diseases in patients with crowded teeth during orthodontic treatment. Supplemented scientific evidence about dysbiotic significant shift in patients with chronic catarrhal gingivitis and crowded teeth. Supplemented scientific evidence that the fixing of a non-removable orthodontic apparatus causing impairment of oral hygiene, violations мicrobiocenosis, reducing nonspecific resistance, which causes the development of inflammation in periodontal. For the first time proved and developed mucosal gel with probiotics for the prevention and treatment of chronic catarrhal gingivitis in patients who are on orthodontic treatment using non-removable orthodontic apparatus, experiment and clinic proved its high therapeutic and prophylactic efficacy through his anti-dysbiotic, anti-inflammatory, antioxidant effect, as evidenced by decreasing inflammation in periodontal, reduction of lipid peroxidation, increasing the activity of the antioxidant system, normalization of oral мicrobiocenosis.
 • Документ
  Клініко-функціональне обґрунтування оптимізації ортодонтичного лікування дівчат-підлітків із порушенням формування репродуктивної системи
  (ТОВ "Асмі", 2017) Ляховська, Анастасія Віталіївна
  Дисертаційна робота присвячена питанню оптимізації ортодонтичного лікування дівчат-підлітків із порушенням формування репродуктивної системи на підставі аналізу клініко-функціонального стану зубо-щелепної ділянки і використання оптимальної ортодонтичної конструкції. У всіх дівчат із порушенням формування репродуктивної системи виявлені більш тяжкі ступені зубо-щелепних аномалій, скупченості зубів, які у 40,6% мали високий та дуже високий ступінь потреби в ортодонтичному лікуванні. Клінічні прояви симптомів дисфункції скронево-нижньощелепного суглобу виявлені у 93,8% дівчат-підлітків. У дисертації представлені дані щодо корелятивних взаємозв’язків між фізичним розвитком, ознаками статевого дозрівання, мінеральною щільністю кісткової тканини і станом зубо-щелепної ділянки у дівчат підліткового віку із порушенням формування репродуктивної системи. Обґрунтована та клінічно підтверджена ефективність використання розробленого способу лікування дисфункції скронево-нижньощелепного суглобу у дівчат підліткового віку із зубо-щелепними аномаліями на фоні порушень формування репродуктивної системи. Ефективність застосування запропонованого пристрою і способу підтверджена даними клінічного обстеження, результатами електроміографії жувальних м’язів та постурологічних проб; Диссертационная работа посвящена вопросу оптимизации ортодонтического лечения девочек-подростков с нарушением формирования репродуктивной системы на основании анализа клинико-функционального состояния зубо-челюстной системы и использования оптимальной ортодонтической конструкции. У всех девушек с нарушением формирования репродуктивной системы обнаружены более тяжелые степени зубо-челюстных аномалий, скученности зубов, которые в 40,6% имели высокую и очень высокую степень нуждаемости в ортодонтическом лечении. Клинические проявления симптомов дисфункции височно-нижнечелюстного сустава обнаружены в 93,8% девушек-подростков. В диссертации представлены данные, касающиеся корреляционных взаимосвязей между физическим развитием, признаками полового созревания, минеральной плотностью костной ткани и состоянием зубочелюстной системы у девушек подросткового возраста с нарушением формирования репродуктивной системы. Обоснована и клинически подтверждена эффективность использования разработанного способа лечения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава у девушек подросткового возраста с зубочелюстными аномалиями на фоне нарушений формирования репродуктивной системы. Эффективность применения предложенных устройства и способа подтверждены данными клинического обследования, результатами электромиографии жевательных мышц, постурологических проб; The thesis is devoted to improving of orthodontic treatment of adolescent girls with disorders of reproductive system formation through studying and analyzing of clinical and functional state of dentomaxillary area and using of the optimal orthodontic appliance. Clinical examination was conducted in 57 adolescent girls who were divided into two groups: main and control. The main group consisted of 32 girls with disorders of reproductive system formation from 12 to 17 years. The average age of girls was 14,7±0,31 years. The control group consisted of 25 girls at pubertal age with regular menstrual cycle who were somatically healthy and had no history of gynecological diseases. The average age of girls in the control group was 14,5±0,33 years. Based on clinical examination and special methods morphological and functional features of dentomaxillary area in girls with disorders of reproductive system formation were analyzed. 40.6% of these girls had the high and very high class of orthodontic treatment need. Compared with the control group crowding of III-IV severity degree was observed in 6.2 times more often, narrowing of dental arches was greater in 2.3 times, the lack of space of upper and lower dental arches was greater in 2.9-3.8 respectively in girls of the main group (p<0.01). All the girls with disorders of reproductive system formation were detected asymmetry size of components of the temporomandibular joint on the left and right sides, significantly increased and asymmetric EMG-activity of the temporal and masseter muscles (p<0.01); clinical symptoms of temporomandibular joint dysfunction were observed in 93.8% of them. The thesis presents data on correlative relationships between physical pubertal development, bone mineral density and state of tooth-jaw area in adolescent girls with disorders of reproductive system formation. 56.3% of adolescent girls were found a deficiency of body weight with a decrease in body mass index to 17,23 ± 0,45 kg / m². Asthenic type of body structure was observed in 5.2 times more often in the main group, the lag of menarche and secondary sexual characteristics was 1-1,5 years, compared with the control group (p<0.01). In the stages of skeletal maturity of cervical vertebrae lag of 1 year was determined compared with girls in the control group (p <0.01). Bone mineral density was significantly lower in 90.6% of adolescent girls of the main group. In 56.3% of these girls was defined osteopenia of different degrees of severity. Efficiency of the developed method of functional correction of TMD in adolescent girls with malocclusion was grounded and clinically confirmed. The proposed method, which included using of individual occlusal splint, consisted of occlusal overlays on upper molars and premolars, connected by frontal gum part. The design of the device creates conditions for reducing the bioelectric activity of masticatory muscles, providing decompression in the joints, leading to the achievement of the lower jaw position of physiological rest and functional muscle balance. Results of control examination, electromyography of masticatory muscles, postural tests, made in a month, 3 and 6 months, significantly improves orthodontic treatment of malocclusion with TMD caused by imbalance in the masticatory muscles in adolescent girls with disorders of reproductive system formation.
 • Документ
  Підвищення мотивації та ефективності ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій у дітей в змінному прикусі
  (2010) Карасюнок, Анна Євгеніївна; Карасюнок, Анна Евгеньевна; Karasiunok, A.
  Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій знімними ортодонтичними апаратами у дітей в змінному прикусі. Встановлено, що залучення до процесу ортодонтичного лікування батьків, покращення їх поінформованості щодо зубощелепних аномалій та ортодонтичного лікування призводить до підвищення мотивації до лікування у дітей, а саме до скорочення середнього терміну лікування в 1,5 рази, зменшення кількості переривань лікування у 2,5 рази та підвищення дисциплінованої поведінки пацієнтів у 4 рази; Диссертация посвящена повышению эффективности ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий (ЗЧА) съемными ортодонтическими аппаратами у детей в сменном прикусе. Во время ортодонтического обследования в школах г. Полтава было осмотрено 784 ребенка в возрасте 6-11 лет, у 75,1% из них были найдены зубочелюстные аномалии. Наиболее распространенным оказался І класс по Энглю – 50,6%, ІІ класс встречался в 21,6% случаев и ІІІ класс обнаружен у 2,9% детей. С помощью метода наименьших квадратов было определено, что прирост распространенности зубочелюстных аномалий в следующие 5 лет составит 0,93% в год. Было проведено анонимное анкетирование 150 врачей-ортодонтов разного возраста и стажа роботы из 12 областей Украины. Анализ анкет показал, что 100% респондентов из всех методов повышения мотивации к лечебному процессу в практической деятельности используют только беседы. Методом опроса (589 анкет) детей с ЗЧА, которым было необходимо ортодонтическое лечение, среди 784 обследованных в детских коллективах г. Полтава нами было доказано, что лишь 8,8% в данный момент лечатся у врача-ортодонта. Проведенный анализ 1190 ответов анонимных анкет родителей детей с ЗЧА, которые были выявлены при массовом профилактическом осмотре в организованных детских коллективах, показал, что 46% родителей заметили патологию ребенка сами, а 34% – после нашего осмотра. Нами был определен такой факт: о ЗЧА у своего ребенка впервые услышали от детского стоматолога лишь 20% родителей, что является ярким примером недостаточной стоматологической профилактической работы. В отечественных и зарубежных литературных источниках за последние 15 лет нами не найден метод повышения роли родительской помощи, без которой в период сменного прикуса ребенку достичь положительного результата в длительном ортодонтическом лечении практически невозможно. Нами был предложен «Способ повышения эффективности ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий съемными ортодонтическими аппаратами у детей в сменном прикусе», защищенный патентом Украины (патент № 23677; опубл. 11.06.07, Бюл. №8), который включает базовую беседу с родителями и предусматривает информирование пациентов и родителей о сути, сроках, характере ортодонтического лечения и частоте посещения врача-ортодонта в процессе лечения. Оценивая результат использования собственного метода, мы выявили, что после просмотра авторского информационного ролика и первой беседы с родителями пациентов исследуемой группы их информированность возрастает до 100%, а именно – все родители без сомнений отвечают на вопросы анкеты. Для получения клинических результатов использования предложенного способа нами было проведено ортодонтическое лечение двух групп пациентов – исследуемой и контрольной. В каждую группу объединили по 30 пациентов 7-11 лет с патологией І и ІІ классов по Энглю. Лечение пациентов обеих групп проводили комплексным методом с использованием съемных ортодонтических аппаратов функционального, механического и комбинированного действия по показаниям. Лечение пациентов исследуемой группы отличалось от такового у пациентов контрольной применением предложенного авторского способа. Эффективным ортодонтическим лечением считали то, которое позволяло в наименее короткие сроки достигнуть морфологического, функционального и эстетического оптимума с учетом следующих показателей: срок лечения, количество посещений, количество прерываний лечения, дисциплинированность пациентов. У пациентов исследуемой группы, по сравнению с данными контрольной группы количество прерываний ортодонтического лечения снизилась в 2,5 раза. Сроки лечения, не зависимо от патологи прикуса, сократились в 1,5 раза, достоверность которых была подтверждена статистически (p<0,05). Дисциплинированность пациентов исследуемой группы превысила этот показатель у пациентов контрольной в 4 раза. Для оценки клинических результатов до начала и по окончанию ортодонтического лечения проводился анализ морфологических изменений контрольно-диагностических моделей. Проанализировано 60 контрольно-диагностических моделей верхней и нижней челюстей пациентов исследуемой группы по методам Pont и Korkhaus. Проведенный анализ морфологических показателей до и после лечения свидетельствует о положительном действии ортодонтической коррекции на зубочелюстную систему в целом; The dissertation is devoted to the effectiveness of orthodontic treatment of malocclusions with removable orthodontic appliances in children in mixed dentition. It has been determined that parents' junction for the process of orthodontic treatment and their informing improvement concerning malocclusions and orthodontic treatment leads to motivation increasing to children treatment, viz. to decreasing of average term of treatment in 1.5 times, reducing of treatment breaking in 2.5 times, and increasing of discipline behavior of patients in 4 times.
 • Документ
  Оцінка перебудови кісткової тканини щелеп у дорослих пацієнтів у ретенційному періоді ортодонтичного лікування
  (2008) Нестеренко, Олег Миколайович; Нестеренко, Олег Николаевич; Nesterenko, O.
  Дисертаційна робота присвячена вивченню окремих показників мінерального обміну кісткової тканини щелеп у дорослих пацієнтів під час ортодонтичного лікування, особливо в ретенційному періоді. Встановлено, що протягом 1 року ретенційного періоду не забезпечується стабільність результатів лікування, про що свідчить підвищена рухливість зубів, яку визначали за допомогою періотестометрії та дисбаланс окремих мінеральних компонентів у ротовій рідині та волоссі, а також зміни вільнорадикальних процесів ротової рідини. Проведені дослідження обґрунтовують необхідність подовження ретенційного періоду в дорослих; Диссертация посвящена изучению отдельных показателей минерального обмена костной ткани челюстей у взрослых пациентов в ретенционном периоде ортодонтического лечения. Нами проведено обследование 1003 студентов в возрасте 16-25 лет на предмет распространенности зубочелюстных аномалий (ЗЧА). Выявлено, что распространенность различных видов ЗЧА составляла 81,06%, при этом патология І класса по Энглю составляла 48,35% случаев, ІІ1 класса – 17,15%, ІІ2 – 9,07%, ІІІ – 6,48%. Из 813 человек, у которых выявлено ЗЧА, только 10,82% ранее получали ортодонтическую помощь, причем у 51,14% из них отмечен рецидив зубочелюстной патологии. У всех обследованных при определении индекса РМА выявлено, что 72,18% имеют заболевания пародонта (хронический катаральный гингивит), который чаще встречался при патологии ІІ2 по Энглю – 92,31%, а при ортогнатическом прикусе в 64,74% случаев. На 80 контрольно-диагностических моделях проведено 536 стандартных измерений челюстей пациентов до и после ортодонтического лечения. Обнаружено, что ортодонтическое лечение положительно влияет на морфологические показатели размеров челюстей независимо от методов лечения, аппаратурного или аппаратурно-хирургического. При помощи прибора Periotest фирмы Gulden (Германия) определялась подвижность зубов до и в процессе ортодонтического лечения. 45 человек контрольной группы были с ортогнатическим прикусом (25 женщин, 20 мужчин). Определялась среднестатистическая норма подвижности зубов, которая отвечает региональным особенностям. Отмечена разница показателей периотестометрии у мужчин и женщин, что связано с состоянием тканей пародонта, а также с разной степенью минерализации костной ткани альвеолярных отростков и плотностью нижней челюсти. Всем 107 пациентам, которые проходили ортодонтическое лечение, проводили периотестометрию на различных его этапах. В зависимости от длительности лечения пациентов разделили на 7 групп: 1группа – до лечения; 2 группа – активный период лечения (3-4 месяца); 3 группа – начало ретенционного периода (7 дней); 4 группа – 1 месяц ретенционного периода; 5, 6 и 7 группы соответственно – 3, 6 и 12 месяцы ретенционного периода. По результатам периотестометрии выявлена разница в подвижности зубов у пациентов 1 группы и группы контроля. Данные во 2 группе показали значительное увеличение подвижности зубов (в 10-16 раз), особенно фронтального участка. Найдены достоверные различия показателей в зависимости от вида ЗЧА. При І классе патологии по Энглю подвижность зубов больше, чем при ІІ классе. Незначительно, по сравнению с показателями периода активного лечения, подвижность зубов уменьшалась у пациентов 3 группы, но после снятия брекет-системы и назначения съемного ретенционного аппарата подвижность увеличивалась, что регистрировалось в 4 группе. При дальнейшем лечении, в 5, 6 и 7 группах, наблюдается уменьшение подвижности зубов, но даже после 12 месяцев ретенционного периода показатели периотестометрии остаются в 2 раза выше по сравнению с зарегистрированными до начала лечения. Исследование содержания в сыворотке крови 32 ортодонтических пациентов общего кальция и неорганического фосфора как до лечения, так и в начале ретенционного периода не выявило изменений содержания этих макроэлементов по сравнению с общепринятой нормой. Поскольку процессы минерализации костной ткани пародонта и зубов зависят от минерализирующей функции ротовой жидкости, проведены исследования не стимулированной слюны у 84 пациентов на содержание в ней общего кальция, неорганического фосфора и общего магния. Найдено, что содержание общего кальция в ротовой жидкости через 3 и 6 месяцев от начала ретенционного периода достоверно меньше, по сравнению с уровнем, который регистрировался у пациентов с ЗЧА до лечения. Эти показатели нормализуются к 12 месяцам периода ретенции. Существенных колебаний в содержании неорганического фосфора в ротовой жидкости ортодонтических пациентов на протяжении всего периода лечения не выявлено. Количество общего магния в ротовой жидкости уменьшалось до 30% на третьем месяце ретенционного периода по сравнению с данными у пациентов до лечения. К 6 месяцам ретенционного периода количество этого химического элемента восстанавливалось до исходного уровня и к 12 месяцам полностью соответствовало норме. Исследования процессов свободнорадикального окисления (СРО) в ротовой жидкости методом хемилюминесценции, а также путем определения количества ТБК-реактантов показали очень высокую активность (в 13 раз выше нормы) СРО у ортодонтических пациентов в начале лечения и постепенное их снижение в динамике ретенционного периода. Это свидетельствует о нормализации метаболических процессов в организме. Базируясь на данных литературы о том, что содержание химических элементов в волосах человека отражает «элементный статус» организма в целом, проводилось исследование волос 38 ортодонтических пациентов. Изучалась динамика содержания кальция и цинка до лечения (контрольная группа), в начале и через 12 месяцев ретенционного периода. Количество кальция в контрольной группе у всех пациентов было меньше нормативных показателей ВОЗ, а к началу ретенционного периода оно снижалось вдвое и даже через 12 месяцев не доходило до уровня контрольной группы. Показатели цинка в волосах имели противоположную динамику – на седьмой день ретенционного периода они были выше нормы, а к 12 месяцам, постепенно уменьшаясь, приближались к данным группы контроля, которые соответствовали нормам ВОЗ. Следовательно, на протяжении 1 года ретенционного периода не обеспечивается стабильность результатов лечения, о чем свидетельствуют увеличенная подвижность зубов и дисбаланс отдельных минеральных компонентов, как в волосах, так и в ротовой жидкости пациентов. Базируясь на полученных данных, следует рекомендовать увеличить ретенционный период у взрослых ортодонтических на более длительный срок; This dissertation deals with the study of some indexes of mineral exchange of bone tissue of jaws at adults of patients during orthodontic treatment, and especially in the retention period. It was found out that during 1 of retention period the stability of treatment result is not provided, due to strengthening of mobility of teeth, which was defined by periotestometry and disbalance of separate mineral components in a mouth liquid and hairs and changes of freely radical processes of mouth liquid as well. The conducted researches are based on the necessity of extension of retention period for adults.
 • Документ
  Ортодонтичне лікування пацієнтів віком 6-9 років з порушенням функцій ковтання та мовлення
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2010) Трофименко, Марина Вікторівна; Трофименко, Марина Викторовна; Trofimenko, M
  У дисертації представлено дані щодо морфо–функціонального стану зубощелепної ділянки дітей 6-9 років, визначено особливості стану прикусу та зубних рядів у пацієнтів із зубощелепними аномаліями, що супроводжуються порушенням положення язика під час ковтання та мовлення, розроблено спосіб визначення форми язика та спосіб визначення неправильного положення язика під час ковтання та мовлення, обґрунтовано та клінічно підтверджено ефективність використання розробленого комплексу лікувально– профілактичних заходів для лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, пов’язаними з неправильним положенням язика під час ковтання та мовлення. Розроблений спосіб корекції неправильного положення язика під час ковтання та мовлення, який включає виконання контрольованого комплексу міогімнастичних вправ для м’язу язика з використанням спеціального пристрою для міогімнастики, підвищує ефективність лікування зубощелепних аномалій, що супроводжуються; В диссертации представлены результаты, касающиеся исследования морфо–функционального состояния зубочелюстной системы у детей 6-9 лет, определены особенности состояния прикуса и зубных рядов у пациентов с зубочелюстными аномалиями, которые сопровождаются нарушением положения языка во время глотания и речи. Разработаны способ определения формы языка и способ определения положення языка во время глотания и речи. Впервые исследована динамика морфо – функциональных изменений в зубочелюстно–лицевой системе у детей 6-9 лет в процессе ортодонтической коррекции нарушений функций глотания и речи. Обоснована и клинически подтверждена эффективность использования разработанного комплекса лечебно–профилактических мероприятий для лечения пациентов с зубочелюстными аномалиями, которые связаны с неправильным положением языка во время глотания и речи.Проведено обследование 510 детей 6-9 лет. Выявлена высокая распространенность (75,1%) нарушений функций зубочелюстной системы. В структуре нарушений функций зубочелюстной системы в этой возрастной группе наибольший процент приходится на функциональные несоответствия, связанные с неправильным положением языка во время глотания и речи. Этот факт позволяет оценивать первый период сменного прикуса как критический для формирования функций глотания и речи. В результате клинических наблюдений разработан комплекс лечебно-профилактических мероприятий, который включает способ коррекции неправильного положения языка во время глотания и речи, а именно: выполнение комплекса миогимнастических упражнений для мышцы языка. Практически подтверждена и обоснована целесообразность выполнения выше упомянутого комплекса миогимнастики с использованием разработанного устройства для миогимнастики. Разработанный комплекс лечебно–профилактических мероприятий способствует нормализации морфологического и функционального состояния зубочелюстной системы у детей 6-9 лет; The data of morphofunctionl state of dentomaxillary region of 6-9-year-old children have been considered in the dissertation, the peculiarities of occlusion and dentition conditions with dentomaxillary abnormalities, which are accompanied by pathological tongue position during swallowing and speech have been determined, the method of estimation of tongue shape and pathological tongue position during swallowing and speech has been elaborated, and the effectiveness of using of elaborated complex of curative and preventive measures for treatment of patients with dentomaxillary abnormalities related with pathological tongue position during swallowing and speech has been substantiated and proved clinically. Elaborated method of correction of pathological tongue position during swallowing and speech, which includes the performing of controlled complex of myogymnastics exercises for lingual muscle with the using of special device for myogymnastics increases the effectiveness of dentomaxillary abnormalities treatment, which accompanied by pathological tongue position during swallowing and speech.