Український стоматологічний альманах, 2022, № 3

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Стан гігієни порожнини рота, швидкості слиновиділення і в’язкості ротової рідини в дітей 3-6 років з урахуванням ступеня активності карієсу
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Каськова, Людмила Федорівна; Садовські, Марина Олександрівна; Kaskova, L. F.; Sadovski, M. O.
  Ротова рідина виконує низку важливих функцій: мінералізаційну, захисну, очисну, створюючи оптимальне середовище для функціонування твердих тканин зубів. Результати досліджень показують, що стан ротової порожнини, її біофізичні й біохімічні показники надають інформацію щодо загальної резистентності організму. Доведено можливість ускладнення і стоматологічних хвороб, і соматичної патології за рахунок одне одного, тобто відбувається взаємне обтяження. Вивчення показників відбувалося з урахуванням віку дітей і ступеня активності карієсу в них. Було обстежено 335 дітей 3-6 років. Індекс гігієни порожнини рота за Федоровим-Володкіною визначали в кожному віковому періоді та з урахуванням ступеня активності карієсу. Так, діти без карієсу й діти з компенсованим ступенем активності карієсу в усіх вікових групах мали задовільний стан гігієни порожнини рота. Порівняння дітей 3-х років, але різних груп за ступенем активності карієсу не виявило вірогідної різниці стану гігієни. А в 4-, 5- і 6- річному віці з субкомпенсованим і декомпенсованим ступенем активності карієсу виявлено вірогідну різницю стану гігієни порожнини рота. Спостерігали достовірне збільшення індексу гігієни в усій групі дітей 3-6 років відповідно зі збільшенням показника кпв (р < 0,01, р < 0,001). Показник швидкості слиновиділення в обстежених дітей усіх груп відповідав нормі або знаходився на рівні незначної гіпосалівації. Під час обстеження було виявлено достовірне зниження числових значень швидкості слиновиділення в дітей із субкомпенсованим і декомпенсованим ступенем активності карієсу в порівнянні зі здоровими та з компенсованим ступенем активності карієсу. Вивчаючи показник в’язкості слини, було встановлено вірогідне збільшення показника в дітей із субкомпенсованим і декомпенсованим ступенем активності карієсу в порівнянні зі здоровими дітьми в кожній віковій групі. У дітей із декомпенсованим ступенем активності карієсу виявлено найвищий показник в’язкості ротової рідини в кожній віковій групі. Результати обстеження показали достовірне погіршення стану гігієни порожнини рота в дітей із різними ступенями активності карієсу в порівнянні з дітьми без карієсу. Показник швидкості слиновиділення також вірогідно зменшується, а показник в’язкості ротової рідини збільшується з погіршенням карієсогенної ситуації в порожнині рота в усіх вікових групах. Зважаючи на багатофакторність етіології карієсу, необхідно продовжувати дослідження взаємозв’язку виникнення карієсу в дітей з урахуванням впливу ротової рідини й морфологічних особливостей жувальної поверхні на стан резистентності твердих тканин зубів.
 • Документ
  Можливості використання різних підходів під час проведення стоматологічної санації в дітей дошкільного віку
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Солошенко, Юлія Іванівна
  Карієс тимчасових зубів у дітей трапляється вже з першого року життя, а показники поширеності й інтенсивності раннього дитячого карієсу мають тенденцію до зростання з віком. Тому його лікування в дітей раннього дитячого й дошкільного віку є непростим, але дуже важливим завданням для стомато- лога. Мета дослідження – порівняти різні підходи до санації порожнини рота в дітей раннього дитячого й дошкільного віку. Було обстежено 25 дітей віком від 2 до 6 років, які мали суб- і декомпенсовану форму карієсу й на- лежали до 2 групи здоров’я. Цих дітей було поділено на дві групи залежно від підходу до лікування зубів. Лікування дітей 1-ї групи, які мали позитивне ставлення до стоматологічних маніпуляцій, прово- дили під місцевим знеболюванням у амбулаторних умовах. У 2-й групі дітей, які мали або негативне ставлення до стоматологічного лікування, або ранній вік, санацію проводили під загальним знеболю- ванням. Ізоляцію робочого поля проводили системою рабердам. Для постійних пломб використовува- ли універсальний нанокерамічний матеріал «СeramX SphereTEC one» («Dentsply»). У разі діагносту- вання пульпіту лікування проводили методом вітальної ампутації або екстирпації. Результати дослідження та їх обговорення. Дітям 1-ї групи не змогли, у більшості випадків, про- вести в повному обсязі якісне лікування, незважаючи на те, що вони мали старший вік, нижчу інтенси- вність карієсу, нижчий відсоток ускладненого карієсу, але велику кількість відвідувань (від 4 до 9), по- рівняно з дітьми 2-ї групи, яким повну санацію порожнини рота закінчили за одне відвідування. Висновки. Як показали результати клінічного дослідження, лікування дітей раннього дитячого й дошкільного віку, які мають високу інтенсивність карієсу, краще проводити в умовах загального знебо- лювання. Це дозволить лікарю провести якісне лікування за сучасними протоколами з прогнозованим результатом і позбавить дитину негативного досвіду стоматологічного лікування, що в майбутньому дасть можливість спокійно проводити санацію порожнини рота в амбулаторних умовах.
 • Документ
  Вплив профілактичних заходів на стан гігієни порожнини рота підлітків 15 років
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Каськова, Людмила Федорівна; Дрозда, Іванна Іванівна; Солтис, О. М.; Кільмухаметова, Ю. Х.; Kaskova, L.F.; Drozda, I. I.; Soltys, O. M.; Kilmukhametova, Y. H.
  На стан стоматологічного здоров'я підлітків має значний вплив гігієна порожнини рота. Тому важливими є її вивчення й визначення можливостей її покращення в підлітків. Застосування запропонованої схеми профілактичної роботи з когортою підлітків, які навчаються в школі й коледжі, дало можливість покращити гігієнічний стан порожнини рота в них. Під час першого обстеження показник гігієни в групі школярів і в групі студентів коледжу був на рівні середнього, що відповідає задовільній гігієні порожнини рота, хоча при порівнянні числових значень показника школярів і студентів коледжу між собою він був гірший у відвідувачів коледжу. Дослідження показало, що постійний контроль і спілкування з обстежуваними в основних групах забезпечили значне покращення показників гігієни порожнини рота і їх збереження протягом усього часу спостереження (12 місяців). Отримані результати підтверджують необхідність постійного контролю з боку батьків за дотриманням гігієни порожнини рота підлітків.
 • Документ
  Стоматологічний статус населення бронзового століття з території сучасної Полтавської області (за антропологічними матеріалами)
  (Український стоматологічний альманах, 2022) Каськова, Людмила Федорівна; Чуприна, Леонід Федорович; Моргун, Наталія Анатоліївна; Андріянова, Ольга Юріївна; Артем'єв, Андрій Владиславович; Kaskova, L. F.; Chuprina, L. F.; Morgun, N. A.; Andriyanova, O. Yu.; Artemiev, A. V.
  Стоматологічний статус населення бронзового століття з території сучасної Полтавської області (за антропологічними матеріалами) Досліджено на предмет стоматологічної захворюваності дві серії скелетів (основна (47 скелетів) та контрольна (102 скелети)) бронзового часу з території сучасної Полтавської області, отримані під час розкопок 1998-2012 та 2021 рр. Загальносоматичний та стоматологічний статус контрольної групи досліджених людей відповідає стану здоров'я населення бронзового часу основної групи досліджених. У 2 представників чоловічого населення основної групи спостерігаються мінералізовані зубні відкладення на всіх зубах у вигляді «тонкої лінії». Зубні мінералізовані відкладення спостерігалися у 6 жіночих скелетів (30,1%) та 16 чоловічих (31,2%) контрольної групи. При цьому у 5 представників чоловіків відкладення масивні у вигляді «кома, що нависає». Це вище за показники в основній групі. Розбіжність у кількості виявлених мінералізованих відкладень у зубах досліджуваних груп, імовірно, пояснюється різницею споживаної їжі та можливими розбіжностями типів господарювання, можливою схильністю чоловічого населення до тривалих переходів. Особливістю основної вибірки стало те, що всі дорослі люди пішли з життя у віці 30-45 років. Це свідчить про неприродну смерть досліджених представників часу бронзи. Таким чином, дослідження 47 скелетів бронзового часу показали однакову динаміку розвитку стоматологічної патології при порівнянні із раніше вивченими скелетами представників цього часу з території сучасної Полтавської області. Цифри показників захворюваності слід розглядати як специфічний палеопатологічний комплекс населення бронзового часу лісостепової зони України. Ці показники можуть бути застосовані при подальших порівняннях.
 • Документ
  Стоматологічний статус дітей дошкільного віку з ротовим типом дихання
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Уласевич, Лариса Павлівна; Ulasevych, L. P.
  За даними клініцистів, збільшується кількість дітей, які мають утруднене носове дихання й ротовий його тип, особливе занепокоєння стосується дітей дошкільного віку. Ці обставини сприяють виникненню карієсогенної ситуації в порожнині рота: порушенню кількісного і якісного складу ротової рідини, зниженню її ремінералізуючої здатності, погіршенню гігієни порожнини рота, збільшенню популяції карієсогенної мікрофлори. Мета дослідження – оцінити стоматологічний статус дітей дошкільного віку з ротовим типом дихання за показниками гігієни порожнини рота й рН ротової рідини для розробки дієвіших методів профілактики карієсу тимчасових зубів, які можуть бути застосовані на стоматологічному прийомі. У дітей із ротовим типом дихання виявлено нижчий рівень гігієни порожнини рота, що провокує порушення кислотно-основної рівноваги в бік зниження рН ротової рідини в більш кислу сторону в порівнянні з практично здоровими обстеженими. Така ситуація ускладнюється наявністю карієсу тимчасових зубів. Виявлено погіршення вивчених показників із віком, що дає змогу припустити залежність стану гігієни порожнини рота, водневого показника змішаної слини зі збільшенням кількості випадків виникнення ротового типу дихання й тривалості супутньої патології. Фізичні показники ротової рідини мають прямий вплив на нейтралізацію кислот і підвищення якості очищення твердих тканин.
 • Документ
  Ставлення майбутніх стоматологів до застосування різних методів викла дання дитячої терапевтичної стоматології
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Каськова, Людмила Федорівна; Янко, Наталія Валентинівна; Ващенко, Ірина Юріївна; Новікова, Світлана Чеславна; Андріянова, Ольга Юріївна; Kaskova, L. F.; Yanko, N. V.; Vashchenko, I. Yu.; Novikova, S. Ch.; Andriianova, O. Yu.
  В умовах пандемії COVID-19 і війни в Україні освітній процес зазнав кардинальних змін. Метою дослідження стало вивчення ставлення студентів до різних методів викладання навчального матеріалу, які вони вважають максимально корисними.Анкетування було проведено серед 401 студента 3-5 курсів міжнародного факультету ПДМУ, які навчались українською й англійською мовами. Було проведено анкетування із запитаннями щодо со-ціально-демографічних факторів і вподобань різних методів викладання дитячої терапевтичної стома-тології. Методи викладання включали лекцію з презентацією Power Point (PP), традиційну лекцію, метод клінічних випадків (case study), роботу в цілій студентській групі, звичайне й контрольне опитування, дискусію в невеликій групі, відеоматеріали, проблемне навчання (problem basic learning-PBL) і рольові ігри. Відповіді враховували на основі 4-бальної шкали й об’єднали в групи схвальних і несхваль-них відповідей. Результати було оброблено за допомогою MS Excel.Чоловіки частіше жінок віддавали перевагу методу сase study, роботі в невеликих групах і PBL, проте статистично вірогідно чоловіки-студенти вподобали лише метод сase study (р<0,01). Жінки частіше чоловіків віддавали перевагу PP, звичайним лекції й опитуванню, роботі в цілій групі й рольовим іграм, проте статистично вірогідно жінки вподобали лише PP (р<0,01). Більше половини студентів визнали майже всі методи навчання ефективними, проте найгірше студенти оцінили рольові ігри, на нашу думку, через необізнаність із цим методом навчання. Студенти, які навчалися українською мовою, краще оцінили PBL, відеоматеріали, контрольне й звичайне опитування. Студенти, які навчалися англійською мовою, краще сприймали рольові ігри, роботу в невеликих групах, звичайну лекцію й PP-презентацію. Виявлено взаємозв’язок між статтю й уподобаннями студентів, мовою навчання й оцінкою ефективності різних методів викладання. Майбутнє дослідження має оцінити, як змінюється ставлення студентів до різних методів викладання з 2 до 5 курсу.
 • Документ
  До питання клінічної класифікації передракових змін слизової оболонки порожнини рота та червоної облямівки губ
  (Полтавський державний медичний університет, 2022-09-30) Скрипнікова, Таїса Петрівна; Хміль, Тетяна Андріївна; Писаренко, Олена Анатоліївна; Бєляєва, Олена Миколаївна; Skrypnikova, T. P.; Khmil, T. A.; Pysarenko, O. A.; Bieliaieva, O. M.
  Захворювання слизової оболонки порожнини рота – важлива і складна проблема стоматології, оскільки вони мають різну етіологію, патогенез, клініку, можливий атиповий перебіг, схожість елементів ураження. Відомі класифікації захворювань слизової оболонки порожнини рота й червоної облямівки губ мають різні принципи побудови, виділяють за патогенезом первинні (власні), вторинні (симптоматичні) та синдроми. У всіх класифікаціях одним із розділів є передракові зміни. Натепер відомо поняття щодо передракових станів слизової порожнини рота «потенційно злоякісні розлади порожнини рота» (oral potentially malignant disorders – OPMDs), які включено до класифікації пухлин голови й шиї ВООЗ (2017). Цим визначенням рекомендовано замінити звичні нам терміни (передрак, епітеліальні фонові захворювання, передзлоякісні, преканцерозні захворювання, внутрішньоепітеліальні ураження). У 2008 р. Максименко П.Т. і співавт. створили робочу номенклатуру, клінічну класифікацію хвороб, змін слизової оболонки порожнини рота, губ і язика. Її особливістю є виділення нозологічної одиниці, симптомів і симптомокомплексів на слизовій оболонці порожнини рота, червоній облямівці губ, які визначаються при візуалізації, надання їх основних клінічних характеристик, передракових змін у окремий розділ. Аналіз багаторічної роботи обласного центру з діагностики й лікування захворювань слизової оболонки порожнин рота дозволив внести деякі доповнення до цієї класифікації з урахуванням передракових змін з атиповим перебігом та їх злоякісністю, що мають велике значення для практикуючих лікарів у встановленні діагнозу, онконастороженості, лікуванні хворих.
 • Документ
  Результати профілактичної роботи в дітей із різною частотою захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції під час проведення профілактичних заходів і через 5 років
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Павленкова, Оксана Сергіївна; Pavlenkova, O. S.
  Дитяча стоматологія – напрям медицини, який забезпечує здоров'я ротової порож нини дітей. Профілактика, а не лише лікування має бути першочерговим завданням дитячого стома толога. Загальновідомо, що запобігти хворобі набагато простіше й легше, аніж лікувати її. Мета роботи – вивчити індекс гігієни за Гріном-Вермільйоном у дітей, які часто хворіють на ГРВІ, через 5 років після проведення лікувально-профілактичних заходів. Матеріали і методи. Оглянуто 80 дітей віком 11-12 років, які 5 років тому перебували під спосте реженням і були розподілені на 4 групи. 1 група – це практично здорові діти (хворіли на ГРВІ 1-2 рази за рік), 2, 3 і 4 групи – це діти, які часто хворіють на респіраторно-вірусні інфекції (3-4 рази). Результати. Під час першого обстеження індекс гігієни за Гріном-Вермільйоном у дітей 2, 3 і 4 груп був незадовільним, на відміну від дітей 1 групи, в яких цей показник відповідав задовільному. Наступні огляди ротової порожнини дітей мали такі ж інтерпретовані результати. Висновок. Отриманий результат указує на позитивний ефект запропонованого комплексу профілактики.