Український стоматологічний альманах, 2019, № 1

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Форми інформальної освіти на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів УМСА
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Скрипников, Петро Миколайович; Скрипнікова, Таїса Петрівна; Хміль, Тетяна Андріївна; Бережна, Олена Едуардівна; Бєляєва, Олена Миколаївна; Skrypnikov, P. M.; Skrypnikova, T. P.; Khmil, T. A.; Berezhnaya, O. E.; Bieliaieva, O. M.
  Охарактеризовано сутність поняття «інформальна освіта (самоосвіта) у сфері охорони здоров'я». Розвиток медичної освіти вимагає інноваційних підходів. Висвітлені форми інформальної освіти на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів УМСА – Всеукраїнський професійний конкурс лікарів-стоматологів і Всеукраїнський навчальний семінар «Шлях у світ майстерності», проведення яких дозволяє виявити наявність професійної зацікавленості в лікарів-інтернів, скоординувати стиль життя майбутніх фахівців, які прагнуть до професійного самовдосконалення і реалізації свого потенціалу.
 • Документ
  Кариес населения раннего железного века Полтавской и сопредельных областей как отражение социальных аспектов быта
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Каськова, Л.Ф.; Чуприна, Л.Ф.; Моргун, Н.А.; Полеcский, М.В.; Артемьев, А.В.; Каськова, Людмила Федорівна; Чуприна, Леонід Федорович; Моргун, Наталія Анатоліївна; Артем'єв, Андрій Владиславович
  Зроблено спробу відображення картини каріозної патології та інших стоматологічних хвороб на основі вивчення загального статусу і реконструкції культурно-побутових традицій суспільства раннього залізного віку Полтавської та суміжних областей України для введення в наукову базу зі взаємодією формули: хвороба – соціальні умови для окремої території, конкретного суспільства, одного історичного часу.
 • Документ
  Застосування методів симуляційного навчання на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019-01) Мельник, Владислав Леонідович; Силенко, Юрій Іванович; Хребор, Марина Вікторівна; Шевченко, Василь Кирилович; Скрипников, Петро Миколайович; Melnik, V. L.; Khrebor, M. V.; Sylenko, Yu. I.; Shevchenko, V. K.; Skrypnikov, P. M.
  Проаналізовано методики симуляційного тренінгу для лікарів-інтернів із надання невідкладної допомоги пацієнтам у термінальних станах. Тренінг сприяє підвищенню компетенції лікарів-стоматологів у наданні допомоги в невідкладних станах, упевненому застосуванню знань для підвищення якості медичної допомоги пацієнтам.
 • Документ
  Нейробластома щелепно-лицевої локалізації в новонародженої дитини
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Ткаченко, Павло Іванович; Чоловський, Микола Олександрович; Доленко, Ольга Борисівна; Білоконь, Сергій Олександрович; Попело, Юлія Вікторівна; Ткаченко, Павел Иванович; Чоловский, Николай Александрович; Доленко, Ольга Борисовна; Белоконь, Сергей Александрович; Попело, Юлия Викторовна; Tkachenko, P. I.; Cholovskyi, M. O.; Dolenko, O. B.; Belokon, S. O.; Popelo, Y. V.
  Нейробластома в новонароджених є досить рідкісною хворобою і від неї страждають 6-8 дітей на мільйон дитячого населення. Вона може поєднуватися з вродженими дефектами, має тенденцію до метастазування і до спонтанного дозрівання в гангліоневрит, що може симулювати різні захворювання і значно утруднювати її діагностику. У цій публікації наведено клінічне спостереження за новонародженою дитиною з нейробластомою, розташованою в щелепно-лицевій ділянці. Звертається увага на труднощі, що виникають у встановленні клінічного діагнозу, а для вирішення питань із цього приводу рекомендовано ширше залучати до комплексу обстеження таких дітей сучасні високоінформативні методи дослідження і бажано – на ранніх етапах розвитку хвороби. Нейробластома у новорожденных является довольно редким заболеванием и от нее страдают 6-8 детей на миллион детского населения. Она может сочетаться с врожденными дефектами, имеет тенденцию к метастазированию и к спонтанному созреванию в ганглионеврит, что может симулировать различные заболевания и значительно затрудняет ее диагностику. В данной публикации приводится клиническое наблюдение за новорожденным ребенком с нейробластомой, расположенной в челюстно-лицевой области. Обращается внимание на трудности, возникающие при установлении клинического диагноза, а для решения вопросов по этому поводу рекомендуется шире привлекать к комплексу обследования таких детей современные высокоинформативные методы исследования и желательно – на ранних этапах развития заболевания Neuroblastoma in newborns is a fairly rare disease and affects 6-8 children per million children. It can be combined with congenital defects, has a tendency to metastasize and to spontaneous maturation in ganglioneuritis, which can simulate various diseases and significantly complicate its diagnosis. This publication provides clinical observations of a newborn baby with a neuroblastoma located in the maxillofacial area. Attention is drawn to the difficulties encountered in establishing a clinical diagnosis, to address questions about this, it is recommended that modern, highly informative methods of examination be more widely involved in examining such children, preferably in the early stages of the disease. Against the background of an unceasing increase in the number of malignant neoplasms of the maxillofacial area among the Ukrainian population, directly among the residents of the Poltava region, this figure is 2.3% of the total number of newly diagnosed malignant formations. Asymptomatic course and "erosion" of clinical manifestations of tumors at their initial stages of development, the untimely treatment of patients with specialized assistance against the background of inadequate awareness among citizens and healthcare professionals in this section of medicine and their lack of oncological anxiety leads to the fact that a significant proportion of patients falls on treatment with abandoned forms. In particular, according to the statistical reporting of the Poltava regional oncologic dispensary at stages III and IV, the malignant process in the tissues 41.6%, of which 54% is cancer of the oral mucosa, from 28%, where the cancer of the tongue is in 10% of cases of lung cancer and 8% diagnosed salivary gland cancer. It is rather unfortunate, but in 55% of the observations, the cause of late treatment is organizational and methodological disturbances: not enough complete examination of patients, to the hospital stage (underestimation of clinical data, X-ray changes, incorrect interpretation of the results of additional methods of examination), insufficient prophylactic work among the general population or a sequence of its planning, poor quality preventive examinations, delayed patients in the grass-roots of medical institutions. In spite of the fact that a significant proportion of organs and tissues of maxillofacial area are available for objective and application of additional methods of examination, about 40% of patients have launched forms of malignant processes due to the faults of doctors. In nursery practice, the situation does not look better, since in Ukraine, 3.5% of cases of malignant tumors are diagnosed annually in Ukraine. Unfortunately, in periodicals there are isolated data on primary and metastatic lesions of maxillofacial area in children, although the recognition and treatment of oncosomatic diseases in them in the early stages of development to date present considerable difficulties due to the large variety of clinical manifestations of tumors, age-specific features, dependence of diagnosis malignant neoplasms from the dynamics of growth, localization, local and general changes . Therefore, in our opinion, the number of diagnostic errors in children's practice is greater than in adults. The problem is of general medical significance also because, due to topographic and anatomical features of the structures of the head and neck, any pathology of maxillofacial localization is the subject of participation of doctors in various related specialties. Thus, the given clinical case indicates the possibility of a malignant effect of tissues and organs of a child already during the period of fetal development, which greatly complicates the diagnostic procedure and should alert doctors of all specialties.
 • Документ
  Мотиваційна складова як запорука успіху в організації самостійної роботи студентів на кафедрі терапевтичної стоматології
  (Міністерство охорони здоров’я України, Українська медична стоматологічна академія, 2019) Сідаш, Юлія Володимирівна; Сидаш, Юлия Владимировна; Sidash, Yu. V.
  Висвітлено самостійну діяльність студентів у навчальному процесі в умовах кредитно-модульної системи на кафедрі терапевтичної стоматології УМСА. Кредитно-модульна система може активізувати самостійну роботу студентів, мотивувати їхнє прагнення до постійної, а не тільки сесійної участі в навчальному процесі. Цілеспрямовано організована самостійна робота студентів дозволяє створити необхідні умови для формування сумлінного ставлення до навчального процесу, виховання почуття обов'язку і відповідальності, працездатності та ініціативності, наполегливості й дисциплінованості, а також творчого начала й інших етичних норм, необхідних для гідного виконання професійної діяльності ; Исследована самостоятельная работа студентов в учебном процессе в условиях кредитно-модульной системы на кафедре терапевтической стоматологи УМСА. Кредитно-модульная система может активизировать самостоятельную работу студентов, мотивировать их стремление к постоянному, а не только сессионному участию в учебном процессе. Целенаправленно организованная самостоятельная работа студентов позволяет создать необходимые условия для формирования добросовестного отношения к учебному процессу, воспитания чувства долга и ответственности, работоспособности и инициативности, настойчивости и дисциплинированности, а также творческого начала и друих этических норм, необходимых для достойного выполнения профессиональной деятельности ; Abstract. The determining characteristic for understanding the student's educational activity is independence. Understanding the problem of autonomy of students in the educational process is the basis of a responsible attitude to the professional training of future specialists. Reforming higher education causes an increase in interest in finding ofthe effective pedagogical conditions for the formation of students' autonomy which is capable of mastering the content of educational material qualitatively, intentionally planning selfdevelopment of intellectual, moral and physical abilities. The introduction of a credit-module training system makes the student's individual work more organized, since each practical lesson is conducted as a micro-module and each student is under the systematic control of the teacher. The results of current and modular control give fora teacher the opportunity to receive prompt educational and didactic measures that will improve the quality of students'at the department of therapeutic dentistry training aimed for further independent work and develop autonomy in obtaining new knowledge. According to A. Furman, the development of skills of independent work in the conditions of a credit-module system promotes the use in the educational process of problem-modular lectures of three types: scientific information, scientific-designed and ideological-reflexive.Problem-modular lectures are known as an organized communication between a lecturer and an audience, in which there is a coordinated decision to a scientific problem, realization of business, informational and psychological exchange of knowledge, skills and values between students and the teacher.In the scientistsopinion all this is a kind of motivation of educational activityand the basis of interaction development. Other forms of organization of the educational process can be significant for the development of students' organization of educational process: seminars, scientific conferences, disputes, etc. Participation of students is a real opportunity not only to acquire new knowledge and skills, expand experience, but also to determine the level of competence on certain issues, express their own vision and simply to establish themselves in their own self-sufficiency. We determined the independence of students based on the communicative principle proposed by A. Schukin. Communicativeness is manifested by communicatively-motivated behavior of the teacher and student in the course of educational activity, as well as in the objectivity of the communication process which is expressed in the careful selection of linguistic intentions and thus communication situations that reflect the practical interests and needs of students. Communicativeness is necessary item for a successful and active work with pedagogical information. Such information is aimed at educating and students. Therefore, the teacher's ability to express their opinion is correct, clear and understandable way and this is a guarantee of success in their work. Thus, it is possible to make moreinteresting even the most difficult topic of the class. The process of the study isto create a sincere atmosphere of communication in the audience, establish contact with students, achieve mutual under-standing and form a sense of confidence in the student. Verbal assessment of the academic activity of students by the teacher plays a great significance which is one of the most operational forms of evaluation.It is necessary to use various, systematic assessments that should be based on the ideas ofeducative humanization and should also be a point that involves people's attitudes toward each other. Such assessments should include an analysis of learning activities rather than criticism of the student's personality. The above-mentioned conditions for the development of independence in the conditions of a credit-module system together with pedagogical means, forms and methods of teaching provide a developing personality function during educational activities.
 • Документ
  Особливості лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладеними дисфункцією скронево-нижньощелепного суглобу
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Смаглюк, Любов Вікентіївна; Ляховська, Анастасія Віталіївна; Smaglyuk, L. V; Liakhovska, A. V.
  Встановлено ефективність розробленого алгоритму клінічних та лабораторних етапів лікування пацієнтів групи дослідження із зубо-щелепними аномаліями, ускладненими дисфункцією СНЩС на основі оцінки об’єктивних критеріїв функціональної перебудови ЗЩС. Групу дослідження склали 24 пацієнти із зубощелепними аномаліями різного ступеню тяжкості із різними проявами дисфункції СНЩС. Всім проведено клінічне обстеження та електроміографію жувальних м’язів на початку ортодонтичного лікування, через 1, 3 місяці функціональної корекції. Після проведення першого етапу ортодонтичного лікування дисфункції СНЩС запропонованим способом у всіх пацієнтів визначний повний фізіологічний баланс і м’язова рівновага, відсутність скарг та симптомів дисфункції СНЩС;Доказана эффективность разработанного алгоритма клинических и лабораторных этапов лечения пациентов группы исследования с зубочелюстніми аномалиями, осложненными дисфункцией ВНЧС на основе оценки объективных критериев функциональной перестройки ЗЧС. Группу исследования составили 24 пациента с зубочелюстніми аномалиями разной степени тяжести с различными проявлениями дисфункции ВНЧС. Всем проведено клиническое обследование и электромиография жевательных мышц в начале ортодонтического лечения, через 1, 3 месяца функциональной коррекции. После проведения первого этапа ортодонтического лечения дисфункции ВНЧС предложенным способом у всех пациентов наблюдался полный физиологический баланс и мышечный баланс, отсутствие жалоб и симптомов дисфункции ВНЧС;The effectiveness of the developed algorithm of clinical and laboratory stages of treatment of patients with malocclusion, complicated TMD was proved by the evaluation of objective criteria for functional restoration of masticatory organ. The study group consisted of 24 patients with malocclusion of varying degrees of severity and various clinical manifestations of TMD. Everyone had a clinical examination and electromyography of masticatory muscles at the beginning of orthodontic treatment, after 1, 3 months of functional correction. After the first stage of orthodontic treatment by using of the proposed method a physiological muscle balance, the absence of complaints and symptoms of TMD were found in all patients.