Вісник проблем біології і медицини, Випуск 3 (166)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Enamel resistance of temporary teeth in children 3-6 years old and influence of oral fluids on it
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Kaskova, L. F.; Sadovski, M. O.; Каськова, Людмила Федорівна; Садовські, Марина Олександрівна
  The study of the biophysical parameters of oral fluid in children is essential in predicting the occurrence of caries and developing effective prevention programs. The properties of the oral fluid determine the resistance of enamel to caries. This study aimed to determine the indicators of oral fluid in children aged 3-6 years (hydrogen index (pH), mineralizing potential of oral fluid) and their effect on the acid resistance of enamel, taking into account the dental status. The mineralizing properties of the oral fluid are due to the acid-alkaline balance. The examination results showed that enamel resistance decreases in children with a significant number of teeth affected by caries. The studied indicators always had the worst values in children with a decompensated degree of caries activity, regardless of age, which determines the presence of a cariogenic situation in the oral cavity of these children, which contributes to a further decrease in enamel resistance and the possibility of caries. Considering the multifactorial nature of the etiology of caries, it is necessary to continue the study of the relationship between the occurrence of caries in children, the influence of oral fluid, and the morphological features of the chewing surface.
 • Документ
  Aspects of prediction of vascular disorders in humerus fractures
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Liakhovskyi, V. I.; Honcharov, A. V.; Kovaliov, O. S.; Ляховський, Віталій Іванович; Гончаров, Артем Володимирович; Ковальов, Олександр Сергійович
  Резюме. Ушкодження судин при переломах кісток скелету виникають у 1,5% випадків. Причиною цих порушень можуть виступати як прямі так і опосередковані фактори впливу кісткових відламків на судинний компонент. Це призводить до гемодинамічних порушень, виникнення артеріальних та венозних тромботичних ускладнень. Прогностична оцінка виникнення ушкодження артерій та вен плеча потребує глибоких знань їх анатомо-топографічних особливостей в нормі та при варіантних змінах. Магнітно-резонансна томографія значно полегшує вивчення індивідуальних анатомічних особливостей великої кількості пацієнтів. Під час прогнозування ризику розвитку гемодинамічних розладів у пацієнтів з переломами діафізу плечової кістки практично відсутнє урахування біомеханічної дії м’язового компоненту. Значну роль у попереджені пошкодження судин відіграють методи транспортної іммобілізації ушкодженої кінцівки. Мета дослідження. Дослідження варіантних топографо-анатомічних особливостей розташування судин плеча з подальшою розробкою плану прогностичних та діагностичних заходів попередження їх ушкодження в залежності від типу зміщення кісткових відламків при переломах плечової кістки. Об’єкт і методи дослідження. Було проведено дослідження 32 МРТ-скани, які були виконано пацієнтам віком від 18 до 68 років з причин, не пов’язаних із з наявністю патологічних порушень судинного, м’язового та кісткового компонентів плечового сегменту. До клінічної групи увійшло 36 пацієнтів віком від 23 до 85 років із закритими переломами діафізарної ділянки плечової кістки. При обробці даних використовувалися методи непараметричної статистики. Результати. Після обробки та вивчення результатів досліджень анатомо-топографічної групи виявлено індивідуальні та гендерні особливості розташування плечової артерії, плечової та базилярної вен. Диференційовано їх просторове взаєморозташування з групами м’язів проксимального відділу плечового сегменту. При дослідженні клінічної групи проведено диференціацію застосованих методів транспортної іммобілізації на дошпитальному етапі, проведено аналіз вектору та характеру зміщення кісткових відламків при переломах діафізу плечової кістки. Виявлено віковий взаємозв’язок між рівнем перелому та типом зміщення. Ризик ушкодження судин проксимального відділу плеча є високим при аддукційному типі перелому діафізарної ділянки. Поглиблення знань клінічної анатомії та взаємозв’язків різних типів м’якотканинних структур з діафізарною ділянкою плечової кістки дозволить попередити виникнення можливості прямого чи опосередкованого ушкодження судин плеча, скоротити термін періоду непрацездатності пацієнтів та знизити рівень інвалідизації;
 • Документ
  Optimization the treatment of motor fluctuations in various forms of Parkinson’s Disease
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Tarianyk, K. A.; Lytvynenko, N. V.; Purdenko, T. Y.; Sylenko, H. Y.; Таряник, Катерина Анатоліївна; Литвиненко, Наталія Володимирівна; Пурденко, Тетяна Йосипівна; Силенко, Галина Ярославівна
  Levodopa is one of the most effective drugs for the treatment of Parkinson's disease. However, the use of high doses of the drug has many adverse effects. Motor complications of levodopa, in the form of motor fluctuations and dyskinesia, occur in 30 to 40 percent of during the first five years of use and nearly 60 percent or more by 10 years. In the course of the study, an assessment of groups of patients with various forms of Parkinson's disease – akinetic-rigid and mixed, the nature of motor fluctuations, analysis of the relationship with the duration of the disease, levodopa therapy, drug dosage was carried out. Schemes for the treatment of motor fluctuations due to taking levodopa drugs in short-acting and long-acting drugs were analyzed. A positive effect was found in the form of a total intake of levodopa drugs. We can recommend to consider adding of long-release levodopa for management of motor complications in Parkinson’s disease patients with rigidity and akinetic-rigid and tremor-dominant forms of Parkinson’s disease. A proposed regimen for the addition of sustained-release levodopa for the treatment of motor complications in patients with various forms of Parkinson's disease.
 • Документ
  Choice of methods of conducting sanitary and educational work among children of organized collectives
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Pavlenkova, O. S.; Павленкова, Оксана Сергіївна
  The relevance of measures for the prevention of dental diseases remains at a high level, especially, this issue concerns children. Measures aimed at preventing the occurrence of dental diseases, namely dental caries, should be started at a very early age. Based on previous experience of hygiene lessons, for maximum perception of information by students, volunteers are guided by this theory, using the most correct and adapted style of learning, presentation of information, namely: visualization, audio, kinesthetic and digital types. Assessing and analyzing childrens;s reaction to the submission of material by volunteers, some children react quickly and interact with lecturers, while others lag behind. This is not due to the mental activity of students, but as a result of different types of temperament of children. Temperament does not affect a persons mental abilities, but is manifested in motility, physical activity, emotionality. This is a broader concept than character. Temperament is an innate feature of each persons character. It determines behavior, emotional state, all mental processes. In psychology, there are 4 types of childrens temperament: choleric (easily excitable, restless, emotional, energetic, prone to rapid mood swings, sometimes even aggressive children, it is difficult to predict how such a child will behave in a new environment), sanguine (sociable, restrained, balanced, smiling, cheerful, inquisitive, active child (who is almost always in a good mood), phlegmatic (restrained, diligent, thoughtful, but silent child, who is peaceful, tries to avoid conflict situations and not to violate her usual routine), melancholic, closed and gloomy, who is not confident in their abilities and needs help when you need to make the right choice). Consequently, sanitary and educational work among children of organized children's groups is the main one for the «Posmishka» volunteer squad, since, despite the modern assortment of dental products, modern medical technologies, and the availability of passive information, the prevalence of dental diseases is only increasing. Hygiene lessons, which involve different types of perception and taking into account the types of temperament, are much more effective than lectures, which are monotonous presentation of information.
 • Документ
  Influence of postmenopause on the formation of chronic heart failure in women with arterial hypertension
  (Полтавський державний медичний університет м.Полтава, Україна, 2022-11-02) Казаков, Юрій Михайлович; Чекаліна, Наталія Ігорівна; Плакса, Вікторія Михайлівна; Kazakov, Y. M.; Chekalina, N. I.; Plaksa, V. M.
  Chronic heart failure (CHF) is the leading cause of disability and mortality in the population, the prevalence of which is steadily increasing. CHF is three times more common in late postmenopausal women. The purpose of the work is the analysis of modern scientific ideas about the pathogenesis of CHF with arterial hypertension (AH) in postmenopausal conditions. The review presents the main ideas about the pathogenesis of CHF, the influence of hypoestrogeny on the molecular mechanisms of the development of hypertension, endothelial dysfunction, myocardial fibrosis, myocardial remodeling, and osteodysmetabolism. The leading role of the activation of systemic inflammation in the development of CHF, their importance in the postmenopausal period is indicated. The pro-inflammatory molecular cascades involved in the formation of CHF in postmenopausal women are presented. Common links were found in the pathogenesis of hypertension, CHF and processes accompanying postmenopause. Potential early markers of the development of CHF are presented, and possible directions of therapeutic influence are indicated. The review systematizes modern ideas about the pathogenetic mechanisms of the development of CHF in postmenopausal women against the background of hypertension, which determines the prospects for solving the problematic issues of diagnosis and treatment of CHF.
 • Документ
  Wilson’s disease and diagnostic challenges: clinical case
  (Полтавський державний медичний університет, 2022-10-19) Zhdan, V. N.; Kyrian, O. A.; Babanina, M. Yu.; Kitura, Ye. M.; Tkachenko, M. V.; Ждан, Вячеслав Миколайович; Кир'ян, Олена Анатоліївна; Бабаніна, Марина Юріївна; Кітура, Євдокія Михайлівна; Ткаченко, Максим Васильович
  This article covers a case of a rare genetic disorder – Wilson’s disease. It is an autosomal recessive inherited disorder that attracts the close attention of scientists since the disease affects many organs and systems of a patient and can develop both in children and in adults. Wilson’s disease occurs with similar frequency throughout the world. It is caused by mutations in the ATP7B gene identified on the long arm of the 13th chromosome, as well as by the heterozygous carriage. The copper metabolism disorder determined by the genetic changes plays a major role in the development of Wilson’s disease. The excess copper accumulates in the liver parenchyma, nervous tissue and in the peripheral cornea (so-called Kayser-Fleischer rings) which results in subsequent organ damage. Since there is no unified examination that could confirm or rule out Wilson’s disease, it is necessary that doctors are able to define the symptoms of this disease. The early detection of symptoms and diagnostic studies can improve the disease prognosis. The aim of our research was to study the debut of Wilson’s disease in a 39-year-old patient with comorbid pathology. We also analyzed the difficulties of managing patients with Wilson’s disease in the example of this clinical case. We considered different mechanisms of the disease development and peculiarities of the diagnosis of atypical symptoms using international recommendations and protocols. The difficulty of our clinical case was that the symptoms of the disease with a comorbid pathology were atypical at the early stage of the illness. We did not detect damage to the nervous system, as well as ophthalmological features, and changes in the amount of free copper, ceruloplasmin levels and rate of 24-hour urinary copper excretion. It was proven that detection of these biochemical markers in blood and urine is important in ruling out Wilson’s disease in a patient with cirrhosis of the liver even if the other organs that were usually affected by copper were not damaged. Prompt diagnosis of the markers of Wilson’s disease and corresponding treatment can prevent the progression of the disease and its complications in such patients. Our research can be useful for gastroenterologists, neuropathologists, family physicians, and doctors of other specialties.
 • Документ
  Family relations in the perinatal period (literature review)
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Ісаков, Рустам Ісроїлович; Isakov, R. I.
  З соціологічної точки зору, сім’я – це структура, призначена для відтворення людини, яка об’єднує людей взаємними життєвими умовами та відповідальністю та заснована на кровній спорідненості та шлюбі. Крім того, сім’я – це психологічне співтовариство окремих особистостей зі складними стосунками. Метою даної роботи є опис та систематизація психологічних аспектів структури сім’ї, яка планує народження дитини, особливостей її функціонування та динаміки. Точки зламу в сім’ї можна визначити за такими ознаками: - Можливість датувати та локалізувати переломні точки в часі та просторі, що відрізняє їх від хронічного психологічного травматичного досвіду; - Стійка емоційна реакція у відповідь; - Витрати більшості часу та зусиль на адаптацію, ніж на реакцію на щоденні перевантаження. Вагітність і пологи повністю відповідають цим критеріям, незважаючи на їх фізіологічність. Реалізація репродуктивної функції пов’язана як зі створенням сім’ї, так і з глибокою перебудовою її системи. Вагітність ініціює каскад серйозних трансформацій у тілесному та психічному стані вагітної жінки. Ці процеси здебільшого визначають функціональність сім’ї та взаємовідносини її членів і вторинно впливають на стан майбутньої матері. Кожен етап розвитку сім’ї може мати певний вплив на вагітність як початок нового життя. Розвиток сім’ї складається з наступних етапів: 1. Дошлюбні стосунки. 2. Конфронтація. 3. Компроміс. 4. Стабільні подружні стосунки. 5. Експерименти з незалежністю. 6. Відродження. Закономірність чергування цих етапів простежується в більшості випадків вивчення динаміки сімейних відносин. Перинатальні психологи та психотерапевти навряд чи можуть вирішити свої професійні завдання, не знаючи структури сім’ї, яка планує пологи, а також функціонування та динаміку сім’ї. Перинатальний психолог повинен вміти своєчасно розпізнати можливі сценарії дисгармонійних сімейних стосунків і запобігти конфлікту або сприяти його конструктивному вирішенню.
 • Документ
  Паліативна допомога коморбідним пацієнтам в ревматології
  (Полтавський державний медичний університет, 2022-10-19) Ждан, Вячеслав Миколайович; Бабаніна, Марина Юріївна; Кітура, Євдокія Михайлівна; Кир'ян, Олена Анатоліївна; Ткаченко, Максим Васильович; Волченко, Григорій Вілійович; Zhdan, V. M.; Babanina, M. Yu.; Kitura, Ye. M.; Kyrian, O. A.; Tkachenko, M. V.; Volchenko, G. V.
  В результаті аналізу встановлено, що демографічні тенденції і зрушення в бік старіння населення, сприяють зростанню розповсюдженості в суспільстві дегенеративних захворювань суглобів (остеоартроз) і хребта (спондилоартроз, остеохондроз). Залишається актуальною проблема постменопаузального і сенильного остеопорозу, як причини перелому шийки стегна, хребців і нижньої третини передпліччя. Значна частина цих осіб потребує професійної паліативної допомоги в спеціалізованих відділеннях онкологічних та багатопрофільних лікарень, окремих хоспісах та в інтернатах для людей похилого віку або вдома, у сім’ї, за участі професійних виїзних бригад лікарів, медичних сестер та психологів, як це робиться в багатьох країнах Заходу. Паліативні пацієнти та члени їх родин потребують адекватного знеболювання й симптоматичного лікування, професійного догляду, морально-психологічної та духовної підтримки, а часом просто людського співчуття та уваги. Відповідно до реального стану організації паліативної медицини в Україні доцільно вважати, що хоспісна медицина займається комплексом питань, пов’язаних із допомогою паліативним пацієнтам у термінальний період життя у спеціальних медико-соціальних установах – хоспісах або відділеннях паліативної та хоспісної допомоги лікувальних закладів. Запровадження паліативної допомоги повинно бути на ранньому етапі. Допомогу слід вводити після встановлення діагнозу. Люди літнього віку з коморбідною патологією страждають від болю більше, ніж представники інших вікових груп. Посилювати біль може малорухливий спосіб життя, що спричинює скутість м’язів, погіршення рухомості суглобів, посилення остеопорозу. У людей літнього віку спостерігають поєднання м’язово-скелетного болю, закрепів, інфекцій, нейропатії периферичних нервів, емоційних порушень, великих і малих травм та ін. Протибольову терапію слід розпочинати в разі появи перших ознак болю. Анальгетики призначають через однакові проміжки часу, не чекаючи відновлення болю, з метою забезпечити постійне знеболювання. Ад’ювантні і симптоматичні препарати необхідно призначати суворо за показаннями. За пацієнтами встановлюють постійний контроль, особливо на початку лікування. Надалі також потрібне ретельне спостереження для корекції лікування і профілактики можливих ускладнень. У паліативній медицині існують медикаментозні (фармакологічні) та немедикаментозні консервативні (застосовуються переважно при слабкому або помірному болю) й агресивні (нейрохірургічні, застосовуються при сильному та нестерпному болю) методи контролю хронічного больового синдрому. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, існують три основних рівні знеболювання при хронічному больовому синдромі у паліативних хворих. У ревматологічних хворих виникнення болю зумовлене патологічними змінами в периферичних структурах (шкіра, м’язи, сухожилля, зв’язки, синовіальна оболонка, капсула суглоба, хрящ, кістки). Під час оцінки осоливостей больового синдрому слід враховувати анамнестичні дані, коморбідні стани, результати клініко-лабораторних методів обстеження та індивідуальні особливості пацієнта. Тільки такий комплексний підхід дозволяє розробити ефективний план лікувально-реабілітаційних заходів. Найпопулярнішим інструментом аналгетичної терапії в медичній практиці завдяки поєднанню ефективності, безпеки, доступності та зручності застосування є НПЗП. При хронічному болю середнього ступеня тяжкості або тяжкому в пацієнта з невиліковною формою захворювання застосовують опіоїди. Тобто медицина в силах позбавити пацієнта болісних страждань і дати йому можливість пройти свій останній шлях з гідністю. Для паліативного пацієнта важливо сформулювати зі своїм лікарем чіткий план дій. Впоратися із цим допоможе своєчасне звернення до свого сімейного лікаря.
 • Документ
  Подагрична нефропатія: вибір стартової терапії у коморбідного пацієнта
  (Полтавський державний медичний університет, 2022-10-19) Ждан, Вячеслав Миколайович; Ткаченко, Максим Васильович; Бабаніна, Марина Юріївна; Волченко, Григорій Вілійович; Кітура, Євдокія Михайлівна; Кир'ян, Олена Анатоліївна; Zhdan, V. M.; Tkachenko, M. V.; Babanina, M. Yu.; Volchenko, G. V.; Kitura, Ye. M.; Kyrian, O. A.
  The increase in the prevalence of gout leads to an increase in the frequency of concomitant diseases associated with a persistent increase in the level of uric acid (UA), the degree of decompensation associated with the frequency of arthritis exacerbations. A complex cascade of events is formed the pathogenetic mechanisms of which are closely related to the progress of each of its components. Ukrainian and international recommendations define the standards for the treatment of gouty arthritis, which provide for the mandatory achievement of the target level of UA in the blood serum. The need for a steady decrease to the target level is justified by the desire to influence the process of UA dissolution, the violation of which leads to the formation of urate crystals with their subsequent deposition in the joint cavity and soft tissues, exacerbation of arthritis and an increase in the probability of an undesirable result. Hypouricemic therapy is a mandatory component of standard drug therapy for patients with gout. The literature provides data on the severe febuxostat advantages over other hypouricemic agents. This work aimed to determine the possibility of obtaining a clinical and laboratory effect in a short time after the start of febuxostat therapy (up to 3 months) in patients with gouty nephropathy who have concomitant pathology. Achieving normouricemia in a patient with gout and comorbidities is essential for controlling the course of gout, preventing new gout attacks, and reducing the threat to life and health caused by comorbidities. Analysis of the use of febuxostat in our patients demonstrated the achievement of target values or a significant reduction in UA levels within 3 months of therapy.
 • Документ
  Progress and problems of vaccination against coronavirus infection Covid-19
  (Полтавський державний медичний університет, 2022-09-16) Karatash, A. V.; Bilanova, L. P.; Bilash, S. M.; Pronina, O. M.; Bilash, V. P.; Hryn, K. V.; Hryn, V. G.; Oliinichenko, Ya. O.; Караташ, Андрій Вячеславович; Біланова, Лариса Павлівна; Білаш, Сергій Михайлович; Проніна, Олена Миколаївна; Білаш, Валентина Павлівна; Гринь, Катерина Вікторівна; Гринь, Володимир Григорович; Олійніченко, Ярина Олександрівна
  This article is devoted to the main achievements and problems associated with vaccination against the COVID-19 coronavirus infection. This problem remains relevant as the coronavirus infection is a highly contagious disease that spreads widely worldwide. Vaccination is currently the most effective way to prevent the occurrence of a coronavirus infection or its severe consequences. The difficulty is that vaccination against COVID-19 is effective only when the antigenic structure of the circulating virus matches the antigens contained in the vaccine (or, in the case of RNA and DNA vaccines, the viral antigens programmed into the genetic code). However, the coronavirus is constantly changing its genetic structure, resulting in new strains that differ from circulating variants and have pandemic potential, against which existing vaccines may be ineffective. This study aimed to determine the main approaches to creating a vaccine's advantages and disadvantages of vaccination through bibliographic analysis. A literature search was conducted among published peer-reviewed articles, books, textbooks, and monographs. The obtained data were systematized and processed. Attention was paid to the main approaches to creating vaccines against COVID-19; the problems of immunological imprinting and antibody-dependent enhancement of infection were assessed. It was established that strategies based on the use of DNA and RNA vaccines to solve the problem of their low immunogenicity in humans are a real alternative for the future development of medicine in the prevention of infectious diseases.