Проблеми екології та медицини, Том 22, № 3-4

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Природні пептидні комплекси тимуса та нирок підсилюють апоптоз трансформованих Т-клітин, але не впливають на процеси апоптозу В-клітин
  (2018) Шликова, Оксана Анатоліївна; Ізмайлова, Ольга Віталіївна; Лисанець, Юлія Валеріївна
  Одним із найважливіших питань сучасної медицини є пошук методів регуляції програмованої загибелі клітин із метою розробки нових підходів до лікування, у тому числі раку та лейкемій. Гуморальна регуляція процесів апоптозу за допомогою цитокінів, гормонів, ростових факторів, пептидів посідає важливе місце серед механізмів регуляції апоптозу. Досліджено вплив природних пептидних комплексів тимусу та нирок на процеси апоптозу клітин HPB-ALL (гострий Т-клітинний лейкоз) та BJAB (лімфома Беркіта). Показано, що природні пептидні комплекси тимуса та нирок мають незначний стимулюючий вплив на апоптоз пухлинних В-клітин лінії BJAB у низьких концентраціях, а при збільшенні дози пептидів не впливають на процеси апоптозу; вірогідно підсилюють процеси елімінації трансформованих Т-клітин шляхом активації в них процесів апоптозу. При дії природного пептидного комплексу тимусу цей ефект має дозозалежний характер – зростає при збільшенні дози.
 • Документ
  Natural peptide complexes of thymus and kidneys reinforce apoptosis of transformed T-cells, but do not affect the processes of apoptosis in B-cells
  (Полтавський державний медичний університет, 2018) Shlykova, O. A.; Izmailova, O. V.; Lysanets, Yu. V.; Шликова, Оксана Анатоліївна; Ізмайлова, Ольга Віталіївна; Лисанець, Юлія Валеріївна
  One of the most important issues in modern medicine is the search for methods for regulating programmed cell death in order to develop new approaches to treatment, including cancer and leukemia. Humoral regulation of theprocesses of apoptosis with the help of cytokines, hormones, growth factors, peptides plays an important role in the mechanisms of regulation of apoptosis. The effect of natural peptide complexes of thymus and kidneys on HPB-ALL (acute T-cell leukemia) and BJAB (Berkita lymphoma) cell apoptosis processes has been studied. It has been shown that the natural peptide complexes of the thymus and the kidneys have little stimulating effect on the apoptosis of BJAB tumor B cells at low concentrations, and when increasing the dose of peptides, they do not affect the processes of apoptosis; it is believed that the processes of elimination of transformed T-cells are enhanced by activating apoptosis processes in them. With the action of the natural peptide complex of thymus, this effect has a dose-dependent nature - increases with raising the dose.