Авторефетати та дисертації. Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Особливості фіксації повних знімних пластинкових протезів на нижній щелепі із застосуванням самарій-кобальтових магнітів з опорою на внутрішньокісткових імплантатах
  (Полтавський державний медичний універститет, 2019-01) Скубій, Іван Вікторович; Skubii, I. V.
  Cкубій І.В. Особливості фіксації повних знімних пластинкових протезів на нижній щелепі із застосуванням самарій-кобальтових магнітів з опорою на внутрішньокісткових імплантатах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальнітью 14.01.22 – «стоматологія» (222 – Медицина). – Українська медична стоматологічна академія, Полтава, 2019. Дисертація присвячена вивченню питань стосовно клініко-лабораторного обгрунтування підвищення ефективності протезування пацієнтів знімними пластинковими протезами при повній вторинній адентії на нижній щелепі із застосуванням стоматологічних (самарій-кобальтових) магнітних абатментів з опорою на внутрішньокісткові імплантати. Узагальнення результатів літературних джерел засвідчили, що потреба населення у знімному протезуванні загалом, та в повному знімному протезуванні зокрема, на теперішній час має тенденцію до зростання. Виготовлення повних знімних протезів на даний час залишається поширеним методом лікування пацієнтів із повною відсутністю зубів. Але проблема фіксації протезів на беззубих щелепах не може вважатися повністю вирішеною, особливо це стосуєтья беззубої нижньої щелепи яка характеризуєтья більш несприятливими умовами для протезування в порівнянні з верхньою щелепою. Ефективність ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів, значною мірою, визначається ступінню фіксації пластинкових протезів. Тому актуальність методу ортопедичного лікування з використанням стоматологічної імплантації безспірна. Останнім часом усе більше практикуючих лікарів звертають увагу на одноетапну імплантацію і негайне навантаження на імплантати, що дозволяє уникнути повторного хірургічного втручання і задовольнити бажання пацієнтів, щодо скорочення термінів стоматологічного лікування. Протезування на імплантатах забезпечує більш триваліший клінічний ефект, ніж традиційні методи лікування, та дає можливість застосування різних систем фіксації. Аналіз сучасної літератури свідчить про те, що застосування постійних магнітів з метою утримання знімних зубних протезів забезпечує підвищення функціональної цінності, естетичності останніх і скорочення періоду адаптації. Особлива увага приділяється застосуванню самарій-кобальтових магнітів, яким притаманне унікальне поєднання сильних магнітних властивостей та корозійної стійкості. Відомі різні конструкції магнітних абатментів, але вони можуть бути використані тільки для певних типів імплантатів. Застосування відомих магнітних абатментів неможливе у конструкціях імплантатів системи Implife (Україна). Отже, зважаючи на не аби яку перспективність способу магнітної фіксації знімних зубних протезів з опорою на внутрішньокісткові імплантати вітчизняного виробництва, нами було поставлено за мету грунтовно вивчити можливості такого підходу стосовно пацієнтів з повною адентією на нижній щелепі. Об’єктами лабораторних досліджень служили зразки магнітів типу самарій-кобальт (Sm2Co17 XGS30), які піддавались санітарно-хімічним та токсикологічним дослідженням. Методика санітарно-хімічних досліджень пердбачала отримання витяжки із зразків самарій-кобальтових магнітів з подальшим визначенням вмісту відновлюваних і органічних домішок та зміну величини рН. Для вивчення гістотоксичного впливу витяжок зі зразків самарій кобальтових магнітів застосована методика клітинної культури in vitro, яка є модельною тест-системою у токсикологічному експерименті. Як джерело клітин використовували підшкірну клітковину білих лабораторних щурів. Гістологічні дослідження тканини дослідних тварин, яким імплантовані самарій-кобальтові магніти, проводилися в експерименті на 10 білих лабораторних статевозрілих самцях щурах. Піддослідних тварин доглядали в умовах віварію відповідно до положень Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментів та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), та загальних етичних принципів експерементів на тваринах, ухвалених Першим національним конгресом із біоетики (Київ, 2001). За результатами проведених санітарно-хімічних та токсикологічних досліджень дійшли висновків, що зразки самарій-кобальтових магнітів не містять відновлюваних і органічних домішок, не змінюють величину рН, не чинять гістотоксичного впливу, та біосумісні з тканинами експериментальних тварин в місці їх імплантації. Спираючись на результати лабораторних методів дослідження, розроблено конструкцію стоматологічного магнітного абатмента адаптованого до внутрішньокісткового імплантату типу Classic фірми «Implife» (Україна). На запропонований нами магнітний абатмент отримано Патент України на корисну модель № 94904 від 10.12.2014р. Поетапно описано методики виготовлення повних знімних пластинкових протезів на нижню щелепу за традиційною технологією, та особливосі виготовлення ідентичних протезів із фіксацією на магнітних абатментах власної конструкції. Клінічні дослідження проводили в трьох групах пацієнтів загальною кількістью 36 осіб: - контрольна група (12 осіб ); - перша дослідна група (12 осіб) – пацієнти, яким виготовлялись повні знімні пластинкові протези за традиційною методикою; - друга дослідна група (12 осіб) – пацієнти, яким виготовлялись повні знімні пластинкові протези з опорою на внутрішньокісткові імплантати із застосуванням стоматологічних магнітних абатментів власної конструкції. Завдання визначення жувальної ефективності вирішувалося шляхом проведення жувальної проби з використанням тестового матеріала та наступним аналізом отриманих числових даних. Жувальні проби, підрахунок розміру подрібнених частинок та обробку отриманих цифрових значень проводили за власним способом, на який отримано Патент України на корисну модель № 101490 від 10.09.2015р. «Спосіб функціонального визначення жувальної ефективності». З метою дослідження характеристик оклюзійних контактів у пацієнтів дослідних груп, використали власний спосіб на який отримано Патент України на корисну модель № 87372 від 10.02.2014р. «Спосіб визначення оклюзійних контактів антагонуючих зубів». Дослідження кольорових показників слизової оболонки протезного ложа на етапах ортопедичного лікування проводили з використанням власного способу на який отримано Патент України на корисну модель № 88400 від 11.03.2014р. «Спосіб виявлення запалення слизової оболонки порожнини рота на етапі ортопедичного лікування». Використані власні методики довели свою високу інформативність, та дали можливість простежити динаміку змін числових значень показників результатів клінічних досліджень у групах пацієнтів в різні терміни спостережень. На підставі проведеного статистичного аналізу та узагальнення резульнатів клінічних досліджень дійшли наступних висновків. Результати жувальних проб, а саме збільшення загальної кількості фрагментів та зменшення їхньої площі, свідчать про покращення функції жування і функціональної адаптації до знімних протезів у представників обох дослідних груп. Але, при порівнянні показників середнього значення середньої площі всіх фрагментів було виявлено, що більшим він є в першій дослідній групі, як в день накладання протезів так і на 30 добу після проведеного протезування. Збільшення показників середнього значення загальної кількість фрагментів із дня накладання знімних протезів на 30 добу в першій дослідній групі було меншим за відповідний показник в другій дослідній групі. Таким чином, додаткова фіксація повних знімних протезів на нижній щелепі за допомогою стоматологічних магнітних абатментів з опорою на внутрішньокісткові імплантати демонструє переваги з точки зору відновлення ефективності жування. За результатами цифрової оклюзіографії відмічено, що значення оклюзіографічних показників (середнього значення площі тиску та середнього значення середньої сили тиску) в дослідних групах в залежності від термінів користування знімними конструкціями, виявилися значно більшими у другій дослідній групі. Високі значення оклюзіографічних показників в другій досліднїй групі свідчать про більшу функціональну спроможність та підтверджують позитивне значення внутрішньокісткових імплантатів як факторів раціонального перерозподілу жувального тиску. Результати середніх значень кольорових показників слизової оболонки протезного ложа, у пацієнтів дослідних груп в день обстеження виявилися статистично співставними. На 7 добу було виявлено зменшення середніх числових значень показників дослідних груп, але більш значне в другій дослідній групі, що пояснюється виникненням гіперемії внаслідок гострої судинної реакції на проведене хірургічне втручання. Отримані результати на 30 добу характиризувалися зростанням середнього значення кольрових показників у осіб як першої так і другої дослідних груп. Проте значно суттєвішим воно виявилось в другій дослідній групі. Цей факт доводить вплив механічного навантаження знімної пластинкової конструкції на рівень гіперемії слизової оболонки протезного ложа та найбільш успішний перебіг адаптаційних процесів у пацієнтів другої дослідної групи.
 • Документ
  Особливості ортопедичної реабілітації хворих з ускладненим перебігом гострого порушення мозкового кровообігу по гемітипу
  (Полтавський державний медичний універститет, 2021-10) Тончева, Катерина Дмитрівна; Toncheva, K. D.
  Тончева К. Д. Особливості ортопедичної реабілітації хворих з ускладненим перебігом гострого порушення мозкового кровообігу по гемітипу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія» (221 – Стоматологія). Полтавський державний медичний університет МОЗ України, Полтава, 2021. Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей жувальної функції та артикуляційної активності нижньої щелепи під час жування на етапах ортопедичної реабілітації у пацієнтів з ускладненим перебігом гострого порушення мозкового кровообігу неврологічним руховим дефіцитом за гемітипом. Актуальність обраної теми дослідження зумовлена стрімким зростанням кількості гострих порушень мозкового кровообігу серед населення працездатного віку, яке, згідно даних літературних джерел, також потребує протезування дефектів зубних рядів, при цьому категорія пацієнтів, яким за показаннями виготовляються знімні ортопедичні конструкції, залишається кількісно значущою, що, в першу чергу, зумовлено соціально-економічним чинником. Брак наукових даних щодо стоматологічного статусу таких пацієнтів потребує більш глибокого вивчення особливостей стоматологічної реабілітації з урахуванням перебігу основної загально-соматичної патології та порівняння відповідних характеристик із соматично здоровими пацієнтами. Мета дослідження – вдосконалення комплексу діагностичних та лікувальних заходів на етапах ортопедичної реабілітації пацієнтів з ускладненим перебігом гострого порушення мозкового кровообігу неврологічним руховим дефіцитом за гемітипом при виготовленні часткових знімних ортопедичних конструкцій. Об’єкт дослідження – пацієнти з вторинною частковою адентією зубних рядів на тлі ускладненого перебігу гострого порушення мозкового кровообігу неврологічним руховим дефіцитом за гемітипом. Предмет дослідження – якість життя та функціональна активність жувального апарату у пацієнтів з частковими знімними пластинковими протезами на тлі ускладненого перебігу гострого порушення мозкового кровообігу неврологічним руховим дефіцитом за гемітипом у ранньому відновному періоді. Відповідно до поставленої мети і завдань було проведено суб’єктивне та функціональні дослідження, а також ортопедичне лікування шляхом заміщення дефектів зубних рядів частковими знімними пластинковими протезами з кламерною фіксацією. Загалом було обстежено 45 пацієнтів віком від 40 до 65 років, їх було розподілено на три групи. Усі пацієнти дали добровільну згоду на участь у дослідженнях. 20 пацієнтів без загальної соматичної патології склали першу групу (контроль). До другої групи увійшли 13 осіб з ускладненим перебігом гострого порушення мозкового кровообігу неврологічним руховим дефіцитом за гемітипом, адаптаційний процес до ортопедичної конструкції яких проходив звичним способом. Третю групу склали 12 осіб з ускладненим перебігом гострого порушення мозкового кровообігу неврологічним руховим дефіцитом за гемітипом, адаптація до ортопедичної конструкції яких відбувалася при використанні запропонованого комплексу реабілітації. Представникам усіх груп було проведено опитування з використанням анкети OHIP-49 для суб’єктивної оцінки впливу стоматологічного здоров’я на якість життя; вивчені та проаналізовані результати відеокінезіографічного методу дослідження, а також визначена жувальна ефективність за допомогою авторської методики до початку лікування та після 30 діб користування частковими знімними пластинковими протезами. Використані авторські методики довели свою високу інформативність та дозволили простежити динаміку змін показників результатів функціональних методів досліджень у групах в різні терміни спостережень. Статистичну обробку отриманих даних проводили за допомогою програмного пакету Statistica 10.0 для Windows. До початку досліджень нами була проведена оцінка розподілу значень та відповідності його нормальному у популяції за критеріями Shapiro-Wilk. Міжгрупове порівняння результатів проводили з використанням непараметричних методів у різний термін спостереження: Kruskal - Wallis та Mann - Whitney. Результати анкетування специфічним опитувальником OHIP-49 оцінювали за показниками ступеню обмеження функції, ступеню фізичного болю, психологічного дискомфорту, психологічної та соціальної неповноцінності, а також рівню інвалідизації. Отримані дані дозволили стверджувати про загальну тенденцію покращення основних показників здоров’я, що була характерна для пацієнтів усіх трьох дослідних груп, але, з огляду на наявність супутньої соматичної патології, рівень цього покращення у осіб другої та третьої груп не досягав відповідних показників, характерних для групи контролю. Водночас, було зафіксовано чітку відмінність результатів анкетування між пацієнтами другої та третьої груп на 30 добу користування протезами, при цьому у останньої ці показники виявилися кращими. Результати даних відеокінезіографії показали наявність відмінностей показників у пацієнтів з ускладненим перебігом ГПМК неврологічним руховим дефіцитом за гемітипом у порівнянні з представниками групи контролю до початку ортопедичного лікування, що було підтверджено даними значень швидкостей вертикальних та горизонтальних рухів нижньої щелепи, а також амплітуди цих рухів: Відмінність показника швидкості вертикальних рухів нижньої щелепи у другій та третій групах порівняно з групою контролю становили 0,09 мм/с та 0,098 мм/с, відповідно. Показники середньої швидкості горизонтальних рухів нижньої щелепи у пацієнтів цих груп відрізнялися від однойменного показника першої групи на 0,003 мм/с та 0,005 мм/с у сторону зменшення. Значення амплітуди вертикальних рухів пацієнтів першої групи превалювала порівняно з другою та третьої групами на 3,42 мм та 3,56 мм відповідно, а амплітуда горизонтальних рухів нижньої щелепи – на 1,298 мм та 1,352 мм. Через 30 діб користування частковими знімними пластинковими протезами усі показники відеокінезіографії зросли, а відмінність між представниками групи контролю та другої і третьої груп скоротилися, хоч і не досягли їх рівня, а саме: Показники швидкості вертикальних рухів нижньої щелепи у другій та третій групах порівняно з групою контролю становили, 0,422 мм/с (Std.Err. 0,046), 0,466 мм/с (Std.Err. 0,024) та 0,488 мм/с (Std.Err. 0,055), відповідно. Значення швидкості горизонтальних рухів нижньої щелепи збільшилися до рівнів 0,174 мм/с (Std.Err. 0,298) у першій групі, 0,157 мм/с (Std.Err. 0,025) – у другій та 0,168 мм/с (Std.Err. 0,025) – у третій групі. Відповідно амплітуда вертикальних рухів збільшилася до рівнів 14,75 мм (Std.Err. 0,476), 12,35 мм (Std.Err. 0,217) та 12,41 мм (Std.Err. 0,207) у першій, другій та третій групах, а показники амплітуди горизонтальних рухів досягли значень 11,09 мм (Std.Err. 0,476) у представників першої групи 9,595 мм (Std.Err. 0,32) – у другій групі та 10,12 мм (Std.Err. 0,216) – у третій групі. Таким чином, вищезазначені показники відеокінезіографії, а саме вертикальна і горизонтальна швидкості та вертикальна і горизонтальна амплітуди артикуляційних рухів нижньої щелепи під час жування набули позитивних змін на 30 добу після накладання ортопедичної конструкції в усіх трьох групах. У третій дослідній групі ці показники виявилися кращими, ніж у другій групі, але гіршими за групу контролю, що свідчить про суттєвий вплив соматичної патології на процес адаптації до часткового знімного протеза. Результати визначення жувальної ефективності, а саме – збільшення загальної кількості фрагментів та збільшення кількості фрагментів фракції 500-1000 pixel2 свідчать про покращення функції жування та активний процес функціональної адаптації до часткових знімних пластинкових протезів у представників трьох дослідних груп. При порівнянні даних, значення показників другої та третьої груп були нижчими, ніж у групі контролю, проте, у третій групі, де застосовували реабілітаційний комплекс, вони були кращими, порівняно з другою групою.
 • Документ
  Вдосконалення методів довгострокової фіксації незнімних ортопедичних конструкцій на імплантатах
  (ПП «М-Принт», 2012) Виженко, Євгеній Євгенович; Виженко, Евгений Евгеньевич; Vyzhenko, Ye. Ye.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія”, Полтава, 2012. Дисертаційна робота присвячена підвищенню якості та ефективності лікування пацієнтів із дефектами зубних рядів за рахунок вдосконалення методів довгострокової фіксації незнімних ортопедичних конструкцій на імплантатах. Проведена порівняльна характеристика властивостей дослідних цементів. Вивчено вплив цементів на мікрофлору порожнини рота. Встановлена достовірна різниця величини цементного прошарку між внутрішньою поверхнею металевого каркасу суцільнолитої коронки та зовнішньою поверхнею абатмента в залежності від методу виготовлення коронки. За результатами клінічних досліджень простежена ефективність фіксуючої дії цементів у найближчі та віддалені терміни спостереження. Вдосконалено методику атравматичного зняття незнімних ортопедичних конструкцій з ендоосальних імплантатів шляхом застосування модифікованого коронкознімача та спеціальної конструкції металевої суцільнолитої коронки. Результати дослідження цементів дадуть можливість лікарям обирати вид фіксаційного цементу в залежності від конкретної клінічної ситуації.
 • Документ
  Діагностичні аспекти змін стану порожнини рота в пацієнтів при користуванні металокерамічними мостоподібними протезами в бічних ділянках зубних рядів
  (2016) Коробейнікова, Юлія Леонідівна
  Дисертація є клінічною роботою, яка присвячена оптимізації діагностики структурно-функціональних змін стану порожнини рота в пацієнтів при користуванні металокерамічними мостоподібними конструкціями. Клінічні дослідження включали 90 осіб. Розподіл на групи проводили за терміном користування металокерамічною конструкцією. До І групи увійшло 29 пацієнтів, які користувалися мостоподібними металокерамічними протезами менше 5 років, ІІ група - пацієнти, які користувалися мостоподібними металокерамічними протезами понад 5 років. Кількість таких пацієнтів склала 31 особу. До III групи увійшло 30 осіб з інтактними зубними рядами (група контролю). Розроблено спосіб визначення інтенсивності оклюзійного тиску в пацієнтів із незнімними металокерамічними протезами за допомогою сенсорної плівки, за допомогою метода КПКТ об’єктивно оцінені структурно- функціональні зміни кісткової тканини. Розроблений і впроваджений у практику клінічно-статистично доказовий метод визначення гігієнічного стану ротової порожнини в пацієнтів із незнімними металокерамічними мостоподібними протезами за допомогою мікроскопічної кристалографії, що підтверджено високим рівнем якості кореляційної моделі (R = 0,983; R2 = 0,966). Багатофакторний дисперсійний аналіз виявив домінуючий рівень кореляції показників оклюзіографії від фактора терміну користування незнімними металокерамічними мостоподібними конструкціями в дистальних ділянках зубних рядів (F = 581,871). Установлено значну статистично доведену залежність числових показників ширини періодонтальної щілини в ділянці апекса (F = 563,007) та показника щільності кісткової тканини в ділянці апекса (F = 779,43) від цього ж фактора. Водночас спостерігалася мінімальна кореляція всіх досліджуваних показників цифрової оклюзіографії та КПКТ від фактора топографії ортопедичної конструкції (F = від 6,017 до 9,433).
 • Документ
  Клінічні та технологічні аспекти різних методів полімеризації стоматологічних базисних пластмас
  (Інформаційно-видавниче агенство "Астрея", 1999) Кіндій, Дмитро Данилович; Киндий, Дмитрий Данилович; Kindiy, D. D.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, 1999. Дисертація присвячена питанням протезування пацієнтів знімними пластинковими протезами, які виготовлені різними методами полімеризації. Вивчена потреба населення м. Полтави та області в знімному пластинковому протезуванні. Проведене експериментальне вивчення фізико-механічних властивостей стоматологічних базисних пластмас, полімеризованих різними методами, та їхнього впливу на тканини дослідних тварин і порожнину рота пацієнтів. Удосконалено апарат для литтьового пресування стоматологічних базисних пластмас для виготовлення знімних пластинкових протезів. Результати проведених експериментальних та клінічних досліджень стоматологічних базисних пластмас указують на перевагу проведення полімеризації останніх методом литтьового пресування. Основні результати роботи знайшли практичне застосування.;Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 – стоматология. – Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава, 1999. Диссертация посвящена изучению вопросов протезирования больных съемными пластиночными протезами, базисы которых изготовлены различными методами полимеризации. Изучена потребность населения г. Полтавы и области в съемных протезах, которая в данном регионе составляет 36,95±95%, к тому же 97,2±0,05% больных нуждается в изготовлении съемных пластиночных протезов. Усовершенствован аппарат для литьевого прессования стоматологических базисных пластмасс при изготовлении съемных пластиночный протезов. Проведено экспериментальное и клиническое изучение отечественных базисных пластмасс «Фторакс» и «Этакрил-02», полимеризация которых проведена методами компрессионного (в гипсовых пресс-формах по методике М.М. Гернера (условное название «на водяной бане»), в аппарате для сухой полимеризации под давлением и литьевого прессования (в усовершенствованном аппарате для литьевого прессования (условное название «в усовершенствованном аппарате»). В эксперименте изучены физико-механические свойства названных базисных пластмасс на деформационной машине МРК-1 при деформации на сжатие, деформационные характеристики на растяжение и микротвердость по методике Викерса на устройстве ПМТ-3. Граница упругости при деформации на сжатие образцов базисных пластмасс «Фторакс» и «Этакрил-02», полимеризованных в усовершенствованном аппарате для литьевого прессования, в 3 раза больше, чем «на водяной бане» и в 1,2 раза больше, чем в аппарате для сухой полимеризации под давлением. Существенно отличается и граница прочности при деформации на растяжение образцов базисных пластмасс в зависимости от апробированных методов полимеризации. Аналогичная зависимость установлена и при изучении показателей микротвердости опытных образцов пластмасс, полимеризованных разными методами. Метод полимеризации существенно влияет на количество выделяемого остаточного мономера. В эксперименте на животных также доказано различное влияние имплантатов, изготовленных различными методами полимеризации на ткани и гематологические показатели периферической крови экспериментальных животных. Влияние съёмных пластиночных протезов в клинике изучено на 149 больных, которым изготовлено 188 протезов, базисы которых полимеризированы вышеуказанными методами. Установлено, что съёмные пластиночные протезы, базисы которых изготовлены методом полимеризации на «водяной бане», чаще нуждаются в коррекции, часто вызывают травматические и токсические поражения и чаще нуждаются в починке в сравнении с теми протезами, базисы которых полимеризированы в аппарате для сухой полимеризации под давлением и в усовершенствованном аппарате для литьевого прессования. Процесс адаптации к съёмным пластиночным протезам, базисы которых изготовлены разными методами полимеризации, проходит по-разному, о чём свидетельствуют клинические наблюдения и данные электромиографического исследования. Результаты проведённых экспериментальных и клинических исследований стоматологических базисных пластмасс «Фторакс» и «Этакрил-02» свидетельствуют о преимуществе проведения полимеризации последних методом литьевого прессования. Основные результаты нашли практическое применение.; The thesis for the degree of Candidate of Medical Sciences on the specialty 14.01.22 – Dentistry. The Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava, 1999. The dissertation is devoted to problems of prosthetics of patients with removable plate dentures, which are made by different methods of polymerization. The need of Poltava city and its region in removable plasty prosthesis was studied. The was conducted experimental study of physico-mechanical qualities of dental basic plastics which are polymerized by different methods and their influence on tissues of experimental animals and oral cavity of the patients. The apparatus for the pressure of dental basic plastics for the producing of the removable plasty prosthesis was improved. The results of experimental and clinical investigations show the advantage of polymerization of basic plastics. The main results of the work have found practical application.
 • Документ
  Особливості протезування пацієнтів із патологічною стертістю зубів керамічними вкладками
  (ПП «АБіВ», 2008) Козак, Руслан Васильович; Козак, Руслан Васильевич; Kozak, R. V.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України. – Полтава, 2008. Результати проведеного профілактичного огляду працівників ВАТ „Полтавський автоагрегатний завод” свідчать про наявність горизонтальної патологічної стертості зубів у 19,3% працівників від загальної кількості обстежених і необхідність проведення у даної групи пацієнтів якісної профілактики та лікування патологічної стертості зубів. Запропоновано методику відновлення утрачених твердих тканин зубів за допомогою керамічних накладок типу оверлей на жувальну групу зубів та реставрацію усіх інших зубів фотополімерним матеріалом. Клінічна ефективність запропонованої методики щадного відновлення утрачених твердих тканин в наслідок патологічної стертості краща загальноприйнятої методики реставрування фотополімерними матеріалами. На основі проведених допоміжних досліджень доказано, що відновлення втрачених твердих тканин у наслідок патологічного стирання найбільш доцільно проводити за допомогою безметалових керамічних накладок типу «оверлей».; Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 - стоматология. - Высшее государственное учебное заведение Украины “Украинская медицинская стоматологическая академия” МЗ Украины. - Полтава, 2008. Результаты проведенного нами профилактического осмотра сотрудников ОАО „Полтавський автоагрегатный завод” свидетельствуют о том, что горизонтальная патологическая стертость зубов была обнаружена у 19,3% лиц от общего количества обследованных работников, которые нуждаются в надлежащем качестве профилактики и лечения патологической стертости зубов. Среди обнаруженных лиц с генерализованой формой патологической стертости зубов были 21 мужчина и 14 женщин, что составляет 11,6% и 7,7%, соответственно. Распределение обследованных по возрастным группам было неравномерно. В группах до 29 лет и старше 51 года с патологической стертостью зубов было по 9 пациентов, что составило 5,0% от всех обследованных, а в возрасте 30-39 лет таких пациентов было 6 (3,3%). Больше всего пациентов с горизонтальной формой патологической стертости зубов наблюдалось в возрастной группе 40-50 лет - 11 лиц (6,1%). Для замещения дефектов твердых тканей зубных рядов среди всех видов протезов чаще всего используются несьёмные конструкции. Главным их недостатком считается то, что они требуют сошлифовывания большого количества твердых тканей зубов, а часто и депульпирования опорных зубов. Наиболее щадящей методикой является реставрация фотополимерными материалами. Предложена методика возобновления утраченных твердых тканей зубов с помощью керамических накладок типа оверлей на жевательную группу зубов и реставрации всех других зубов фотополимерным материалом. Первую (контрольную) группу составили лица с интактным зубным рядом. В зависимости от метода предоставления стоматологической помощи пациенты с горизонтальной формой патологической стертости зубов были распределены на две группы: 2 группа - 14 пациентов, которых лечили с помощью керамических вкладок по собственной методике и композитного материала EsthetX фирмы “Dentsply” (Германия). Керамические вкладки изготовляли из керамики Duceram фирмы “Ceramco” (Германия) и фиксировали цементом Jen-dua Cem США; 3 группа - 17 пациентов, которых лечили с помощью композитного материала EsthetX фирмы “Dentsply” (Германия). Фиксация керамических вкладок проводилась на цемент двойного отверждения Jen-Dua Cem (США). Для улучшения качества прилегания керамической вкладки к твёрдым тканям зуба автором предложена методика окончательной фиксации несьёмных конструкций: после накладывания керамической вкладки на зуб её прижимали наконечником стоматологического скелера и при помощи вибрации проводили конденсацию цемента, тем самым максимально уменьшая его толщину Клинически проведено сравнение эффективности предложенной автором методики щадящего возобновления утраченных твердых тканей вследствие патологической стертости, относительно общепринятой методики реставрирования фотополимерными материалами. С целью более точного определения снижения высоты прикуса предложена собственная методика измерения. Исследования проводились сразу после фиксации вкладки или реставрации зубов фотополимерными материалами и через 1 год. Разница между этими показателями представляла собой величину стирания. Для определения влияния проведенных манипуляций на пульпу зубов проводили электроодонтодиагностику. В отличии от стандартной методики электроодонтодиагностику проводили в области экватора зубов, так как керамика и реставрационный материал являются диэлектриками. Обьективное представление о качестве восстановления зубных рядов керамическими вкладками и фотополимерным реставрационным материалом можно получить лишь по характеру движения жевательной мускулатуры, её тонуса и биоэлектрической активности. С этой целью было получено 93 электромиограмы пациентов контрольной и исследуемых групп. В результате проведенных исследований доказано, что удержание высоты прикуса после восстановления утраченных твёрдых тканей зубов в результате патологического стирания керамическими вкладками происходит более длительно, чем при реставрации фотополимерным материалом. Показано, что у пациентов с патологической стёртостью зубов изменения показателей электровозбудимости пульпы зубов были незначительны и быстро исчезали с течением времени. Проведенные электромиографические исследования позволяют сделать вывод о том, что процесс адаптации к керамическим вкладкам, которыми восстанавливали зубной ряд у пациентов второй исследуемой группы и у пациентов, которым восстанавливали зубной ряд фотополимерным материалом, происходит практически одинаково. Уже через 1 месяц все показатели электромиографии приближаются к показателям контрольной группы. Следовательно, керамическая реставрация является наиболее адекватным методом щадящего лечения патологической стираемости зубов.; А thesis in search for the scientific degree of a Candidate of medical sciences on the specialty 14.01.22. – Stomatological. – The higher state education institution of Ukraine “The Ukrainian medical dentists academy” MH of Ukraine. – Poltava, 2008. Results conducted by us prophylactic review of workers of VAT „Poltava avtoagregat factory” is testified to that the horizontal pathological abrasion of teeth was discovered 19,3% from the general amount of the inspected workers, and that is why a prophylaxis and treatment of pathological abrasion of teeth need the proper quality. The method of proceeding in lost hard fabrics of teeth is offered by the ceramic protective straps of type overley on the masticatory group of teeth and restoration all other teeth by photopolymeric material. Clinically comparatively efficiency of the offered method of sparing renewal of lost hard fabrics in investigation of pathological abrason, in relation to the generally accepted method of restoration photopolymeric materials. On the basis of the conducted auxiliary researches it is well-proven - that preceding in the lost hard fabrics in investigation of pathological elimination it is most expedient to conduct «overley» of ceramic protective straps of type.
 • Документ
  Діагностичні аспекти змін стану порожнини рота в пацієнтів при користуванні металокерамічними мостоподібними протезами в бічних ділянках зубних рядів
  (Інформаційно-видавниче агенство "Астрея", 2016) Коробейнікова, Юлія Леонідівна; Коробейникова, Юлия Леонидовна; Korobeinikova, Yu.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. - Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, Полтава, 2016. Дисертація є клінічною роботою, яка присвячена оптимізації діагностики структурно-функціональних змін стану порожнини рота в пацієнтів при користуванні металокерамічними мостоподібними конструкціями. Клінічні дослідження включали 90 осіб. Розподіл на групи проводили за терміном користування металокерамічною конструкцією. До І групи увійшло 29 пацієнтів, які користувалися мостоподібними металокерамічними протезами менше 5 років, ІІ група - пацієнти, які користувалися мостоподібними металокерамічними протезами понад 5 років. Кількість таких пацієнтів склала 31 особу. До III групи увійшло 30 осіб з інтактними зубними рядами (група контролю). Розроблено спосіб визначення інтенсивності оклюзійного тиску в пацієнтів із незнімними металокерамічними протезами за допомогою сенсорної плівки, за допомогою метода КПКТ об’єктивно оцінені структурно-функціональні зміни кісткової тканини. Розроблений і впроваджений у практику клінічно-статистично доказовий метод визначення гігієнічного стану ротової порожнини в пацієнтів із незнімними металокерамічними мостоподібними протезами за допомогою мікроскопічної кристалографії, що підтверджено високим рівнем якості кореляційної моделі (R = 0,983; R2 = 0,966). Багатофакторний дисперсійний аналіз виявив домінуючий рівень кореляції показників оклюзіографії від фактора терміну користування незнімними металокерамічними мостоподібними конструкціями в дистальних ділянках зубних рядів (F = 581,871). Установлено значну статистично доведену залежність числових показників ширини періодонтальної щілини в ділянці апекса (F = 563,007) та показника щільності кісткової тканини в ділянці апекса (F = 779,43) від цього ж фактора. Водночас спостерігалася мінімальна кореляція всіх досліджуваних показників цифрової оклюзіографії та КПКТ від фактора топографії ортопедичної конструкції (F = від 6,017 до 9,433).; Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 - стоматология. - Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия» МЗ Украины, Полтава, 2016. Диссертация является клинической работой, посвященной оптимизации диагностики структурно-функциональных изменений состояния полости рта у пациентов при пользовании металлокерамическими мостовидными конструкциями. Клинические исследования включали 90 человек. Деление на группы проводили по сроку пользования металлокерамической конструкцией. К I группе вошло 29 пациентов, которые пользовались мостовидными металлокерамическими протезами менее 5 лет, II группа - пациенты, которые пользовались мостовидными металлокерамическими протезами более 5 лет. Количество таких пациентов составила 31 человек. В III группу вошло 30 человек с интактными зубными рядами (группа контроля). Разработан способ определения интенсивности окклюзионного давления у пациентов с несъемными металлокерамическими протезами с помощью сенсорной пленки, с помощью метода КЛКТ объективно оценены структурно-функциональные изменения костной ткани. Разработан и внедрен в практику клинико-статистически доказательный метод определения гигиенического состояния полости рта у пациентов с несъемными металлокерамическими мостовидными протезами с помощью микроскопической кристаллографии, что подтверждается высоким уровнем качества корреляционной модели (R = 0,983; R2 = 0,966). Многофакторный дисперсионный анализ выявил доминирующий уровень корреляции показателей окклюзиографии от фактора срока пользования несъемными металлокерамическими мостовидными конструкциями в дистальных участках зубных рядов (F = 581,871). Установлено значительную статистически доказанную зависимость числовых показателей ширины периодонтальной щели в области апекса (F = 563,007) и показателя плотности костной ткани в области апекса (F = 779,43) от этого же фактора. В то же время наблюдалась минимальная корреляция всех исследуемых показателей цифровой окклюзиографии и КЛКТ от фактора топографии ортопедической конструкции (F = от 6,017 до 9,433). В рамках планового обследования больных, пользующихся несъемными металлокерамическими мостовидными конструкциями, рекомендуется применять метод цифровой оклюзиографии как таковой, что предоставляет одновременную информацию об окклюзионных соотношениях зубных рядов и функциональной нагрузки на зубы и ортопедические конструкции. Учитывая высокий уровень резорбции костной ткани с вестибулярной и оральной сторон вокруг опорных зубов у больных, пользующихся металлокерамическими мостовидными протезами более 5 лет, рекомендовано проведение конусно - лучевой компьютерной томографии как единственного возможного рентгенологического метода своевременного выявления подобных изменений. С целью улучшения качества гигиенических мероприятий по уходу за полостью рта у больных ортопедического профиля рекомендуется применять метод микроскопической кристаллографии как высокоинформативный способ определения уровня гигиены у пациентов с различными ортопедическими конструкциями. В комплексе лечебно-профилактических мероприятий по улучшению состояния тканей пародонта опорных зубов рекомендуется применение курса ирригации 0,05% водным раствором хлоргексидина биглюконата, состоящий из двух сеансов с трехнедельным перерывом.; Thesis for a candidate's degree by specialty 14.01.22 - dentistry. - Higher educational establishment of Ukraine "Ukrainian Medical Dental Academy" MoH of Ukraine, Poltava, 2016. Thesis is a clinical operation, the optimization of diagnosis of structural and functional changes in oral status of patients when using metal-ceramic bridge constructions. Clinical studies included 90 people. The division into groups was carried out by use of metal-term construction. For Group I included 29 patients who used the bridge-metal-ceramic prostheses less than 5 years, group II of - patients who used the bridge-metal-ceramic dentures for more than 5 years. The number of such patients was 31 people. In the III group included 30 people with intact tooth rows (control group). A method for determining the intensity of occlusion pressure in patients with non-replaceable metal-ceramic prosthesis using the sensor film using the method CВСT objectively evaluated the structural and functional changes in bone tissue. Developed and implemented in the practice of clinical and statistically demonstrative method of determining the state of oral hygiene in patients with fixed metal-ceramic bridge restorations using microscopic crystallography, which confirms the high quality level of the correlation model (R = 0,983; R2 = 0,966). Multivariate analysis of variance revealed the dominant level of correlation indicators occlusion the factor term use of non-removable metal-ceramic bridge constructions in the distal portions of dentition (F = 581,871). A significant statistically proven width dependence of the amounts of the periodontal ligament in the apex area (F = 563,007) and the indicator of bone density in the apex area (F = 779,43) by the same factor. At the same time there was minimal correlation of all the studied parameters and digital occlusion CВCT factor of prosthetic topography (F = from 6.017 to 9.433).
 • Документ
  Стан твердих тканин і пульпи зуба при фіксації незнімних ортопедичних конструкцій
  (Інформаційно-видавниче агенство "Астрея", 2008) Калашніков, Дмитро Вікторович; Калашников, Дмитрий Викторович; Kalashnikov, D. V.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. – Полтава, 2008. Вирішуючи завдання фізико-хімічного і морфологічного вивчення твердих тканин і пульпи премолярів нижньої щелепи, препарованих (з уступом і без уступу) під металокерамічні конструкції зубних протезів та фіксованих на гібрідний склоіномерний цемент, встановлено, що при вібрації, яка діє під час одонтопрепарування, найбільші розлади кровообігу виникають у ділянці шийки зуба, препарованого з уступом, завдяки вібраційному ангіотрофоневрозу. Місцеві розлади кровообігу в пульпі зуба приводять до дистрофічних змін у тілах і відростках одонтобластів, що позначається на біомінералізації дентину і його мікротвердості, що спонукає застосовувати для фіксації незнімних ортопедичних конструкцій цементів з покращеними фізико-механічними якостями. Це підтверджують результати реопародонтографічних досліджень, які свідчать, що функціональний стан судин пародонта зубів, відпрепарованих під опори металокерамічних мостоподібних протезів, тісно пов’язаний зі станом пульпи препарованих зубів і більш жваво реагуює на препарування зубів з уступом. Теж відбувається із температурними даними та показниками електроодонтодіагностики, які реагують більш значним підвищенням показників через 30 діб та через рік.; Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 – стоматология. – Высшее государственное учебное заведение Украины “Украинская медицинская стоматологическая академия” МЗ Украины. – Полтава, 2008. Диссертация является клинико-экспериментальной работой, посвященной повышению качества ортопедического лечения несъемными металлокерамическими конструкциями, а именно влиянию разных видов препарирования на твердые ткани и пульпу зуба, фиксацию несъемных ортопедических конструкций на гибридный склоиномерный цемент “GС Fuji PLUS”. Для решения поставленных задач премоляры нижней челюсти препарировали под металлокерамические коронки с уступом и без уступа, которые фиксировали на гибридный склоиномерный цемент “GC Fuji PLUS”. Каждый удаленный зуб разпиливался на две части в вестибуло-оральном направлении. Одна часть зуба декальценировалась и после получали гистологические срезы, которые окрашивались гемотоксилин-элозином и пикрофуксином по Ван-Гизону. Микропрераты подвергали морфологическому исследованию на микрофото “Olippus“. Вторую часть зуба исследовали на микротвердость аппаратом ПМТ-3, а также проводили электроно-микроскопический и химический анализ компонентов дентина и предентина на сканирующим микроскопе “LSM-820“ с системой энергодисперсного рентгеновского микроанализа Link AN 101858. в НИИ “Монокристал“ АН Украины, г. Харьков. Результаты физико-химических исследований показали, что в пульповой камере декальценированных зубов первой и второй групп исследованных отмечается наличие в тканях зуба своеобразной формы вибрационной болезни, которая проявляется спазмом или атонией кровеносных сосудов разных калибров, а это сопровождается сладж-синдромом в венулах, стазом в капиллярах и отеком в межклеточном веществе. Местные растройства кровообращения в пульпе зуба приводят к дистрофичным изменениям в телах и отростках одонтобластов, что сказывается на биоминерализации дентина и его микротвердости. Одонтопрепарирование в области шейки зубов не безопасно из-за изменения гистотопографии дентина и пульпы этой области. Так вибрационные колебания в ней не только дезорганизуют дентин, который имеет относительно не большую величину, а и влияют на магистральные артериалы пульпы и их аксовазальные нервные окончания. В области шейки при одонтопрепарировании (без уступа) происходит менее значительные расстройства кровообращения, что сопровождаются некоторыми нарушениями минерализации дентина, которые имеют обратимый характер, это обусловлено большим расстоянием дентина до пульповой камеры и наличием возле рога пульпы концевых капилляров, в которых отсутствуют аксовазальные нервные окончания. Предполагается, что при одонтопрепарировании под металлокерамические конструкции, особенно зубов в боковом участке на нижней челюсти (где можно пренебречь эстетикой) необходимо сохранять их пришеечную часть. Для решения поставленных в работе клинических задач проводили обследование 63 пациентов контрольной и исследуемых групп в возрасте 20-40 лет, которым были изготовлены несъемные мталлокерамические конструкции протезов. Пациентам второй исследуемой группы (21 пацыент) препарировали зубы с уступом, а 19 пациентам третьей группы препарировали зубы без уступа. Всем пацыентам фиксировали протезы на стеклоиономерный цемент GC Fuji PLUS” (Japan). Всем группам пациентов проводили реопародонтологические, термометрические исследования, а также электроодонтодиагностику. Результаты реопародонтографических исследований свидетельствуют, что функциональное состояние сосудов пародонта зубов, отпрепарованих под опору металлокерамических мостовидных протезов (с уступом или без него), тесно связано с состоянием пульпы препарируемых зубов и полученных показателей в разные сроки наблюдения больше приближаются к показателям контрольной группы у пациентов, которым препарировали опорные зубы без уступа. Повышение температуры зубов происходит у пациентов, которым опорные зубы под металлокерамические конструкции мостовидных протезов препарировали с уступом. Температура первого и второго премоляров пациентов, которым препарировали опорные зубы без уступа, после наложения протезов почти не отличаются между собой, но эти данные значительно меньше показателей второй опытной группы через 1 месяц и 1 год после фиксации протезов. Допускаем, что на температурные показатели влияют механические, физические и химические факторы, в частности составляющие цемента, на который фиксируют несъемные металлокерамические конструкции зубных протезов. По данным, полученным через 1 год наблюдения, показатели ЭОД опорных зубов тех, что препарируются без уступа меньше, чем в группе, пациентам которой препарировали зубы с уступом, а потому препарирование премоляра с уступом под сопротивления металлокерамических зубных протезов негативно влияет на показатели ЭОД опорных зубов.; Thesis for a Candidate Degree in Medical Sciences. Speciality 14.01.22 – Stomatology. – Higher state educational establishment of Ukraine “Ukrainian medical stomatological academy of Ministry of Health Protection of Ukraine. – Poltava, 2008. The thesis is devoted to the physicochemical and morphological study of hard tissues and pulp of lower bicuspids prepared (with and without a ledge) for metalloceramic denture constructions fixed with the help of hybrid glass-ionomer cement. It is found that at the vibration which affects the tooth during odontopreparation the most significant disorders of blood circulation occur at the neck area of tooth prepared with a ledge. It happens due to the vibratory angiotrophoneurosis. Local blood circulation disorder at the tooth pulp causes dystrophic changes of odontoblasts’ bodies and outgrowths which influence dentine biomineralization and microhardness. This fact makes demands to use cements with the improved physicomechanical characteristics for the fixation of nonremovable orthopaedic constructions. The results of investigation are confirmed by the data of rheoparodentographic researches which are the evidence of close connection of the functional states of parodentium vessels and pulp of the teeth prepared for metalloceramic dental bridge. Moreover the higher reaction of parodentium vessels to ledge teeth preparation is also proved. Temperature data and electrical odontodiagnostics give the same results with the increase of indices in 30 days and a year.
 • Документ
  Вплив фіксуючих елементів часткових знімних пластинкових протезів на опорні зуби
  (Інформаційно-видавниче агенство "Астрея", 2007) Зубченко, Сергій Григорович; Зубченко, Сергей Григорьевич; Zubchenko, S. G.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України. – Полтава, 2007. Результати проведеного нами статистичного дослідження потреби населення в протезуванні знімними конструкціями свідчать, що кількість міського та сільського населення, яке звернулося за ортопедичною допомогою, складає відповідно 98,27% і 1,73%. Серед видів знімних протезів для заміщення дефектів зубних рядів найчастіше використовуються часткові знімні пластинкові протези з кламерною фіксацією. За нашими даними, це складає 62,18%. Головним їхнім недоліком вважається те, що вони розташовуються на тканинах, які мало пристосовані до сприйняття жувального тиску. Тому за допомогою кламерів не тільки досягається відносна стійкість протезів, а й виконуються інші завдання, від яких залежить нормальний стан різних елементів протезного ложа – слизової оболонки, зубів та кісткової тканини. Використання тієї чи іншої системи кламерів та інших фіксуючих пристроїв залежить від клінічної ситуації, впливу її на біомеханіку пародонта опорних зубів і компресії слизової оболонки. Оскільки принцип вибору системи фіксації протезів зводиться до зняття підвищеного тиску на слизову оболонку та кісткову тканину протезного ложа з одночасним строго дозованим перерозподілом тиску на пародонт опорних зубів, ми виконали математичне моделювання конструкції часткових знімних протезів із різними фіксуючими елементами при кінцевих дефектах зубного ряду.; Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 – стоматология. – Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия» МЗ Украины. – Полтава, 2007. Диссертация является клинической работой, посвященной определению влияния фиксирующих елементов частичных съемных пластиночных протезов на опорные зубы, ткани парадонта и мышцы. Изучение состояния зубов проводили у 61человека, из которых 25 человек – контрольная группа в возрасте от 21 до 40 лет, и 36 пациентов (в возрасте от 41 до 60 лет) были разделены на три группы: 1-я группа – 14 пациентов, которым изготовляли частичные съемные пластиночные протезы с удерживающими кламерами; 2-я – 12 пациентов пользовались протезами с опорно- удерживающими кламерами; 3-я – 10 пациентов, которым изготовляли частичные съемные пластиночные протезы с замковыми креплениями (аттачменами). По результатам исследования было установлено, что в первой группе, пациентам которой изготовляли частичные съемные пластиночные протезы с удерживающими кламерами, 35,71% опорных зубов не имели наклона, а 64,29% были наклонены в оральную сторону. Во второй исследованной группе пациентам изготовляли частичные съемные пластиночные протезы с опорно-удерживающими кламерами. Один опорный зуб имел наклон в вестибулярную сторону, что составляло 4,16%, а семь зубов были наклонены в мезиодистальном направлении и это составило 29,17%. 16 опорных зубов совсем не имело наклона, что составило 66,67%. Пациентам третьей исследованной группы были изготовлены частичные съемные пластиночные протезы с замковым креплением. В этой группе 70% опорных зубов не имели наклона, а 30% были наклонены в мезиодистальном направлении. Уровень снижения показателей гнатодинамометрии был самый низкий при изготовлении частичных съемных пластиночных протезов с аттачменами и самый высокий – для частичных съемных пластиночных протезов с удерживающими кламерами. Методом гнатодинамометрии установлено, что в результате замещения концевых дефектов зубных рядов частичных съемных пластиночных протезов с различными фиксирующими элементами интегральные показатели увеличиваются в группе премоляров, что отображает направление компенсаторно-приспособительных механизмов зубочелюстной области. Проведенные реографические исследования у пациентов, которым изготовляли частичные съемные пластиночные протезы с различными фиксирующими элементами, показали, что адаптационные процессы происходят лучше у лиц, которым протезы фиксировали при помощи аттачменов и опорно-удерживающих кламеров. После проведения электромиографических исследований установлено, что в день наложения протезов у пациентов всех групп определяется четкая структура электомиограмм, на некоторых из них прослеживается спонтанная и низкоамплитудная электрическая активность. Дополнительная ориентировочная реакция на частичный съемный пластиночный протез сопровождается появлением отдельных залпов и средним повышением амплитуды, а при сравнении характера активности у пациентов различных групп наблюдается усовершенствование акта жевания у больных второй и третьей групп.; А thesis in search for the scientific degree of a Candidate of medical sciencies on the speciality 14.01.22. – Stomatology. – The higher state educationd institution of Ukraine “The Ukrainian medical stomatological academy” MH of Ukraine. – Poltava, 2007. The results of the conducted by us statistical investigation, the needs of population in prosthetics with removable constructions testify to the number of urban and rural population who appealed for orthopedic help makes accordingly 98,27% and 1,73%. Among the removable prosthetic appliances substituting of dental sets’ defects partial removable plate dentures with clasp fixation are used most frequently. According to our data it makes 62,18%. The main shortcomings of them is their location in the tissues which are little adjusted to perception of masticatory pressure. That is why with the help of clasps not only relative firmness of dentures is dehieved, but other tasks are performed from which the normal state of different elements of the prosthetic bed mucous membrane, the teeth and osteal tissue. The use of this or other system of clasps and other fixing devices depends on clinical situation, the influence of it on biomechanics of parodontium of the supporting teeth and compression of mucous membrane. As principle of choice of dentures fixation brings to the removal of the increased pressure on mucous membrane and osteal tissue of the prosthetic bed with simalteniasly strictly dosed over distribution of pressure on the parodontium of the supporting teeth we had performed the mathematic modelling of partial removable dentires coustructions with different fixing elements in eventual dental set defects.
 • Документ
  Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування вторинної часткової і повної адентії із застосуванням дентальних субперіостальних та ендоосальних імплантатів
  (Інформаційно-видавниче агенство "Астрея", 2009) Король, Дмитро Михайлович; Король, Дмитрий Михайлович; Korol, D. M.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія“ МОЗ України, Полтава, 2009. Автором розроблено математично обґрунтовану конструкцію субперіостального імплантата з урахуванням анатомічних особливостей конкретного пацієнта. Вивчено стан м’яких тканин, що оточують внутрішньокісткові та підокісні імплантати на різних етапах лікування за допомогою комплексу гігієнічних та гінгівальних індексів. Обґрунтовано та впроваджено модифікацію проби Шиллера-Писарєва, що відповідає особливостям обстеження субперіостальних імплантатів. Вдосконалено методи аналізу рентгенографічної інформації на до- та післяімплантаційному етапі лікування. Вдосконалені заходи щодо поліпшення протезування на субперіостальних імплантатах з використанням незнімних конструкцій покривного типу. Розроблено алгоритм лікування пацієнтів та визначена його ефективність. Проаналізовано віддаленні результати лікування пацієнтів з диференційованим застосуванням ендоосальної та субперіостальної імплантацій. В якості об’єктивного підтвердження динамічних змін на етапах реабілітації, автором представлені результати реографічних та електроміографічних показників у пацієнтів дослідних груп у різний термін спостережень.; Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.22 – стоматология. – Высшее государственное учебное заведение Украины “Украинская медицинская стоматологическая академия“ МЗ Украины, Полтава, 2009. Целью представленной работы являлось создание оптимального комплекса мероприятий, улучшающих результаты ортопедического лечения с дифференцированным применением субпериостальной и эндоосальной имплантаций. Разработана математически обоснованная конструкция субпериостального имплантата с учетом анатомических особенностей конкретного пациента. На основании результатов математического трехмерного моделирования обоснованна и клинически доказана эффективность субпериостальной конструкции имплантата с такими геометрическими параметрами: ширина перекидной балки - не менее 2,5 мм, толщина - не менее 1 мм; длина седла частичного имплантата с одной опорой – не больше 10 мм, а для двохопорного имплантата - не менее 16 мм; расстояние между опорами субпериостального имплантата с перекидной балкой шириной 3 мм - не больше 20 мм в участке моляров и 24 мм в зоне резцов и клыков, а в случае использования имплантата с перекидной балкой шириной 2,5 мм - 18 мм и 20 мм соответственно. При использовании тотального имплантата с перекидными балками шириной 2,5 мм количество опор должно равняться шести, а в случае применения тотального имплантата с шириной перекидной балки 3 мм - пяти опорам. Изучено состояние мягких тканей, окружающих внутрикостные и поднадкостничные имплантаты на различных этапах лечения с помощью комплекса гигиенических и гингивальных индексов. Обоснована и внедрена модификация пробы Шиллера-Писарева, отвечающая особенностям обследования субпериостальных конструкций. Усовершенствованы методы анализа рентгенологической информации на до- и послеоперационном этапах лечения. Автором предложена и апробирована методика гистограммной морфометрии, позволяющая увеличить информативность стандартной цифровой ортопантомографии. Особое внимание авторы сосредоточили на гистографическом определении индекса архитектоники, обеспечивающем возможность дифференцированного выбора имплантационных методик. Клиническая часть диссертационной работы включала мероприятия по усовершенствованию протезирования на субпериостальных имплантатах, в том числе с использованием несъемных конструкций покрывного типа, а также разработку алгоритма лечения пациентов с использованием субпериостальной и эндоосальной имплантаций. При проведении субпериостальной имплантации применялась одноэтапная методика с использованием стереолитографических моделей. Автором предложена схема адекватного терапевтического лечения в виде комбинации препаратов “Фосамакс”, “Кальцемин” и физиотерапевтического действия гелий-неонового лазерного и электромагнитного облучения зоны имплантации. Результаты повторной регистрации гингивальных индексов и изучения гистограммных образцов ортопантомограмм подтвердили профилактический, регенеративный и остеотропный эффект используемой схемы лечения. Результаты исследований подтвердили преимущества одноэтапного протокола субпериостальной имплантации с использованием методики 3-D моделирования и получением стереолитографической модели челюсти. Отдаленные результаты лечения с дифференцированным применением эндоосальной и субпериостальной имплантаций показали эффективность применения остеотропной терапии и физиотерапевтического действия гелий-неонового лазерного и электромагнитного облучения зоны имплантации. Проанализированы показания и противопоказания к их применению. В качестве объективного подтверждения динамических изменений в периимплантатной зоне, авторами использована интерпретация данных реографического и электромиографического исследований в различные сроки наблюдений у пациентов исследуемых групп.; Thesis for a Doctor’s Degree in Medical Sciences. Specialty 14.01.22 – Stomatology. – Higher state educational establishment of Ukraine “Ukrainian medical stomatological academy”, Ministry of Health Protection of Ukraine, Poltava, 2009. Mathematically grounded subperiosteal implant construction taking into consideration the patient anatomic peculiarities has been developed by the author. The state of soft tissues surrounding endoosseous and subperiosteal implants at the different treatment stages has been studied with the help of hygienic and gingival indices complex. The modification of Shiller-Pisarev test reflecting subperiosteal implant examination peculiarities has been grounded and implemented by the author. The methods of the analysis of radiographical information at the pre- and post-implantation stages of treatment have been improved. The methods of prosthesis with the use of subperiosteal implants and fixed overdentures have been elaborated by the author. The given work is also dedicated to the development of patients’ treatment algorithm involving endoosseous and subperiosteal implantation. The efficacy and the distant results of patients’ treatment using differentially endoosseous and subperiosteal implantation have been determined and analysed. To confirm the objectivity of dymanic changes at the different rehabilitation stages the rheographic and electromyographic indices of the patients of experimental groups at the different period of observation are represented by the author.