Світ медицини та біології, № 2 (68)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Histomorphometric study of epithelial layer of human sphenoidal sinus mucosa
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Sovhyria, S. M.; Совгиря, Світлана Миколаївна; Совгиря, Светлана Николаевна
  The peculiarities of the morphological structure of the mucous membrane of the nasal cavity and paranasal sinuses should be considered while performing functional endoscopic interventions on the paranasal sinuses. To avoid the majority of pathomorphological errors, a diagnostician must be an expert in the morphological features of the study material. Therefore, a qualitative biopsy diagnostics requires detailing on the structure of the mucous membrane of different walls of the human normal sphenoidal sinus mucosa. The present study histomorphologically evaluated the homogeneity of the cellular composition of the pseudostratified ciliated columnar epithelium of the mucous membrane, lining the different walls of the human sphenoidal sinus mucosa. It has been found that each wall has its cytological picture, which in our opinion depends on certain functional purpose.; При виконанні функціональних ендоскопічних втручань на приносових пазухах необхідно враховувати особливості морфологічної будови слизової оболонкипорожнини носа і приносових пазух. Щоб уникнути більшості патоморфологічних помилок, лікар-діагност повинен чітко розумітися на морфологічних особливостях матеріалу дослідження. Тому для якісної біопсійної діагностики необхідна деталізація будови слизової оболонки різних стінок клиноподібної пазухи людини в нормі. В даному дослідженні гістоморфологічними методами оцінювались однорідність клітинного складу псевдо багатошарового війчастого циліндричного епітелію слизової оболонки, що вистилає різні стінки клиноподібної пазухи людини. Було встановлено, що кожна стінка має свою цитологічну картину, яка, на нашу думку, залежить від певних функціональних обов’язків.
 • Документ
  The effect of chlorophylliptum solution on the adhesiveness of Candida spp
  (2019) Ananieva, M. M.; Faustova, M. O.; Sizova, L. M.; Reva, R. O.; Ананьєва, Майя Миколаївна; Фаустова, Марія Олексіївна; Сизова, Людмила Михайлівна; Рева, Р. О.; Ананьева, Майя Николаевна; Фаустова, Мария Алексеевна; Сизова, Людмила Михайловна; Рева, Р. А.
  The purpose of this study was to investigate the adhesive properties of clinical strains of C.albicans, C.glabrata and the effect of Chlorophylliptum solution on their adhesion process. The study was carries out on 5 clinical isolates of C. albicans and 5 isolates of C.glabrata taken from patients of the Surgery unit. Adhesive potential of the studied clinical strains of microorganisms were evaluated by using the standard method of Brillis V.I. et al. We used an alcoholic solution of Chlorophylliptum thick extract as an active agent and 96% ethanol as an additive (“Halychpharm” corporation, Lviv, Ukraine, No. UA / 4551/02/01 dated October, 31, 2016). The subfungistatic concentrations used in the course of our research was ¼ of fungistatic concentration of the studied extract for each type of pathogen. It was found out that the subfungistatic concentrations of alcohol solution of Chlorophylliptum extract did not affect the adhesive properties of clinical strains of C.albicans. In turn, the Chlorophylliptum extract demonstrated considerable inhibitory effect on the ability of clinical isolates of C. glabrata to adhere to human erythrocytes. Метою даного дослідження було вивчення адгезивних властивостей клінічних штамів C.albicans, C. glabrata та ефекту розчину хлорофілліптута на процес адгезії. Дослідження проводилося на 5 клінічних ізолятях C. albicans та 5 ізолятах C.glabrata, отриманих від пацієнтів хірургічного відділення. Клінічний потенціал вивчених клінічних штамів мікроорганізмів оцінювали за допомогою стандартної методики Бріліс В.І. та ін. Ми використали спиротовий розчин екстракту хлорофілліпту як активної речовини та 96% етанолу в якості додаткової (корпорація "Галичфарм", Львів, Україна, № UA / 4551/02/01 від 31 жовтня 2016 р.). Субфунгістатичні концентрації, використані в ході дослідження, становили ¼ фунгістатичної концентрації вивченого екстракту для кожного типу збудника. Результати. В результаті досліджень встановлено, що клінічні штами C. albicans та C.glabrata володіли різною чутливістю до екстракту хлорофіліпту та здатністю до адгезії. Так, штами C. albicans виявилися неадгезивними, в той час як C.glabrata володіли середніми адгезивними властивостями. Різниця індексів їх адгезивності складала 1,8. Виявлено, що субфунгістатичні концентрації спиртового розчину екстракту хлорофілліпту не впливають на адгезивні властивості клінічних штамів C.albicans. У свою чергу, екстракт хлорофілліпту демонструє значний інгібуючий вплив на здатність клінічних ізолятів C. glabrata адгезуватися на еритроцитах людини. Клінічні штами C. glabrata володіють вищими адгезивними властивостями, порівняно з C.albicans. Спиртовий екстракт хлорофіліпту достовірно пригнічує здатність до адгезії C. glabrata. Целью исследования было изучить адгезивные свойства клинических штаммов C.albicans, C.glabrata и влияние на них раствора хлорофиллипта. Исследование проводилось на 5 клинических изолятах C. albicans и 5 изолятах C.glabrata, выделенных у пациентов хирургического отделения. Адгезионный потенциал исследуемых клинических штаммов микроорганизмов оценивали с использованием стандартного метода Brillis V.I. и другие. Мы использовали спиртовой раствор густого экстракта хлорофиллипта в качестве активного агента и 96% этанола в качестве добавки (корпорация «Галичфарм», Львов, Украина, № UA / 4551/02/01 от 31 октября 2016 года). Субфунгистатические концентрации, используемые в ходе нашего исследования, составляли ¼ фунгистатической концентрации изученного экстракта для каждого типа патогена. Выяснилось, что субфунгистатические концентрации спиртового раствора экстракта хлорофиллипта не влияют на адгезивные свойства клинических штаммов C.albicans. В свою очередь экстракт хлорофиллипта продемонстрировал значительное ингибирующее действие на способность клинических изолятов C. glabrata адгезироваться на эритроцитах человека. Клинические штаммы C. glabrata обладают более высокими адгезивными свойствами по сравнению с C.albicans. Спиртовой экстракт хлорофиллипта достоверно подавляет способность к адгезии C. glabrata.
 • Документ
  Prevention of obstetric complications in women with B vitamin deficiency
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Mischenko, V. P.; Rudenko, I. V.; Likhachov, V. K.; Golubenko, M. Y.; Dobrovolska, L. M.; Міщенко, Валентина Павлівна; Руденко, І. В.; Ліхачов, Володимир Костянтинович; Голубенко, М. Ю.; Добровольська, Людмила Миколаївна; Лихачов, Владимир Константинович; Мищенко, Валентина Павловна; Добровольская, Людмила Николаевна
  B vitamins are essential parts of enzymes and coenzymes of the tricarboxylic acids cycle . Deficiencies of the most of vitamins have been found in the female population of Odessa region, namely, ascorbic acid in 40-100% of people, B vitamins in 20-100% of women (including, thiamine, pyridoxine – up to 60%, B12 vitamin – up to 15% of the population). In 70-80% of women a combined deficiency of three and more vitamins, i.e., polyvitamin conditions regardless of age, season, place of residence, is observed; Представлені результати досліджень в групі жінок репродуктивного віку з дефіцитом вітамінів групи В, які отримували у комплексній профілактиці та лікуванні гестаційних ускладнень вітамінну терапію. Наведені дані порівняльної характеристики клініколабораторних спостережень з групою жінок, що приймали стандартну терапію. Обґрунтовано ефективність застосування запропонованого етіопатогенетичного підходу з метою профілактики і комплексної терапії гестаційних ускладнень.Представлены результаты исследований в группе женщин репродуктивного возраста с дефицитом витаминов группы В, которые получали в комплексной профилактике и лечении гестационных осложнений витаминную терапию. Приведены данные сравнительной характеристики клиниколабораторных наблюдений в опытной группе с группой женщин, которые получали стандартную терапию. Обоснована эффективность применения предложенного етиопатогенетического подхода з целью профилактики и комплексной терапии гестационных осложнений.
 • Документ
  Стан пародонта осіб, що приймають різні наркотичні препарати
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Бойченко, Ольга Миколаївна; Петрушанко, Тетяна Олексіївна; Попович, Іван Юрійович; Бойченко, Ольга Николаевна; Петрушанко, Татьяна Алексеевна; Попович, Иван Юрьевич; Boychenko, O. M.; Petrushanko, T. O.; Popovich, I. Yu.
  Кількість наркозалежних хворих невпинно зростає в усьому світі. Не виключенням є і Україна, статистика, яка наведена в глобальному звіті Управління ООН з наркотиків і злочинності, показує, що на мільйон дорослого населення України припадає 43 смерті від наркотиків. Оскільки на теперішній час недостатньо вивчений вплив різних груп препаратів найбільш розповсюджених наркотиків на стан порожнини рота та зокрема, тканин пародонта, метою нашої роботи стало вивчення поширеності та структури хвороб пародонта у наркозалежних хворих в залежності від групи наркотичної речовини та тривалості прийому даного препарату. Після обстежено 56 пацієнтів наркозалежних осіб зареєстровані захворювання пародонта, поганий стан гігієни порожнини рота, швидке прогресування патологічних змін у пародонті при постійному вживанні наркотиків, а також превалювання виразково-некротичних змін при розвитку запально-дистрофічного процесу в осіб, що перебували під дією гіпнотиків. Такий стан пародонта наркозалежних, рівень індивідуальної гігієни порожнини рота потребує особливої тактики їх курації лікарем-стоматологом у тісній взаємодії із наркологом. Формування позитивної мотивації пацієнта на ліквідацію наркозалежності не тільки попереджує ускладнення розвитку захворювань пародонта, а й вимагає індивідуального диференційованого комплексного пародонтологічного лікування із врахуванням терміну наркозалежності, виду вживання наркотичного препарату, стану соматичного та психічного здоров’я; Количество наркозависимых больных постоянно растет во всем мире. Не исключением является и Украина, статистика, приведенная в глобальном отчете Управления ООН по наркотикам и преступности, показывает, что на миллион взрослого населения Украины приходится 43 смерти от наркотиков. Поскольку в настоящее время недостаточно изучено влияние различных групп препаратов наиболее распространенных наркотиков на состояние полости рта и в частности, тканей пародонта, целью нашей работы стало изучение распространенности и структуры болезней пародонта у наркозависимых больных в зависимости от группы наркотического вещества и продолжительности приема данного препарата. После обследовано 56 пациентов наркозависимых зарегистрированы заболевания пародонта, плохое состояние гигиены полости рта, быстрое прогрессирование патологических изменений в пародонте при постоянном употреблении наркотиков, а также превалирование язвенно-некротических изменений при развитии воспалительно-дистрофического процесса у лиц, находящихся под действием гипнотиков. Такое состояние пародонта наркозависимых, уровень индивидуальной гигиены полости рта требует особой тактики их курации врачомстоматологом в тесном взаимодействии с наркологом. Формирование положительной мотивации пациента на ликвидацию наркозависимости не только предупреждает осложнения развития заболеваний пародонта, но и требует индивидуального дифференцированного комплексного пародонтологического лечения с учетом срока наркозависимости, вида употребления наркотического препарата, состояния соматического и психического здоров’я; The number of drug-dependent patients is steadily increasing throughout the world. There is no exception to Ukraine, the statistics presented in the United Nations Office of Drug and Crime (UNODC) global report show that one million adults in Ukraine account for 43 drug-related deaths. Since the influence of different groups of drugs of the most common drugs on the state of the oral cavity, and in particular of periodontal tissues has not been sufficiently studied at present, the aim of our work was to study the prevalence and structure of periodontal disease in drug addicted patients depending on the group of narcotic substance and the duration of taking this drug. After examination of 56 patients of drug addicts, registered periodontal diseases, poor oral hygiene, rapid progression of pathological changes in periodontia with continuous drug use, and the prevalence of ulcerative-necrotic changes in the development of inflammatory and dystrophic process in hypnotic individuals. Such a state of periodontium of addicts, the level of individual hygiene of the oral cavity requires a special tactic of their supervision by a dentist in close cooperation with the narcologist. Formation of positive motivation of a patient for the elimination of drug dependence not only prevents the complication of the development of periodontal diseases, but also requires an individual, differentiated complex periodontal treatment, taking into account the term of drug addiction, the type of drug use, the state of somatic and mental health.
 • Документ
  Структурні зміни судин обмінної ланки гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної залози щурів після дії 1 % ефіру метакрилової кислоти
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Єрошенко, Галина Анатоліївна; Ерошенко, Галина Анатольевна; Yeroshenko, G. А.; Крамаренко, Денис Русланович; Крамаренко, Денис Русланович; Kramarenko, D. R.; Соломчак, Д. Б.; Соломчак, Д. Б.; Solomchak, D. B.; Шевченко, Костянтин Васильович; Шевченко, Константин Васильевич; Shevchenko, K. V.; Вільхова, Олена Вікторівна; Вильховая, Елена Викторовна; Vilkhova, O. V.; Ячмінь, Анастасія Ігорівна; Ячминь, Анастасия Игоревна; Yachmin, A. I.
  В роботі проведене дослідження судин мікроциркуляторного русла обмінної ланки часточок піднижньощелепної залози щурів. За результатами досліджень встановлено що капіляри часточок залози реагують на дію 1 % розчину метилового ефіру метакрилової кислоти стійкою дилятацією протягом експерименту та підтверджується збільшенням діаметру зовнішнього та діаметру просвіту на 29,50 % (р> 0,05), на 14 добу, та на 17,99 % (р> 0,05) на 30 добу, із зменшенням індекса Вогенворта на 31,44 % порівняно з контрольною групою. Відновлення показників до кінця експерименту не відбувається внаслідок постійної токсичної дії ефіру метакрилової кислоти;В работе проведено исследование сосудов микроциркуляторного русла обменного звена долек поднижнечелюстной железы крыс. По результатам исследований установлено, что капилляры долек железы реагируют на действие 1% раствора метилового эфира метакриловой кислоты стойкой дилатацией на протяжении эксперимента что подтверждается увеличением диаметра внешнего и диаметра просвета на 29,50% (р> 0,05), на 14 сутки, и на 17,99% (р <0,05) на 30 сутки, с уменьшением индекса Вогенворта на 31,44% по сравнению с контрольной группой. Восстановление показателей к концу эксперимента не происходит вследствие постоянного токсического действия эфира метакриловой кислоты; In the work the vessels of the microcirculatory bed’s exchange link in the submandibular gland lobes of rats have been studied. According to the results of the research, it was established that the capillaries of the glands react to the action of 1% ester of methacrylic acid by stable dilation during the experiment and confirmed by an increase in the diameter of the outer and the diameter of the lumen by 29,50% (p> 0,05), by 14 days, and by 17,99% (p> 0,05) for 30 days, with the decrease of the Wоgеvert index by 31,44% compared with the control group. Recovery of the indicators to the end of the experiment does not occur due to the constant toxic effect of the 1% ether of methacrylic acid.
 • Документ
  Морфофункціональна характеристика мікроциркуляторного русла субхондральної кістки при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі асептичного запалення суглобу ущурів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Пелипенко, Олександр Васильович; Пелипенко, Александр Васильевич; Pelypenko, О. V.; Шепітько, Володимир Іванович; Шепитько, Владимир Иванович; Shepitko, V. I.; Пелипенко, Лариса Борисівна; Пелипенко, Лариса Борисовна; Pelypenko, L. B.
  Проведено дослідження морфологічно-функціональних особливостей судинного руслу субхондральних кісток щурів в нормі, в умовах створення стресової ситуації, експериментального неспецифічного артриту та при введенні кріоконсервованої плаценти. Аналіз варіантів судинної реакції кісткової тканини свідчить про ефективність застосування кріоконсервованої плаценти в профілактиці та лікуванні неспецифічних запальних процесів суглобу; Проведено исследование морфолого-функциональных особенностей сосудистого русла субхондральных костей крыс в норме, в условиях создания стрессовой ситуации, экспериментального неспецифического артрита и при введении криоконсервированной плаценты. Анализ вариантов сосудистой реакции костной ткани свидетельствует об эффективности применения криоконсервированной плаценты в профилактике и лечении неспецифических воспалительных процессов сустава; The study of morphological and functional features of the vascular bed of subchondral bones of rats in the norm, in the conditions of creating a stressful situation, experimental non-specific arthritis and the introduction of cryopreserved placenta has been carried out. Analysis of variants of vascular bone tissue reaction testifies to the effectiveness of the use of cryopreserved placenta in the prophylaxis and treatment of nonspecific inflammatory processes in the joint.