Проблеми екології та медицини, Том 26, N 1-2

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Вплив ожиріння, стресу та пробіотика на резорбцію альвеолярного відростка щелеп щурів
  (Полтавський державний медичний університет, 2022-04-15) Євтушок, Владислав Вікторович; Цебенко, Марина Олександрівна; Непорада, Каріне Степанівна; Evtushok, V. V.; Tsebenko, M. O.; Neporada, K. S.
  На моделі глутамат-індукованого ожиріння та у поєднанні з іммобілізаційним стресом у щурів досліджували роль пробіотику Lactobacillus casei в корекції резорбтивного ефекту на альвеолярний відросток щелеп при ожирінні та стресі. Нами отримано достовірно значиму різницю між групами інтактних щурів та: щурів з індукованим ожирінням; групою щурів що піддавались іммобілізаційному стресу, та групою щурів з коморбідністю цих станів. Отримані результати свідчать про резорбтивну дію впливу ожиріння та стресу на кісткову тканину альвеолярного відростку щелеп тварин. В той же час, статистично значимої різниці між групами щурів з ожирінням, стресом, та ожирінням на тлі стресу не виявлено, що свідчить про приблизно однаковий вплив факторів ожиріння, стресу та їх комбінації на резорбцію альвеолярної кістки щелеп досліджуваних тварин. Аналізуючи ефективність пробіотику Lactobacillus casei нами виявлено вірогідні зміни між групою щурів яким моделювали ожиріння та тваринами з коморбідністю цих станів у порівнянні з відповідним контролем. Отже, в групах щурів, що піддавались ожирінню; та ожирінню з стресом корекція пробіотиком показала антирезорбтивний ефект, що підтверджується достовірно значимою різницею коефіцієнта оголення коренів молярів в порівнянні з відповідними групами без корекції. We studied the role of the probiotic Lactobacillus casei in correcting the resorptive effect on the alveolar process of the jaws in obesity and stress in a model of glutamate-induced obesity and in combination with immobilization stress in rats. We found a reliably significant difference between the groups of intact rats and rats with induced obesity; a group of rats subjected to immobilization stress, and a group of rats with comorbidity of these conditions. The obtained results indicate the resorptive effect of obesity and stress on the bone tissue of the alveolar process of the jaws in animals. At the same time, no statistically significant difference between the groups of rats with obesity, stress, and obesity under stress was found, indicating approximately the same effect of obesity, stress and their combination on the resorption of alveolar bone of the jaws in the studied animals. Analyzing the effectiveness of the probiotic Lactobacillus casei, we found reliable changes between the group of rats in which obesity was modeled and animals with comorbidity of these conditions as compared to the corresponding control. Thus, in the groups of rats, subjected to obesity, and obesity with stress, probiotic correction showed an antiresorptive effect, which is confirmed by a reliably significant difference in the coefficient of exposure of molar roots as compared to the corresponding groups without correction.
 • Документ
  The effect of quercetin on morphological and biochemical changes in rat liver under 270th day central deprivation of luteinizing hormone synthesis
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Rud, M. V.; Shepitko, V. I.; Stetsuk, Ye. V.; Akimov, O. Ye.; Рудь, Марія Володимирівна; Шепітько, Володимир Іванович; Стецук, Євген Валерійович; Акімов, Олег Євгенович
  Розвиток запального процесу в печінці, в тому числі під впливом вірусів гепатиту В і С, контролюється клітинами імунної системи, а саме синусоїдальними ендотеліальними клітинами, клітинами Іто та клітинами Купфера. Макрофаги відіграють одну з ключових ролей у створенні лінії імунного захисту. Яким саме чином певні популяції макрофагів сприяють захворюванням печінки та її регенерації, є предметом постійних дискусій. Тому виявлення особливостей цих популяцій макрофагів людини має беззаперечну цінність при вивченні їх ролі у розвитку патології печінки. Флавоноїд кверцетин має капіляростабілізуючі властивості завдяки антиоксидантному, мембраностабілізуючому ефекту. Метою нашого дослідження було визначити якісні та кількісні зміни імунокомпетентних клітин печінки, спричинені пригніченням центрального синтезу тестостерону у самців щурів внаслідок введення триптореліну ацетату на 270-ту добу, а також потенційний вплив кверцетину на зміну морфології та кількості антигенпрезентуючих клітин печінки на тлі попереднього введення розчину триптореліну ацетату. Експерименти були проведені на 30 статевозрілих самцях білих щурів. Щурів розподіляли на 3 групи: контрольну (10), експериментальну І (ЕГ І, 10) та експериментальну ІІ (ЕГ ІІ, 10). Тваринам з експериментальної групи 1 підшкірно вводили триптореліну ацетат у дозі 0,3 мг активної речовини на кг маси тіла. У експериментальній групі 2 тварини отримували триптореліну ацетат у такому ж дозуванні та кверцетин 100мг на кг маси тіла 3 рази на тиждень, у той час як контрольній групі вводили фізіологічний розчин. Біохімічні дослідження проводили в 10% гомогенаті тканин печінки. Було визначено основна продукція супероксид-аніонного радикала (SAR), а також активність супероксиддисмутази. Пероксинітрит і супероксид аніон-радикал є потужними окислювачами, які можуть пошкоджувати біологічні полімери (ДНК, білки та біологічні мембрани) і призводити до розвитку окисно-нітрозативного стресу.
 • Документ
  Лектинохімічна характеристика залозистої зони слизової оболонки твердого піднебіння щурів після дії 1 % ефіру метакрилової кислоти
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Єрошенко, Галина Анатоліївна; Тимошенко, Юлія Володимирівна; Шевченко, Костянтин Васильович; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна; Yeroshenko, G. A.; Tymoshenko, Y. V.; Shevchenko, K. V.; Lysachenko, O. D.; Ulanovska-Tsyba, N. A.
  Зниження секреторної активності слинних залоз призводить до погіршення загального стану та поглибленню стоматологічних захворювань у пацієнтів, що обумовлює актуальність обраної теми. Нами були визначені зміни морфо функціонального стану слизової оболонки твердого піднебіння за умов експериментальної гіпосалівації методом лектинового зондування. Цей метод за своєю чутливістю і селективністю виявлення вказаних молекулярних структур значно перевершує традиційні методи гістохімічної верифікації вуглеводів. За допомогою лектину HPA проведено визначення експресії вуглеводних детермінант в структурних елементах залозистої зони слизової оболонки твердого піднебіння щурів.
 • Документ
  Особливості декомпресії жовчовивідних шляхів у хворих з обтурацією дистального відділу загальної жовчної протоки пухлинного ґенезу
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Шевчук, Микола Петрович; Дудченко, Максим Олександрович; Кравців, Микола Ігорович; Іващенко, Дмитро Миколайович; Заєць, Сергій Миколайович
  Проведений ретроспективний та проспективний аналіз обстеження та лікування 89 пацієнтів із раком органів гепатопанкреатодуоденальної зони, що ускладнився механічною жовтяницею. Рак голівки підшлункової залози був виявлений у 69 пацієнтів, рак великого дуоденального сосочка дванадцятипалої кишки – у 10, рак позапечінкових жовчних протоків – у 9 та рак дванадцятипалої кишки у – 1. Всі пацієнти були розділені на 3 групи в залежності від ступеню жовтяниці. Оперативне лікування було проведено у 86 пацієнтів. Із них 13 оперовані на висоті жовтяниці, а 73 – після попередньої малоінвазивної декомпресії біліарної системи. Ускладнення після операції спостерігали у 17 (19.1%) хворих із них 12 (16.4%) прооперованих на висоті жовтяниці, 5 (6.8%) після попередньої біліарної декомпресії (двоетапні операції). У 6 пацієнтів із важкою жовтяницею, оперованих на висоті жовтяниці, ускладнення виникли навіть після паліативних операцій невеликого об’єму. При тяжкій жовтяниці з рівнем білірубіну > 200мкмоль/л радикальні та паліативні операції слід виконувати тільки в два етапи, після попередньої декомпресії жовчних протоків. Декомпресія жовчних протоків дозволяє скоротити передопераційний період на 2–3 тижні.
 • Документ
  Фотограмметрія у стоматологічній практиці (огляд літератури)
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Король, Дмитро Михайлович; Кіндій, Дмитро Данилович; Кіндій, Павло Данилович; Оджубейська, Ольга Дмитрівна; Тончева, Катерина Дмитрівна
  Проведений аналіз наукової літератури довів, що фотограмметричний метод отримання зображення давно використовується у різних галузях науки та виробництва. Його перевагами є простота та доступність технічної реалізації, висока точність отриманих даних, повна безконтактність проведення та спроможність до цифрової обробки колосального обсягу інформації за короткий час з отриманням віртуальної моделі високої точності. Випробовування фотограметрії в умовах медичної практики виокремили декілька перспективних напрямків її застосування та вдосконалення з урахуванням стоматологічної специфіки, а саме: отримання тривимірної моделі голови, моделей щелеп, альвеолярних відростків, тканин пародонту, зубних рядів та окремих зубів, відтворення центральної оклюзії та артикуляційних співвідношень щелеп, тривимірне позиціонування імплантатів та ортопедичних конструкцій. Численні наукові дослідження in vitro та in vivo довели конкурентність фотограметрії у порівнянні з методами 3-D сканування, проте, на шляху її широкого застосування залишаються невирішені проблеми, головними з яких є: неповне розуміння фахівців-фотограмметристів особливостей та запитів стоматологічної діагностики, з іншого боку - недостатня обізнаність стоматологів у можливостях фотограмметричного методу та певні технічні обмеження, пов’язані з необхідними умовами виконання, наприклад: ракурс, освітлення, дистанція і т.ін. Так чи інакше, більшість дослідників вказують на необхідність глибокого наукового осмислення реальних можливостей фотограмметричних методів для практичного використання, а подальші перспективи впровадження фотограмметрії пов’язані з технічним вдосконаленням оснащення, максимально адаптованого до особливостей стоматологічного прийому.