Світ медицини та біології, № 2 (64)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Сучасні підходи до лікування хворих з гнійно-некротичними ураженнями синдрому діабетичної стопи
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Кизименко, Олексій Олексійович; Kyzymenko, O. O.; Кизименко, Алексей Алексеевич; Городова-Андрєєва, Тамара Валер'янівна; Gorodova-Andreeva, T. V.; Городова-Андреева, Тамара Валерьяновна; Ляховський, Віталій Іванович; Lyakhovskiy, V. I.; Ляховский, Виталий Иванович
  Кількість хворих на цукровий діабет у всьому світі збільшується із геометричною прогресією, а значить і зростає відсоток ускладнень. Синдром діабетичної стопи є лідером серед причин, які призводять до ранньої інвалідизації пацієнтів. Тому, пошук нових лікувальних тактик є постійним процесом, що мотивує хірургів та в свою чергу відкриває нові можливості в лікуванні різних форм гнійно-некротичних процесів у хворих з цукровим діабетом. Терапія негативним тиском виступає як одна із найперспективніших на сьогодні. А проведені ряд рандомізованих клінічних досліджень уже сьогодні довели її ефективність на практиці. Застосування вакуумної терапії як складового компоненту комбінованого лікування гнійно-некротичних уражень синдрому діабетичної стопи дозволяє значно прискорити реконвалесценцію та суттєво зменшити відсоток високих ампутацій в майбутньому.
 • Документ
  Сharacteristic of intraoperative temperature homeostasis and prevention of inadvertent intraoperative hypothermia
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Shkurupiy, D. A.; Шкурупій, Дмитро Анатолійович; Шкурупий, Дмитрий Анатольевич
  The aim of research is to determine the characteristics of intraoperative temperature homeostasis and develop methods of prevention of inadvertent intraoperative hypothermia. The study included study of temperature homeostasis in 160 surgical patients. The patients of the test group were operated on in the conditions of correction of their temperature homeostasis was provided by local applying of polyethylene terephthalate polymer coating. The patients of the control group underwent surgeries without using any techniques aimed to correct their temperature homeostasis. Was found out a progressive decrease in temperature in all parts of the body as well as in integral indicators of temperature homeostasis in the intraoperative period. The most pronounced decrease in the temperature of the surgical patients was observed at 60th minute of the surgical procedure was observed on the skin of hips and arms. Prevention of decrease in the temperature was possible by insulating thighs and arm of the patients with shielding materials.
 • Документ
  Sexual dimorphism of normative cephalometric parameters determined by the holdaway method in boys and girls of podillia
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Dmitriev, М. O.; Tikholaz, V. O.; Shepitko, K. V.; Shinkaruk-Dykovytska, М. М.; Androshchuk, O. V.; Bobruk, S. V.; Zakalata, T. R.; Дмитриев, Н. А.; Тихолаз, В. А.; Шепітько, Костянтин Володимирович; Шинкарук-Диковицкая, М. М.; Андрощук, О. В.; Бобрук, С. В.; Закалата, Т. Р.; Дмітрієв, M. O.; Тихолаз, В. О.; Шепитько, Константин Владимирович; Шінкарук-Диковицька, М. М.; Андрощук, О. В.; Бобрук, С. В.; Закалата, Т. Р.
  When studying individual facial harmony, one must take into account both ethnic characteristics of morphometric indices and age and sexual differences inside of the ethnic group itself. However, there are no data on the manifestations of sexual dimorphism of the cephalometric indices of soft tissues by the Holdaway method in Ukrainians. The purpose of the work is to establish sexual differences in cephalometric parameters determined by the Holdaway technique in boys and girls of Podillia region of Ukraine with orthognathic bite. With the Veraviewepocs 3D device, Morita (Japan), 38 boys (aged from 17 to 21) and 55 girls (aged from 16 to 20 years) with normal occlusion close to orthognathic bite, received side telerentgenograms and analyzed. Cephalometric points and measurements were carried out in accordance with the recommendations of R. A. Holdaway and taking into account the recomendations of A. E. Athanasiou and S. I. Doroshenko and Y. A. Kulginsky. The statistical processing of the obtained results was carried out in the licensed package "Statistica 6.0" using nonparametric methods for evaluating the obtained results. The juveniles have significantly higher or tended to higher values than girls with the following cephalometric parameters determined by the Holdaway method: Basic Upper Lip Thickness, Upper Lip Strain, H Angle, Inferior Sulcus to H Line, Soft Tissue Thickness Chin and Subnasale to H Line. Other cephalometric parameters are determined by Holdaway method (Soft tissue Facial Angle, Nose Prominence, Superior Sulcus Depth, Skeletal profile Convexity and Lower Lip's to H line) have no reliable or biased tendencies between the boys and girls.При вивченні індивідуальної лицевої гармонії слід враховувати як етнічні особливості морфометричних показників, так і вікові та статеві відмінності в середині самої етнічної групи. Однак дані щодо проявів статевого диморфізму цефалометричних показників м’яких тканин за методом Холдавея у українців відсутні. Метою нашого дослідження є встановлення статевих розбіжностей цефалометричних параметрів, що визначені за методикою Холдавея у юнаків і дівчат Подільського регіону України з ортогнатичним прикусом. За допомогою пристрою Veraviewepocs 3D, Моріта (Япония) у 38 юнаків (віком від 17 до 21 року) та 55 дівчат (віком від 16 до 20 років) з нормальною оклюзією наближеною до ортогнатичного прикусу були отримані та проаналізовані бокові телерентгенограми. Цефалометричні точки та вимірювання проводили згідно рекомендацій R. A. Holdaway, та з урахуванням рекомендацій A. E. Athanasiou та С. І. Дорошенко і Є. А. Кульгинского. Статистична обробка отриманих результатів проведена в ліцензійному пакеті "Statistica 6,0" з використанням непараметричних методів оцінки отриманих результатів. В юнаків встановлені достовірно більші, або тенденція до більших значень ніж у дівчат наступних цефалометричних параметрів, що визначаються за методом Холдавея: товщина основи верхньої губи, товщина Верміліона верхньої губи, кут Холдавея, відстань від точки Sm до H-лінії, товщина м’яких тканин підборіддя та відстань від точки Sn до H-лінії. Інші цефалометричні параметри визначені за методом Холдавея (м`якотканий лицевий кут, глибина носа, глибина носо-губної складки, опуклість скелетного профілю та відстань нижньої губи до Н-лінії) не мають достовірних, або тенденцій розбіжностей між юнаками і дівчатами. При изучении индивидуальной лицевой гармонии следует учитывать как этнические особенности морфометрических показателей, так и возрастные и половые отличия в середине самой этнической группы. Однако данные относительно проявлений полового диморфизма цефалометрических показателей мягких тканей за методом Холдавея у украинцев отсутствуют. Целью нашего исследования являлось установление половых различий цефалометрических параметров определенных с помощью метода Холдавея у юношей и девушек подольского региона Украины с ортогнатическим прикусом. С помощью устройства Veraviewepocs 3D, Морита (Япония) у 38 юношей (в возрасте от 17 до 21 года) и 55 девушек (в возрасте от 16 до 20 лет) с нормальной окклюзией приближенной к ортогнатическому прикусу были получены и проанализированы боковые телерентгенограммы. Цефалометрические точки и измерения проводили согласно рекомендаций R. A. Holdaway, а также с учетом рекомендаций A. E. Athanasiou и С. И. Дорошенко, Е. А. Кульгинского. Статистическая обработка полученных результатов проведена в лицензионном пакете "Statistica 6,0" з использованием непараметрических методов оценки полученных результатов. У юношей установлены достоверно большие, или тенденция к большим значениям нежели у девушек следующих цефалометрических параметров,которые определяются с помощью метода Холдавея: толщина основы верхней губы, толщина Вермилиона верхней губы, угол Холдавея, расстояние от точки Sm до H-линии, толщина мягких тканей подбородка и расстояние от точки Sn до H-линии. Другие цефалометрические параметры определенные с помощью метода Холдавея (мягкотканный лицевой угол, глубина носа, глубина носо-губной складки, выпуклость скелетного профиля и расстояние нижней губы до Н-линии) не имеют достоверных, или тенденций различий между юношами и девушками.
 • Документ
  Communication and interpersonal skills in practice of pediatric dentistry
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Padalka, A. I.; Падалка, Аліна Іванівна; Trufanova, V. P.; Труфанова, Валентина Петрівна; Polishchuk, T. V.; Поліщук, Тетяна Вікторівна; Полищук, Татьяна Викторовна; Kostenko, V. G.; Костенко, Вікторія Геннадіївна; Sheshukova, O. V.; Шешукова, Ольга Вікторівна; Падалка, Алина Ивановна; Труфанова, Валентина Петровна; Костенко, Виктория Геннадиевна; Шешукова, Ольга Викторовна
  В статті проаналізовані основні моменти та принципи професійного спілкування лікаря-стоматолога на дитячому прийомі. При лікуванні маленьких пацієнтів особливо вагому роль відіграють комунікативні здібності лікаря-стоматолога. Працюючи з дітьми різного віку, лікарю необхідно враховувати рівень розвитку дитини, спланувати особливий підхід до кожного, нескупитися на заохочення. Здатність встановити довірчі відносини з батьками є дуже важливою для подальшого успішного лікування дитини. В статье проанализированы основные моменты и принципы профессионального общения врача-стоматолога на детском приеме. При лечении маленьких пациентов особенно важную роль играют коммуникативные способности врача-стоматолога. Работая с детьми раннего возраста, врачу необходимо учитывать уровень развития ребенка, спланировать особенный подход к каждому, не скупиться на похвалу. Способность установить доверительные отношения с родителями очень важна для дальнейшего успешного лечения ребенка. This article aims at analyzing the main approaches and principles of professional communication between pediatric dentists and their patients. Communication skills are one of the major competences in the pediatric clinical practice. Dealing with children of all ages, the dentist have to take into account the level of child’s development, to choose or to design a special approach to each of the patients, to demonstrate child-friendly and encouraging attitude. The ability to involve the parents into trust relationship and to build up cooperation is one of determinant factors in reaching successful treatment outcomes.
 • Документ
  Nuclear medicine: current aspects in studying the subject
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Pocherniayeva, V. F.; Почерняєва, Вікторія Федорівна; Почерняева, Виктория Федоровна; Vasko, L. N.; Васько, Лариса Миколаївна; Васько, Лариса Николаевна; Zhukova, T. A.; Жукова, Тетяна Олександрівна; Жукова, Татьяна Александровна
  The article highlights some issues on the medical education and healthcare reformation that requires not only a big input of resources, but highly-trained and well-qualified medical professionals in various fields, including nuclear medicine. The training of specialists in nuclear medicine (NM) and radiologists consists in the providing targeted measures covering all directions of the radiology and NM in order to increase the professional level and to promote the enhancement of practical skills in the world of rapidly upgrading innovative technology. In accordance with the European requirements for training high-quality specialists and in order to enhance international cooperation in the area of education, the further implementation of the achievements of the innovations into the training includes a wide range of the latest technologies and methods, such as problem-oriented learning, interdisciplinary integrated training, simulation technologies, role-playing, games, technology of fundamental medical education, person-centered learning technology, rating system, technologies to evaluate learning quality, improvement of self-learning techniques, information technologies. At the same time, it is important to emphasize on the interdisciplinary integration between the subject, which is being taught, previous basic and subsequent related disciplines in accordance with the objectives of training medical specialists of various specialties and faculties. The implementation of this project will contribute to further improvement of the national regulatory framework in the field of higher medical education according to international and European legislation, to create appropriate conditions for training, retraining and advanced training of healthcare workers in higher education institutions and postgraduate education institutions in Ukraine. Thus, the effective solution of a number of issues referring healthcare requires a high-quality professional training for specialists in nuclear medicine; the implementation of appropriate organizational, methodological, psychological and pedagogical measures in all the directions of medical training of radiologists. The priority of the radiologists’ training includes the enhancement of qualification and professional skills, sophisticated incorporation of innovative teaching technologies into the education Рассмотрена проблема медицинского образования и решения проблемы здравоохранения, которая касается подготовки специалистов по ядерной медицины (ЯМ) высокого уровня, проведение целенаправленных мероприятий по всем разделам подготовки врачей-радиологов, приоритетом которых является повышение профессионального уровня и практических навыков в мире инновационных технологий. В соответствии с требованиями подготовки специалистов для вхождения в Европейское образовательное пространство, важное значения приобретает дальнейшее внедрение в учебный процесс современных технологических систем подготовки, которые включают широкий спектр технологий и методов: технологии проблемно-ориентированной учебы, технологии междисциплинарной, интегрированной учебы, тренингу технологии, имитационные, ролевые, игровые технологии, технологии 10 фундаментального медицинского образования, личностно-ориентировочные технологии учебы, технологии кредитно-модульные, технологии диагностики качества, технологии организации самостоятельной работы студентов, информационные технологии. При этом необходима междисциплинарная интеграция при преподавании профильной дисциплины с предыдущими базовыми и следующими смежными дисциплинами в соответствии с целями подготовки специалистов разных специальностей и факультетов. Реализация данного проекта будет способствовать обеспечению дальнейшей гармонизации национальной нормативно-правовой базы в сфере высшего медицинского образования с международным и европейским законодательством, созданию надлежащих условий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских работников в высших учебных заведениях и заведениях последипломного образования на территории Украины. Таким образом, эффективное решение проблем здравоохранения нуждается в адекватном высоком уровне профессиональной подготовки специалистов для ядерной медицины, проведение целеустремленных организационно-методических и психолого-педагогических мероприятий во всех разделах подготовки врача-радиолога, приоритетом которых является повышения квалификации и практических профессиональных умений, широкое использование в учебно-воспитательном процессе инновационных технологий учебы.
 • Документ
  Морфометрична характеристика стовбура сідничного нерва при гострому асептичному запаленні у щурів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Свиридюк, Р. В.; Свиридюк, Р. В.; Sviridyuk, R. V.; Шепітько, Костянтин Володимирович; Шепитько, Константин Владимирович; Shepitko, K. V.; Шепітько, Володимир Іванович; Шепитько, Владимир Иванович; Shepitko, V. I.; Раскалєй, Т. Я.; Раскалей, Т. Я; Raskaley, T. Ya.
  Дослідження проведено на 55 статевозрілих щурах самцях. Показана динаміка змін морфометричних параметрів при одноразовому внутрішноочеревинне введення 5мг λ-карагенена (Sigma - США) на 1мл фізіологічного розчину викликає зміни досліджених морфометричних показників. Так, показники загальної стінки, епіневрію, периневрію та ендоневрію стовбура сідничного нерва щурів реагували збільшення показника максимально на 14-у – 21-у доби експерименту і не досягши показників інтактних груп на 30-у добу, що вказує на прояви дистрофічних процесів з атрофією стовбура сідничного нерву; Исследование проведено на 55 половозрелых крысах самцах. Показана динамика изменений морфометрических параметров при однократном внутрибрюшинном введение 5 мг λ-карагенена (Sigma - США) на 1 мл физиологического раствора которое вызывает изменения исследованных морфометрических показателей. Так, показатели общей стенки, епинервия, перинервия и ендонервия ствола седалищного нерва крыс реагировали увеличение показателя максимально на 14 – 21 сутки эксперимента и не достигнул показателей интактной групп на тридцатый день, что указывает на проявления дистрофических процессов с атрофией в стволе седалищного нерва; The total of 55 mature male rats were involved into study. The dynamics of changes in morphometric parameters in single intraperitoneal administration of 5 mg λ- carrageenan (Sigma-USA) in 1ml saline per one animal, inducing changes in the investigated morphometric indices, has been shown. Thus, the indices of the common wall, epineurium, perineurium and endoneurium of the rat sciatic nerve trunk responded to the increase of the parameter maximally on day 14 – 21 of the experiment and did not reach the indices of the intact group on day 30, indicating the manifestations of dystrophic processes with atrophy in the trunk of the sciatic nerve.